Arbetsolycksfallsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

 1. Företag
 2. Våra försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Arbetsolycksfallsförsäkring

Kort och koncist: Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat i arbetet eller på väg till eller från arbetet samt yrkessjukdomar som orsakats i arbetet.

Arbetsolycksfallsförsäkring, som före lagändringen 2016 hette lagstadgad olycksfallsförsäkring, kan verka komplicerad och svårförståelig. Det är kort och gott frågan om en lag och en försäkring, vars syften är att garantera ett bra socialskydd efter att en arbetsolycka eller en yrkessjukdom inträffat.


 • Ett täckande försäkringsskydd för de anställda

  för både arbets- och fritid.

 • Ett brett lokalt sjukvårdsnätverk

  Du får vård nära dig utan att behöva köa.

 • Den nya Trio-lösningen

  omfattar företagets anställdas hela hälsovård.

Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Med stöd av arbetsolycksfallsförsäkringen utbetalas bl.a. följande ersättningar:

 • sjukvårdskostnader samt behövliga undersökningskostnader på grund av skada eller sjukdom
 • dagpenning i enlighet med var och ens egen årsinkomst
 • olycksfallspension (full pension motsvarar 85 % av inkomsterna)
 • rehabiliteringspenning
 • andra rehabiliteringsförmåner
 • menersättning för bestående skada
 • familjepension (högst 70 % av inkomsten) och
 • begravningshjälp.

Det är sällan man är länge arbetsoförmögen till följd av en arbetsolycka. I genomsnitt (i över 80 % av fallen) varar arbetsoförmågan i högst fyra veckor.

De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, andningsvägsallergier, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och ansträngningsskador i de övre extremiteterna.

Vem försäkrar man med arbetsolycksfallsförsäkring?

I huvudsak omfattar arbetsolycksfallsförsäkringen samtliga arbetstagare i anställnings- eller tjänsteförhållande.

Arbetsolycksfallsförsäkringen försäkrar även

 • enskilda näringsidkares familjemedlemmar som arbetar i arbetsförhållande i enlighet med arbetsavtalslagen
 • tysta bolagsmän i kommanditbolag som arbetar i arbetsförhållande i enlighet med arbetsavtalslagen
 • aktieägare i aktiebolag som arbetar i bolaget, men inte i ledande ställning
 • aktieägare i aktiebolag som arbetar i bolaget i ledande ställning (t.ex. verkställande direktör) och som ensam innehar högst 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar högst 50 procent av aktierna i bolaget eller av det röstetal som aktierna i bolaget medför.

Försäkringsskyldighet gäller förutom företag också hushåll och privatpersoner. En arbetsgivare har ingen försäkringsskyldighet om de utbetalda eller överens¬komna lönerna under ett kalenderår sammanlagt uppgår till högst 1 300 euro. Denna gräns är per arbetsgivare och kalenderår. Gränsen är alltså inte per arbetstagare.

Var och när är arbetsolycksfallsförsäkringen i kraft?

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs och under vissa förhållanden som specificeras i lagen också utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs. Resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt annat resande som följer av arbetsuppgifter omfattas också av försäkringen.

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete. Det finns emellertid vissa ersättningsbegränsningar som arbetsgivarna och arbetstagarna ofta inte känner till. Vid distansarbete täcker den lagstadgade försäkringen endast verksamhet som direkt ansluter sig till arbetet.
Det som Arbetsolycksfallsförsäkringen inte täcker kan utfyllas med vår Distansarbetsförsäkring.
Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller inte arbete som inte har utförts i förvärvssyfte. Sådant arbete kan försäkras med en frivillig olycksfallsförsäkring.

Motsvarande omfattande olycksfallsförsäkring för fritid

Arbetsgivaren kan utöka skyddet för sina anställda eller för vissa anställda genom att teckna en gruppolycksfallsförsäkring för fritid, som täcker olycksfall under fritid i nästan motsvarande omfattning som under arbetstid.


Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkring för arbetstagare - Skydd för anställda och anhöriga

Försäkringen tecknas och försäkringspremierna betalas av arbetsgivaren i samband med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Läs mer om grupplivförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Information om arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Arbetslöshetsförsäkringsfonden tar hand om skötseln och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier för försäkringsperioder som har börjat 1.1.2013 och därefter. Försäkringsbolagen har emellertid hand om skötseln och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier som hänför sig till år 2012 och tidigare år.

Läs mer på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats

Hushållet som arbetsgivare

Utöver företag är också hushåll skyldiga att ta hand om sina arbetsgivarskyldigheter när de anställer arbetskraft.​​

Läs mer och fyll i ansökan

Lagförnyelsen 2016

Lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar förnyades 1.1.2016

Den gamla lagstadgade olycksfallsförsäkringen upphörde att gälla, och i kraft steg den nya lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Läs mer om lagförändringen som lämnade den lagstadgade olycksfallsförsäkringen bakom sig (på finska)

Faktablad

Työtapaturmavakuutusta kannattaa täydentää

Turvaa henkilöstösi myös matkoilla, vapaa-ajalla ja sairauden yllättäessä.
 1. Företag
 2. Våra försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Arbetsolycksfallsförsäkring