Personskada i trafiken

Om personer har skadat sig i en trafikolycka.

Anmäl ny skada

Gör skadeanmälan

Lägg till kostnader för tidigare anmäld skada

Anmäl tilläggskostnader

Det skadevållande fordonets trafikförsäkring ersätter eventuella personskador för alla parter. Om du blivit skadad i en trafikolycka, sök vård så fort som möjligt. Om du redan uppsökt en läkare och betalat läkarbesöket själv kan du söka ersättning från försäkringsbolaget.

  1. Sök läkarvård och berätta på mottagningen att du varit med om en trafikolycka. Besöket faktureras direkt från försäkringsbolaget.
  2. Gör skadeanmälan. Vem som helst som varit delaktig i trafikolyckan kan göra en anmälan om skadan. 
  3. Vi kontaktar dig vid behov.

Vad ersätts?

Från trafikförsäkringen ersätts sjukvårds-, rese- och läkemedelskostnader. För dessa kostnader behöver du inte ansöka om ersättning  från FPA. Spara kvittona, vi begär dem vid behov. Vi ersätter de direkta kostnaderna som du orsakats av kollisionen i samband med att du anmäler skadan till oss.

Därtill ersätter vi eventuellt inkomstbortfall från trafikförsäkringen. För handläggningen av ärendet ska du be arbetsgivaren fylla i ett löneintyg.

Du kan ha rätt till ersättning för:

  • sveda och värk samt annat tillfälligt men
  • bestående men
  • kosmetiskt men.

På ersättningen inverkar skadans art, svårighetsgrad samt arten av den behandling som skadan kräver och tiden för konvalescens. Du behöver inte ansöka om ersättning för tillfälliga skador separat, utan vi sköter ärendet för din räkning.

Ersättning för bestående och kosmetiska men behandlas tidigast ett år efter trafikolyckan eller senaste vårdåtgärd. I sådana fall ska du kontakta oss via Mina sidor.  

Ett undantag från den ersättning som betalas från trafikförsäkringen är skada orsakad av hyrda elskotrar, där endast sjukvårdskostnader ersätts till föraren av elskotern. Mer ingående information om ersättningar som betalas enligt trafikförsäkringslagen hittar du på Trafikförsäkringscentralens webbsidor.