Arbetsolycksfall

Arbetsolycksfallsförsäkring för företag är en obligatorisk försäkring som ger dig och dina anställda bra försäkringsskydd vid olycksfall eller yrkessjukdomar.
Är ditt företag registrerat i Sverige? Gå till if.se

 • Ett täckande försäkringsskydd för de anställda

  för både arbets- och fritid.

 • Ett brett lokalt sjukvårdsnätverk

  Du får vård nära dig utan att behöva köa.

 • Den nya Trio-lösningen

  omfattar företagets anställdas hela hälsovård.

Arbetsolycksfallsförsäkring för olycksfall och yrkessjukdomar

Försäkringen ersätter olycksfall som inträffat i arbetet eller på väg till eller från arbetet samt yrkessjukdomar som orsakats i arbetet.

Med stöd av arbetsolycksfallsförsäkringen utbetalas bl.a. följande ersättningar:

 • sjukvårdskostnader samt behövliga undersökningskostnader på grund av skada eller sjukdom
 • dagpenning i enlighet med var och ens egen årsinkomst
 • olycksfallspension (full pension motsvarar 85 % av inkomsterna)
 • rehabiliteringspenning
 • andra rehabiliteringsförmåner
 • menersättning för bestående skada
 • familjepension (högst 70 % av inkomsten) och
 • begravningshjälp.

Det är sällan man är länge arbetsoförmögen till följd av en arbetsolycka. I genomsnitt (i över 80 % av fallen) varar arbetsoförmågan i högst fyra veckor.

De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, andningsvägsallergier, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och ansträngningsskador i de övre extremiteterna.

Arbetsolycksfallsförsäkring i korthet

Vem försäkrar man?

I huvudsak omfattar arbetsolycksfallsförsäkringen samtliga arbetstagare i anställnings- eller tjänsteförhållande. Arbetsolycksfallsförsäkringen försäkrar även:

 • Enskilda näringsidkares familjemedlemmar som arbetar i arbetsförhållande i enlighet med arbetsavtalslagen
 • Tysta bolagsmän i kommanditbolag som arbetar i arbetsförhållande i enlighet med arbetsavtalslagen
 • Aktieägare i aktiebolag som arbetar i bolaget, men inte i ledande ställning
 • Aktieägare i aktiebolag som arbetar i bolaget i ledande ställning (t.ex. verkställande direktör) och som ensam innehar högst 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar högst 50 procent av aktierna i bolaget eller av det röstetal som aktierna i bolaget medför.

Försäkringsskyldighet gäller förutom företag också hushåll och privatpersoner.

En arbetsgivare har ingen försäkringsskyldighet om de utbetalda eller överenskomna lönerna under ett kalenderår sammanlagt uppgår till högst 1 400 euro. Denna gräns är per arbetsgivare och kalenderår. Gränsen är alltså inte per arbetstagare.

Var och när är försäkringen i kraft?

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs och under vissa förhållanden som specificeras i lagen också utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs.

Resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt annat resande som följer av arbetsuppgifter omfattas också av försäkringen.

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete. Det finns emellertid vissa ersättningsbegränsningar som arbetsgivarna och arbetstagarna ofta inte känner till.

Vid distansarbete täcker den lagstadgade försäkringen endast verksamhet som direkt ansluter sig till arbetet. Det som Arbetsolycksfallsförsäkringen inte täcker kan utfyllas med vår Distansarbetsförsäkring.

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller inte arbete som inte har utförts i förvärvssyfte. Sådant arbete kan försäkras med en frivillig olycksfallsförsäkring.

Motsvarande omfattande olycksfallsförsäkring för fritid

Arbetsgivaren kan utöka skyddet för sina anställda eller för vissa anställda genom att teckna en gruppolycksfallsförsäkring för fritid, som täcker olycksfall under fritid i nästan motsvarande omfattning som under arbetstid.

Komplettera arbetsolycksfallsförsäkringen med andra försäkringar

Vi har försäkringar för att trygga dig och din personal på arbetsplatsen, fritiden och under arbetsresor.