Personförsäkringens hälsodeklaration

Beviljandet av personförsäkring förutsätter en utredning av den försäkrades hälsotillstånd.

Hälsotillståndet utreds med en elektronisk hälsodeklaration, och uppgifterna om hälsotillståndet behandlas konfidentiellt.

Den elektroniska hälsodeklarationen fylls i och lämnas in via en skyddad förbindelse på Mina sidor. Mina sidor är en avgiftsfri tjänst för Ifs kunder, där du tryggt kan sköta dina försäkrings- och ersättningsärenden. Återsänd hälsodeklarationen snarast möjligt, i vilket fall som helst före offerten löper ut. Försäkringen kan sättas i kraft tidigast samma dag som den elektroniska hälsodeklarationen har lämnats in.

Fyll omsorgsfullt i hälsodeklarationen

Besvara frågorna i hälsodeklarationen i enlighet med anvisningarna. Det är viktigt att frågorna har besvarats sanningsenligt och fullständigt. Om du uppgett fel eller bristfälliga uppgifter kan det leda till att bolagets ansvar begränsas i efterskott.

När hälsodeklarationen har fyllts i ska den dateras och undertecknas av alla parter. Uppgifterna i den elektroniska hälsoutredningen bekräftas med en elektronisk signatur och identifieringen sker med hjälp av nätbankskoder.

På hälsodeklarationsblanketten ges också samtycke till att If kan begära tilläggsuppgifter om den försäkrades hälsotillstånd för att avgöra ansökan om försäkring. Försäkringstagaren bekräftar också förmånstagarförordnandet.

Beviljandet av försäkring avgörs på basis av hälsotillståndet hos den person som ska försäkras. Försäkringen kan beviljas antingen med normala villkor, med begränsande villkor eller med förhöjd försäkringspremie.

Försäkringen kan beviljas med normala villkor, med begränsande villkor eller med förhöjd premie.

Det kan också hända att beviljandet av försäkring måste skjutas upp eller att försäkring inte alls kan beviljas. Vi meddelar dig om vårt beslut om beviljande av försäkring på försäkringsbrevet eller med ett separat brev.

Du kan också vara intresserad av