När du reser utomlands med egen bil eller motorcykel

Planerar du en resa med egen bil till Ryssland eller något annat land? Läs våra praktiska tips!

Viktigt att komma ihåg när du reser utomlands med egen bil

 • Låt serva ditt fordon före resan.
 • Kontrollera i försäkringsbrevet och -villkoren självrisken, skyddsomfattningen och giltighetsområdet för fordonets försäkringar.
 • Kontrollera att du har registreringsbevisets tekniska del i fordonet. Du får den utan avgift via Trafis webbplats eller på besiktningskontoren.
 • Ta en resenärförsäkring.
 • I vissa länder kan du också behöva ett internationellt körkort. Du får kortet från Bilförbundet.
 • Förbered dig på eventuella skadesituationer och ta med en internationell blankett för skadeanmälan i bilen.
 • Om någon annan än ägaren kör bilen utomlands, ge med en fullmakt att använda bilen utomlands. Om bilen ägs av ett finansieringsbolag, be att få en fullmakt av bolaget.
 • Läs hur du ska gå till väga i en nödsituation utomlands.
Kom ihåg att ta det lugnt i trafiken.

Grönt kort – Green Card

Grönt kort är ditt bevis på att du har en giltig trafikförsäkring utomlands.

Ta en kaskoförsäkring för ditt fordon

 • Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som anslutit sig till Gröna kort-avtalet, med undantag av Iran.
 • På kaskoskador som inträffat utanför Norden och Estland tillämpas dubbel självrisk.
 • I Ansvarsskyddet utomlands tillämpas emellertid alltid den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet.

Ta vara på ditt lösöre i fordonet

 • Ifs hemförsäkring omfattar lösöre i fordonet som du har med på resan utomlands upp till 3 500 euro.
 • Kom ihåg att inte förvara värdefull egendom ens i ett låst fordon.

Trafikförsäkringens giltighet utomlands

 • Din finska trafikförsäkring gäller automatiskt i Norden, i EU- och EES-länderna samt i Schweiz och Liechtenstein. I dem behöver du inget Grönt kort, när din bil har finska registreringsskyltar.
 • Du behöver ett Grönt kort t.ex. när du reser med egen bil till Ryssland. Läs mer om Grönt kort.

Med egen bil till Ryssland

Ryssland hör till det internationella Gröna kort-systemet. År 2017 medförde inga förändringar i giltigheten för Ifs trafikförsäkring i Ryssland. Ifs trafikförsäkring är i kraft i Ryssland och du får ett Grönt kort utan avgift från If.

Trafikförsäkringen i Ryssland

Den finska trafikförsäkringen gäller i Ryssland som en s.k. ansvarsförsäkring, vilket innebär att den omfattar skador som drabbat utomstående och som ersätts från trafikförsäkringen enligt lagstiftningen i Ryssland. Ta med på resan ett Grönt kort som är försett med den ryska landsbeteckningen RUS.

Om du planerar en bilresa till Ryssland, kom ihåg att ta en kaskoförsäkring, dvs. bilförsäkring, för din bil. Den inkluderar ansvarsskydd utomlands under din resa. Ta också en resenärförsäkring för dem som följer med på resan. Alla som reser till Ryssland behöver en resenärförsäkring för att beviljas visum.

 • I händelse av en skada fastställs ersättningen enligt trafikförsäkringslagarna i det land där olycksfallet inträffat, i detta fall Ryssland. Ersättningsgränserna för den ryska trafikförsäkringen är mycket låga.
 • Trafikförsäkringen, som fungerar som ansvarsförsäkring, täcker inte personskador som drabbat föraren och passagerarna i den bil som är skyldig till trafikskadan.
 • Enligt rysk lag är den som vållat en trafikskada skyldig att ersätta den oskyldiga partens skador.

Kaskoförsäkringens giltighet i Ryssland

Kaskoförsäkringen gäller i Ryssland. I Ryssland tillämpas förhöjda självrisker: vid kollisions-, stöld-, brand-, djur-, glas- och parkeringsskador samt skadegörelse tillämpas dubbel självrisk.

I alla Ifs kaskoförsäkringar ingår Ansvarsskydd utomlands, som ger grundskydd vid sådana trafikskador där fordonets förare själv är ansvarig gentemot utomstående. Maximiersättningen vid personskador är 250 000 euro och vid sakskador 250 000 euro. Självrisken är 500 euro.

Ansvarsskyddet utomlands kommer till hjälp t.ex. då förarens skadeståndsansvar gentemot utomstående eller fordonets passagerare överstiger ersättningsbeloppen i den utländska trafikförsäkringen. I Ryssland är ersättningsbeloppen i den lagstadgade trafikförsäkringen mycket små.