Personskada i trafiken

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Om du skadats i en trafikolycka, uppsök vård så fort som möjligt. I brådskande fall kan du anlita vilken läkare eller vilket sjukhus som helst. Berätta hos läkaren om trafikolyckan, så faktureras besöket direkt från försäkringsbolaget. Om du redan uppsökt läkare och betalat läkarbesöket själv, gör skadeanmälan på Mina sidor.

Någon annan orsakade kollisionen

Det skadevållande fordonets trafikförsäkring ersätter eventuella personskador för båda parter. Kontakta det skadevållande fordonets trafikförsäkringsbolag.

Du kan anmäla skadan till oss, även om du inte är den part som orsakat skadan.

Jag har själv orsakat kollisionen eller det är oklart vem som är skyldig

Gör skadeanmälan på Mina sidor. Vi kontaktar dig och hjälper dig med personskadeärendet.

Menersättning

Med stöd av Trafikskadenämndens normer och instruktioner samt läkarutlåtanden betalar vi ut ersättning till dig för:

 • sveda och värk samt annat tillfälligt men
 • vårdbidrag och klädbidrag
 • bestående men
 • kosmetiskt men.

För handläggningen av ersättningsärendet behöver vi ett fotografi av skadan som tagits tidigast ett år efter trafikolyckan eller den senaste vårdåtgärden.
Du behöver inte ansöka om dessa ersättningar separat, vi sköter ärendet för din räkning.

Bestående arbetsoförmåga

Om de skador som du orsakats i samband med trafikskadan efterlämnar bestående arbetsoförmåga, ersätter vi inkomstbortfallet till följd av skadan i form av pension. Pensionens belopp baserar sig på din årsinkomst.

Dödsfall

Om en delaktig i en trafikolycka har avlidit till följd av skadan, ersätter vi skäliga begravningskostnader från trafikförsäkringen. Dessutom betalar vi ut familjepension till den avlidnes anhöriga

 • Skadeanmälan på Mina sidor

  Du får som svar anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

  Gör skadeanmälan
 • Skadehantering

  Vid egendomsskador står vi till tjänst vardagar kl. 8–17.

  Tfn 010 19 19 19.

  Ring ersättningstjänsten