Ansökan om livförsäkringsersättning efter dödsfall

1. Fyll i ersättningsansökan vid dödsfall

2. Bifoga följande bilagor till ersättningsansökan:

  • Förmånstagarnas ämbetsbevis.
  • När de anhöriga eller barnen står som förmånstagare: som bilaga behövs alltid en kopia av släktutredning (samma som i bouppteckningen). För släktutredningen begärs ämbetsbevis från alla de församlingar där förmånslåtaren varit skriven efter fyllda 15 år. Om förmånslåtaren inte är skriven i någon församling, får du släktutredningen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • En kopia av dokument som styrker identiteten för alla förmånstagare och i fråga om en minderårig förmånstagare vårdnadshavarnas identitet (pass, legitimation eller körkort). Vi är med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism skyldiga att kontrollera kundens identitet vid utbetalning av försäkringsersättning.
  • Slutlig dödsattest, om det är fråga om dödsfall genom olyckshändelse. Om obduktion har utförts behövs också utlåtande om dödsorsaken.

3. Skicka in dokumenten portofritt (2 kl.) på adressen:

If Vakuutus
5012014-419 Pri
00003 VASTAUSLÄHETYS

4. Om vi behöver andra dokument för att kunna fatta ersättningsbeslutet, kontaktar vi dig.

På grund av orsaker som har att göra med datasekretess kan vi inte överlåta uppgifter om försäkringens eventuella innehåll, t.ex. ersättningens storlek eller förmånstagare.

Bouppteckningen kan skickas till oss innan en livförsäkringsersättning betalats ut, eftersom dödsfallsersättningen går att anmäla till skattemyndigheten i efterhand som kompletterande bouppteckningshandling.