Ansökan om livförsäkringsersättning efter dödsfall

Fyll i ersättningsansökan vid dödsfall

Bifoga följande bilagor till ersättningsansökan:

  • Förmånstagarnas ämbetsbevis
  • När de anhöriga eller barnen står som förmånstagare: Som bilaga behövs alltid en kopia av släktutredning (samma som i bouppteckningen). För släktutredningen begärs ämbetsbevis från alla de församlingar där förmånslåtaren varit skriven efter fyllda 15 år. Om förmånslåtaren inte är skriven i någon församling, begärs släktutredningen från magistraten.
  • En kopia av dokument som styrker identiteten för alla förmånstagare och i fråga om en minderårig förmånstagare vårdnadshavarnas identitet (pass, legitimation eller körkort). Vi är med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism skyldiga att kontrollera kundens identitet vid utbetalning av försäkringsersättning.
  • Slutlig dödsattest, om det är fråga om dödsfall genom olyckshändelse. Om obduktion har utförts behövs också utlåtande om dödsorsaken.

Det räcker med att lämna in kopior av ovan nämnda dokument till försäkringsbolaget. Om vi behöver andra dokument för att kunna fatta ersättningsbeslutet, kontaktar vi dig.

Skicka in dokumenten portofritt (2 kl.) på adressen:

If Vakuutus
5012014-419 Pri
00003 VASTAUSLÄHETYS