företagets reseförsäkringar

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

 1. Företag
 2. Våra försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Företagets reseförsäkringar

Reseförsäkringar behövs överallt. Med en reseförsäkring säkerställer du att dina resande anställda får högklassig vård i händelse av att de insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under resan.

If Travel -webbplats (www.if.fi/travel) finns till speciellt för våra kunder som är på tjänsteresa eller utlandsplacering. Där hittar du den senaste informationen om bl a krigriskområden, våra samarbetspartners, råd och tips vid reseskador och kontaktinformation till vår ersättningstjänst. Webbplatsen finns på finska och engelska.

Reseförsäkringen ger skydd och ersättning

Reseförsäkringarna ersätter i enlighet med försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren skador som drabbat den försäkrade under resan.

I reseförsäkringen kan enligt val ingå följande skydd:

 • Vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall under resa utan övre gräns i euro
 • Engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall samt
 • Ersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

Reseförsäkringen ersätter dessutom eventuella kostnader för hemtransport samt kostnader för annullering av, avbrott i och försening från resa.

Om du vill kan du också ta en resgods-, reseansvars- och/eller reserättsskyddsförsäkring. Enligt tilläggsavtal kan försäkringsskyddets giltighet utvidgas att omfatta områden där krigstillstånd råder.

Reseförsäkringen ersätter också

 • hemtransport av den försäkrade till följd av sjukdom eller olycksfall
 • annullering av resa eller
 • avbrott i resa.

Andra personförsäkringar eller bilaterala överenskommelser om social trygghet räcker inte till för att garantera ett tillräckligt skydd för resenärer.

Företaget kan vid behov ta reseförsäkringen också som tidsbestämd eller för en bestämd resa. 


Krigriskområden

Resor till krigsriskområden

Försäkringsskydden gäller inte, om den försäkrade deltar i krig eller väpnad konflikt eller vid tjänstgöring i internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed anknutna uppgifter. Denna begränsning gäller inte dödsfallsskyddet då den försäkrade tjänstgör i internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag. 

Ersättning utbetalas inte för skada som orsakats av krig, uppror, väpnad konflikt eller motsvarande, även om den försäkrade inte själv deltagit i nämnda operationer. Denna begränsning tillämpas inte utanför Finlands gränser under 14 dygn från det att de väpnade handlingarna inletts, då det är fråga om annat än storkrig, och förutsatt att den försäkrade har inlett sin resa före handlingarna inleddes och inte själv har deltagit i dem. Med storkrig avses ett krig mellan två eller flera permanenta medlemsländer i FN:s säkerhetsråd.

Enligt tilläggsavtal kan försäkringsskyddets giltighet utvidgas att omfatta områden där krigstillstånd råder. På grund av allt fler krig och kriser samt den växande terrorismen har vi delat in krigsriskområdena i två grupper. Till grupp I hör länder med den största risken. Till dessa länder beviljar vi nya försäkringar endast från fall till fall beroende på resans natur.

Krigriskområdena från 11.9.2019:

Krigriskområden:

 • Afghanistan
 • Irak
 • Libyen
 • Syrien
 • Yemen

Farliga områden:

 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Centralafrikanska republiken
 • Colombia
 • Guineabukten
 • Iran
 • Israel och Palestinska området​
 • Kamerun
 • Kenya
 • Kongo - Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo)
 • Libanon
 • Mali
 • Niger
 • Nigeria
 • Qatar
 • Saudiarabien
 • Somalia
 • Sudan
 • Sydsudan
 • Tchad
 • Ukraina
 • Venezuela
 1. Företag
 2. Våra försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Företagets reseförsäkringar