Personskada i trafiken

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Om du skadats i en trafikolycka, uppsök vård så fort som möjligt. I brådskande fall kan du anlita vilken läkare eller vilket sjukhus som helst. Berätta hos läkaren om trafikolyckan, så faktureras besöket direkt från försäkringsbolaget. Om du redan uppsökt läkare och betalat läkarbesöket själv, gör skadeanmälan på Mina sidor.

Någon annan orsakade kollisionen

Det skadevållande fordonets trafikförsäkring ersätter eventuella personskador för båda parter. Kontakta det skadevållande fordonets trafikförsäkringsbolag.

Du kan anmäla skadan till oss, även om du inte är den part som orsakat skadan.

Jag har själv orsakat kollisionen eller det är oklart vem som är skyldig

Gör skadeanmälan på Mina sidor. Vi kontaktar dig och hjälper dig med personskadeärendet.

Anmäl trafikskada som inträffat på färd till eller från arbetet

Om skadan inträffade i arbetet eller på väg från bostaden till arbetsplatsen eller från arbetsplatsen till bostaden, handläggs din personskada i första hand med stöd av den lagstadgade olycksfallsförsäkring som din arbetsgivare tecknat.


Be i detta fall din arbetsgivare göra olycksfallsanmälan till olycksfallsförsäkringsbolaget och hör dig för om ersättning för undersöknings- och vårdkostnader samt eventuellt inkomstbortfall hos olycksfallsförsäkringsbolaget.


När ditt ärende har tagits upp till handläggning i olycksfallsförsäkringsbolaget ska du också kontakta oss, så att vi kan fortsätta handläggningen av din personskada med stöd av trafikförsäkringslagen.


Du når oss på numret 010 19 17 77 (vardagar kl. 8–17).

Anmäl trafikskada som inträffat på fritiden

Om skadan inträffade på fritiden, handlägger vi din personskada med stöd av trafikförsäkringen.

Var du sjukskriven till följd av kollisionen?

Vi ersätter eventuellt inkomstbortfall från trafikförsäkringen. För handläggningen av ärendet ska du be arbetsgivaren fylla i ett löneintyg. Du hittar löneintyget på Mina sidor eller så kan du skriva ut det.

Orsakades du sjukvårdskostnader?

Vi ersätter sjukvårds-, rese- och läkemedelskostnader till följd av trafikskada. För dessa kostnader behöver du inte ansöka om ersättning från Folkpensionsanstalten. Spara kvittona, vi begär dem vid behov. Vi ersätter de direkta kostnaderna som du orsakats av kollisionen i samband med att vi kontaktar dig.

Gick din egendom sönder i samband med skadan?

Vi ersätter din personliga egendom som gått sönder i samband med en trafikskada. Vi ger dig också i detta fall anvisningar för hur du ska gå till väga när vi kontaktar dig.


Du når oss på numret 010 19 17 77 (vardagar kl. 8–17).

Menersättning

Med stöd av Trafikskadenämndens normer och instruktioner samt läkarutlåtanden betalar vi ut ersättning till dig för:

  • sveda och värk samt annat tillfälligt men
  • vårdbidrag och klädbidrag
  • bestående men
  • kosmetiskt men.

För handläggningen av ersättningsärendet behöver vi ett fotografi av skadan som tagits tidigast ett år efter trafikolyckan eller den senaste vårdåtgärden.
Du behöver inte ansöka om dessa ersättningar separat, vi sköter ärendet för din räkning.

Bestående arbetsoförmåga

Om de skador som du orsakats i samband med trafikskadan efterlämnar bestående arbetsoförmåga, ersätter vi inkomstbortfallet till följd av skadan i form av pension. Pensionens belopp baserar sig på din årsinkomst.

Dödsfall

Om en delaktig i en trafikolycka har avlidit till följd av skadan, ersätter vi skäliga begravningskostnader från trafikförsäkringen. Dessutom betalar vi ut familjepension till den avlidnes anhöriga

Skadeanmälan på Mina sidor

Du får som svar anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Gör skadeanmälan