Lastbilsförsäkring för företag

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert

Det lönar sig att försäkra företagets lastbil med omfattande Helkasko. Vi ersätter då bärgningskostnader upp till 5 000 euro per skadefall. Dessutom ersätter vi kostnaderna för att flytta över de varor som transporteras till ett annat fordon på skadeplatsen.

 • Snabbt till reparationsverkstaden

  Våra skadeinspektörer som är specialiserade på tunga fordon och vårt omfattande reparationsnätverk säkerställer snabb reparation av fordonet.

 • If Apu hjälper på vägen 24/7

  Avgiftsfria If Apu kommer till hjälp, om du råkar ut för ett missöde på vägen.

 • Glöm bonustabellerna

  Våra rättvisa och stabila priser baserar sig på vår kompetens att bedöma risker.


Lastbilsförsäkring för företag Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter personskadorna för alla delaktiga i en krock. Trafikförsäkringen täcker också skador på motpartens fordon och egendom. Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk, om du inte separat har fogat självrisk till försäkringen.
Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. För dem lönar det sig att ta en kaskoförsäkring.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter om fordonet stjäls eller utsätts för skadegörelse. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Brand

Försäkringen ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Älg och naturfenomen

Försäkringen ersätter kollisioner med hjortdjur. Försäkringen ersätter också skador som orsakats av naturfenomen till följd av

 • en hagelskur
 • blixt som slagit ned direkt i fordonet
 • ett träd eller en gren som pga stormvind fallit över bilen
 • gnagare eller något annat skadedjur som tagit sig in i fordonet.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter rättegångskostnaderna vid tvister i anslutning till användningen av din bil. Maximiersättningen är 10 000 euro per skada. Självrisken är 15 % av rättegångskostnaderna, dock minst 200 euro.

Tilläggsansvarsskydd utomlands

Från försäkringen ersätts skada som inträffat i ett sådant Green Card-avtalsland som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex. Ryssland, och för vilken fordonets förare är personligen ansvarig gentemot utomstående. Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Krishjälp

Skydd för yrkeschaufförer.

Det försäkrade fordonets förare och hans eller hennes make eller maka har rätt till krishjälp, om föraren varit delaktig i en allvarlig trafikolycka som medfört personskador eller råkat ut för rån eller försök till rån eller blivit misshandlad.

Skyddet omfattar krishjälp som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården upp till sammanlagt 800 euro per skadefall. Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Kollision

Vi ersätter skador på fordonet till följd av kollision eller avkörning.
Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Glas

Försäkringen ersätter stenskott i vindrutan och andra fönsterrutor.

Om rutan inte behöver bytas ut, ersätts reparationen utan självrisk. Om rutan byts ut mot en ny, avdras från ersättningen en självrisk på 200 euro.

Bärgning och resekostnader

Vi låter bogsera fordonet till en reparationsverkstad, om färden avbryts till följd av att fordonet fått ett fel, skadats eller kört av vägen. If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, 24/7. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 350 euro i hemlandet och upp till 1 000 euro utomlands. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Rån av egendom

Skydd för yrkeschaufförer.

Från ersättningen utbetalas ersättning om förarens och försäkringstagarens egendom skadats eller kommit bort till följd av rån, försök till rån eller misshandel upp till 2 000 euro. Från ersättningen avdras 50 euro i självrisk.

Du får tilläggsskydden mot tilläggspremie till den kasko- eller trafikförsäkring som du valt.

Tilläggsskydd Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Engångsersättning vid personskada

Skyddet med engångsersättning vid personskada utökar betydligt det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Vi betalar ut engångsersättning om en person har skadats fysiskt eller omkommit i en trafikolycka i egenskap av fordonets förare eller passagerare. Engångsersättningens storlek beror på skadans svårighetsgrad.

Högre ersättning vid inlösning

Om bilen går till inlösning, är den ersättning som betalas från försäkringen bättre än det gängse marknadspris som normalt betalas.

Vi höjer ersättningen med 20 % på det gängse marknadspriset eller betalar priset för en ny bil. Priset för ett nytt fordon ersätts, om bilen har köpts i en märkesaffär i Finland, om det när skadan inträffar har gått högst ett år från bilens första registrering, bilen är medkörd högst 200 000 kilometer och de uppskattade reparationskostnaderna överstiger 50 % av bilens nyanskaffningsvärde. I annat fall höjs ersättningen med upp till 20 %. I ersättning utbetalas högst priset för en ny likadan bil vid tidpunkten för skadan. För en bil som skaffats begagnad ersätts inte mer än det gängse priset vid anskaffningstidpunkten.

Avbrottsdagpenning

Från försäkringen ersätts inkomstbortfall när fordonet till följd av en kollisions-, stöld-, skadegörelse-, brand- eller glasskada inte är i kördugligt skick. För förlorade användningsdagar betalas den ersättning per dag som anges i försäkringsbrevet. Ersättning betalas under högst 40 dygn per skadefall, räknat från de självriskdagar som valts för försäkringen.

Bedrägeri

Från försäkringen ersätts ett uthyrt fordon, när det inte återlämnas på grund av bedrägeri eller förskingring. Från ersättningen avdras 1 000 euro i självrisk.

Lastbilsförsäkring för företag

Det lönar sig alltid att komplettera den obligatoriska trafikförsäkringen med en kaskoförsäkring för lastbil. Det är dyrt att reparera skador på lastbilar och därför är det bra att ta det säkra för det osäkra och vara beredd.

I tabellen ser du vad Hel- och Delkasko ersätter.

Nytt: kilometerprissättning på försäkringen

Vi har övergått till kilometerprissättning vid försäkring av lastbilar. Vissa lastbilar används mindre medan andra lastbilar gör längre dagar. Ju mer du kör, desto större är sannolikheten för att något ska hända. Därför prissätter vi våra lastbilsförsäkringar enligt hur mycket du kör.

Det räcker med att uppdatera lastbilsförsäkringens kilometerklass en gång om året eller vid förändringar. Du kan uppdatera kilometerklassen i din egen If Företagsfolder eller via vår telefontjänst.

Exempel:

Om du uppskattar att du kör cirka 80 000 km om året, välj klassen "Högst 100 000 km". Du behöver uppdatera uppgiften på nytt först om du kör under 50 000 km eller över 100 000 km om året.

Klasser: högst km/år

 • 50 000 km
 • 100 000 km
 • 150 000 km
 • över 150 000 km

Om du kör under 50 000 km om året, betalar du cirka en femtedel mindre för trafik- och helkaskoförsäkringen än om du skulle köra över 150 000 km om året. Prisskillnaden mellan varje kilometerklass är cirka 5–10 %.

Kollisionsskydd

Från lastbilens kollisionsskydd ersätts skada som i samband med lastning eller lossning orsakats

 • lastbilens stomme
 • flak
 • lyft- eller lossningsanordning eller
 • förarhytt.

Specialskydd för yrkeschaufförer

Krishjälp: Den försäkrade bussens förare och hans eller hennes make eller maka har rätt till krishjälp, om föraren varit delaktig i en allvarlig trafikolycka som medfört personskador eller råkat ut för rån eller försök till rån eller blivit misshandlad.

Rån av egendom: Från ersättningen utbetalas ersättning om förarens och försäkringstagarens egendom skadats eller kommit bort till följd av rån, försök till rån eller misshandel.

Skadeinspektörer specialiserade på lastbilar

Vi har fem skadeinspektörer som specialiserat sig på tunga fordon. De har genom sin erfarenhet en mycket god uppfattning om såväl branschen som reparationsnätverket.

När olyckan varit framme ringer inspektören efter begäran om inspektion omedelbart till kunden och kommer överens om de åtgärder som behöver vidtas. Det kan t.ex. vara fråga om att

 • lossa en last
 • planera ett lyft
 • välja reparationsverkstad eller bogsera fordonet till en depå.

Inspektören besöker vid behov skadeplatsen.

Vi har kolleger som utför inspektioner både i Baltikum och i Skandinavien. Därtill har vi en separat utlandsenhet. På detta sätt kan vi säkerställa en snabb skadehantering också utomlands.

If Apu kommer till hjälp när företagets fordon råkar ut för en skada

If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, dygnet runt. Om motorn stannar, vindrutan går sönder eller bilens varningslampa tänds, kommer If Apu till hjälp. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller. Läs mer om If Apu 

Intresserad?

Begär offert på försäkring för företagets lastbil