Gör anmälan om resenärskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Om du insjuknar eller skadar dig under resan utomlands

 • Ladda ner den HelpMe-appen till din mobiltelefon, så får du kostnadsfri hjälp om du insjuknar eller skadar dig utomlands. Vid behov kan du kontakta läkare och får råd dygnet runt.
 • Uppsök vård på en läkarstation som finns i Ifs förteckning över läkarstationer. Se på läkarstationer
 • Visa upp ditt reseförsäkringskort eller -intyg.
 • Våra avtalspartners fakturerar oss direkt. Ibland godkänner också andra läkarstationer resenärförsäkringskortet som betalmedel.
 • Om reseförsäkringskortet eller -intyget inte godkänns som betalmedel, betala kostnaderna själv och spara kvittona.
 • Det är enkelt och smidigt att göra skadeanmälan via Mina sidor. Notera att du först ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten.
 • Vi handlägger ditt ärende utan dröjsmål. Vänta på vårt ersättningsbeslut eller på att vi kontaktar dig.
  Om vi behöver tilläggsuppgifter eller verifikat, tar vi kontakt.

Obs! Resenärförsäkringen ersätter i vissa fall sjuktransport till Finland eller resekostnaderna för en ledsagare. För dessa behöver du tillstånd av försäkringsbolaget på förhand.

Om din resa annulleras eller du måste avbryta din resa

Gör så här vid en egendomsskada utomlands

Om det är fråga om stöld

 • Anmäl i mån av möjlighet stölden till den lokala polisen – eller underrätta åtminstone reseledaren om saken. Skadeanmälan kan du göra efter att du återvänt hem. Kom ihåg att söka ersättning inom ett år från händelsen.

Obs! Vid stöld, inbrott och rån utomlands där du förlorat ditt pass, visum och biljetter ersätts också skäliga extra rese-, telefon- och övernattningskostnader för anskaffning av nya.

Flygbolagets ansvar för ditt resgods

 • Om ditt incheckade resgods förstörs, skadas, försenas eller försvinner helt och hållet och ett flygbolag i ett EU-land bär ansvaret, ska du i första hand söka ersättning från flygbolaget.
 • Till den del som flygbolaget inte betalar ut ersättning kan du söka ersättning från din hem- eller reseförsäkring.

Resan i USA, Kanada, Sydamerika eller Mellersta Amerika

Om du behöver läkarvård eller en betalningsförbindelse t.ex. för en operation, kontakta innan du uppsöker vård Global Medical Managements 24 h jour +1 8000 694 9483, som betjänar dig på engelska.

I nödfall kan du också få hjälp på finska och svenska genom att nämna "If Finland". Om du befinner dig någon annanstans än i Förenta staterna, ring numret +1 954 370 6404.

Global Medical Management Inc.

Address

GMMI, Inc.
880 SW 145th Avenue, Suite 400
Pembroke Pines, FL 33027, USA

I Förenta staterna kan du uppsöka vård vid Take Care-klinikerna. På Take Care-klinikerna får du vård av en sjukskötare, varför du vid mindre besvär får hjälp enkelt och snabbt utan tidsbokning. När du uppsöker en Take Care-klinik, ta med dig ditt försäkringskort och uppge på kliniken GMMI som ditt försäkringsbolag.

Mer information om kliniker i Förenta staterna

Sjukdom under resa och handläggning av sjukfall

Med sjukdom under resa avses en sådan sjukdom som kräver läkarvård och som visat tydliga symtom först under resan eller som enligt allmänt vedertagen medicinsk erfarenhet i övrigt måste anses ha börjat under resan. En sjukdom som börjat före resan räknas inte som sjukdom under resa.

Som sjukdom under resa betraktas inte en sådan sjukdom som konstaterats eller som visat tydliga symtom redan före resans början. Om en sådan sjukdom som den försäkrade haft redan före resan plötslig och oväntat förvärras under resan, kan försäkringen ersätta vård med karaktär av första hjälpen som getts på resmålet, men inga andra kostnader.

För handläggningen av personskador som inträffat under resan kan vi utöver medicinska utredningar och kostnadsverifikat också behöva verifikationer på resan och resans längd för att kunna avgöra ersättningsärendet.

Observera att kunden först ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten inom sex månader från det att kostnaderna har betalats, om de kostnader som uppstått utomlands överstiger 500 euro.

Avtalssjukhus och -läkare i olika länder

Vad är ett reseolycksfall?

Med olycksfall avses en plötslig och oväntad händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av inverkan av en yttre faktor.

Med olycksfall avses också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till följd av betydande växling i lufttryck och förgiftning på grund av ämne som intagits av misstag, förutsatt att de inträffat utan den försäkrades förskyllan.


Med reseolycksfall avses ett olycksfall som inträffat under en resa.


Som olycksfall anses inte sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration av hållnings- och rörelseorganen, även om de skulle ha varit symtomfria före olycksfallet.
Det innebär att även om du råkat ut för ett olycksfall, ersätter försäkringen inte följder som t.ex. beror på en degenerationssjukdom som du har sedan tidigare. Ersättningen är inte beroende av om du har känt till sjukdomen eller inte.


Observera att kunden först ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten inom sex månader från det att kostnaderna har betalats, om de kostnader som uppstått utomlands överstiger 500 euro.

Avtalssjukhus och -läkare i olika länder

Annullering av resa till exempel på grund av sjukdom

Med annullering av resa avses att avresan förhindras helt och hållet och att du inte kunnat ge dig av på resan överhuvudtaget.


Om resan redan hunnit börja, är det inte fråga om en sådan annullering av resa som avses i försäkringsvillkoren. Således är det heller inte fråga om annullering av resa, om en planerad resa eller utfärd på resmålet annulleras.

Från reseförsäkringen kan annullering av resa ersättas, om annulleringen orsakats av att den försäkrade eller hans eller hennes nära anhöriga har avlidit, råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller oväntat och plötsligt allvarligt insjuknat och det på ett tvingande sätt förhindrar avresan. Huruvida skälen varit tvingande värderas enligt medicinska grunder.


Med nära anhörig avses endast personer som i försäkringsvillkoren definierats som nära anhöriga. Med nära anhörig avses enligt försäkringsvillkoren t.ex. make eller maka, barn, barnbarn, förälder, mor- och farförälder samt syskon.

Om din resa har annullerats, behöver vi ett läkarintyg över orsaken till att resan annullerats och researrangörens utredning om eventuell kompensation som betalats.

Om det inte är fråga om en paketresa utan en s.k. resa i egen regi, behöver vi (utöver läkarintyg) en utredning, varav framgår att du inte får någon kompensation för den bokade resan. När det gäller resor i egen regi kan utredningen t.ex. vara en bokningsbekräftelse eller biljett.

Läs mer om ersättning för annullering av resa, ersättningens belopp samt andra förutsättningar för beviljande av ersättning i punkt 3.1.2 i Reseförsäkringsvillkoren.

Avbrott i resa till exempel på grund av sjukdom

Med avbrott i resa avses att en redan påbörjad resa ändras på grund av att den försäkrade blir intagen på sjukhus eller tvingas återvända till sin avreseort i Finland avvikande från den ursprungliga resplanen.


Från reseförsäkringen kan annullering av resa ersättas, om avbrottet beror på att den försäkrade har avlidit, råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller allvarligt insjuknat under resan, vilket orsakar tvingande avbrott i resan. Huruvida skälen varit tvingande värderas enligt medicinska grunder. Avbrott i resa kan också ersättas om det orsakats av att en nära anhörig har avlidit, råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller allvarligt och oväntat insjuknat.


Med nära anhörig avses endast personer som i försäkringsvillkoren definierats som nära anhöriga. Med nära anhörig avses enligt försäkringsvillkoren t.ex. make eller maka, barn, barnbarn, förälder, mor- och farförälder samt syskon.


Om din resa har avbrutits, behöver vi biljetter, betalningsverifikat, medicinska utredningar och övriga dokument som är väsentliga för avgörande av ersättningsärendet.


Läs mer om ersättning för avbrott i resa, ersättningens belopp samt övriga förutsättningar för beviljande av ersättning i punkt 3.1.3 i Reseförsäkringsvillkoren.

Försening från resa

Med försening från resa avses att den försäkrade på tur- eller returresan inte hinner fram i tid till avgångsplatsen för en flyg-, båt-, tåg- eller bussresa som bokats på förhand i enlighet med den ursprungliga resplanen.

Från reseförsäkringen kan försening från resa ersättas, om förseningen beror på att ett allmänt fortskaffningsmedel försenas eller förhindras att ta sig fram på grund av väderleksförhållanden, tekniskt fel, trafikolycka, brottslig handling eller myndighetsbestämmelse. Också om du åker med ett privat fortskaffningsmedel och råkar ut för en trafikolycka, ersätts förseningen från försäkringen.

Försening från resa förutsätter att man på grund av ovannämnda orsak har försenat sig från en på förhand bokad anslutning, och anslutningen därigenom går förlorad. Det är inte fråga om försening, om resan endast fördröjs, även om fördröjningen skulle vara långvarig och medföra kostnader.

Om du har försenat dig från en resa och du har rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren, ska du skicka oss verifikationer på den ursprungliga resan och de extra kostnader som förseningen orsakat samt en utredning över orsaken till förseningen.

Läs mer om ersättning för försening från resa, ersättningens belopp samt övriga förutsättningar för beviljande av ersättning i punkt 3.1.4 i Reseförsäkringsvillkoren.

Exempel 1: Venlas semesterflyg från Rhodos till Helsingfors försenas med 6 timmar på grund av ett tekniskt fel i planet. När Venla kommer fram till Helsingfors har hennes anslutningsflyg till Rovaniemi redan gått och Venla blir tvungen att köpa en ny flygbiljett för sträckan Helsingfors–Rovaniemi i stället för den flygbiljett som gått förlorad.

Det är fråga om en sådan försening från resa som avses i försäkringsvillkoren, och den extra kostnaden för den nya flygbiljetten ersätts från reseförsäkringen.

Exempel 2: Venla befinner sig på Helsingfors-Vanda flygfält, då hon hör att hennes flyg till Paris måste flyttas fram till nästa dag på grund av storm. Venla orsakas på grund av dröjsmålet extra kostnader för hotellnatten i Helsingfors i väntan på nästa dags flyg. Det lönar sig inte att åka tillbaka hem till Jyväskylä för en natt.

Det är inte fråga om en sådan försening från resa som avses i försäkringsvillkoren, eftersom Venla inte har försenat sig från avgångsplatsen för en på förhand bokad flyg-, båt-, tåg- eller bussresa. Venlas kostnader ersätts inte från reseförsäkringen. Det lönar sig för Venla att höra sig för om ersättning från flygbolaget.

Terrordåd eller annan kris på resmålet

If utvidgade från och med 20.5.2017 resenärförsäkringarna för privatpersoner på så sätt att försäkringen i fortsättningen också ger skydd i händelse av olika krissituationer på resmålet. Alla Ifs resenärförsäkringar för privatkunder ersätter i enlighet med villkoren annullering av eller avbrott i resa, om resmålet drabbats av ett terrordåd, en väpnad konflikt, naturkatastrof eller epidemi.

Dessutom ersätter resenärförsäkringen psykoterapi som ordinerats av läkare efter resan, om du på resan råkat ut för en krissituation såsom en trafikolycka. Psykoterapi ersätts för högst fem besök.

 • Du kan få ersättning för annullering av resa, om det är mindre än 14 dagar till resans början när det t.ex. inträffat ett terrordåd på resmålet.
 • Du kan få ersättning för avbrott i resa, om beslutet om att avbryta resan görs inom 48 timmar från att terrordådet inträffat.

Gör så här, om du vill annullera eller avbryta din resa på grund av en krissituation:

 • Om du är på en paketresa som ordnats av en resebyrå, sök först ersättning för att resan avbrutits eller annullerats av researrangören. Om du reser på egen hand, sök ersättning först från flygbolaget och/eller din inkvarteringsplats. Om du inte får ersättning på annat håll, kan du få ersättning från din försäkring.
 • Du kan enkelt göra anmälan om avbrott i eller annullering av resan på Mina sidor. Om du behöver råd, vi hjälper dig på numret +358 10 19 19 19 (må–fr 8–20, lö–sö 10–16).

Du ser detaljerade uppgifter om ersättningarna i försäkringsvillkoren. Läs försäkringsvillkoren som gäller Krisskyddet och de allmänna försäkringsvillkoren för reseförsäkringar.

Resande och graviditet

Reseförsäkringen täcker i allmänhet inte kostnader till följd av graviditet. Ett undantag är vårdkostnader med karaktär av första hjälpen som orsakats av graviditeten före den 29:e graviditetsveckan under högst en vecka.

Övriga kostnader som orsakats av graviditeten ersätts inte från försäkringen.

Första hjälpen kan behövas på grund av graviditeten, t.ex. om modern under resan drabbas av en plötslig och häftig blödning. Om detta inträffar före den 29:e graviditetsveckan, ersätts de sjukhuskostnader som orsakats till följd av händelsen från försäkringen i högst en vecka.

Transport från utlandet till Finland

I vissa fall kan en sjukdom eller ett olycksfall kräva specialtransport, t.ex. ambulansflyg från resmålet till Finland.

Transporten till hemlandet kan ersättas från reseförsäkringen, om det är fråga om ett olycksfall som inträffat under resan eller en sådan sjukdom som visat symtom först under resan.

Transporten ska på medicinska grunder vara nödvändig. Transporten ska dessutom alltid avtalas med försäkringsbolaget på förhand.

Det är dyrt att bli sjuk utomlands

Teckna skydd för dig själv och dina nära då ni reser utomlands