Arbetsolycksfall

Ett arbetsolycksfall är ofta en oväntad och plötslig skada till följd av yttre faktorer som leder till att en arbetstagare skadas. Ett arbetsolycksfall kan inträffa på den egna arbetsplatsen eller på ett område som hör till arbetsplatsen, på väg till eller från arbetet eller exempelvis under en arbetsresa eller ett affärsbesök.

Anvisningar för anmälan om arbetsolycksfall

Den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete, men omfattar endast verksamhet som direkt ansluter sig till arbetet. Ett olycksfall som inträffat t.ex. i samband med måltider eller någon annan paus kan ersättas från en eventuell distansarbets- eller fritidsförsäkring.

Sök ersättning för kostnader

Du kan söka ersättning för de kostnader som arbetsolycksfallet orsakat genom att fylla i blanketten för kostnadsersättning.

 1. Ta fram ditt försäkringsnummer. Du hittar det på den webbtjänst du använder eller på det dokument som du fått från If.
 2. Fyll i blanketten för kostnadsersättning.
 3. Vi handlägger din ersättningsansökan så fort som möjligt. Vi kontaktar dig, om vi behöver kompletterande uppgifter.

Vad ersätter arbetsolycksfallsförsäkringen?

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar fastställer vilka ersättningar som betalas ut från försäkringen. De kostnader som ersätts är kostnader för nödvändig sjukvård, såsom

 • undersöknings- och vårdkostnader,
 • läkemedelskostnader,
 • nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på sjukvård
 • föremål som gått sönder i samband med skadefallet (bl.a. glasögon, hörapparater, tandproteser)
 • samt t.ex. kläder som söndrats i samband med sjukvård.

Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Ersättning för inkomstbortfall

Dagpenning betalas ut när arbetsoförmågan pågår minst tre dagar i följd med undantag av den dag då skadan inträffade. Dagpenning betalas under högst ett år från och med olycksfallet. Om arbetsoförmågan fortsätter ännu när det gått ett år efter olycksfallet, har arbetstagaren rätt till olycksfallspension.

För den tid som eventuell yrkesinriktad rehabilitering pågår utbetalas rehabiliteringspenning. Yrkesinriktad rehabilitering övervägs, om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av arbetsolycksfallet eller om du förlorat ditt yrke.

Ersättningen för inkomstbortfall bestäms på grundval av arbetsinkomsterna från arbete för den arbetsgivare som tecknat försäkringen.

Betalningsförbindelse för undersökning eller behandling

Du kan få en betalningsförbindelse för en större enskild undersökning eller ett ingrepp, såsom magnetundersökning eller operation. Vi ger i regel betalningsförbindelser till Ifs samarbetspartner Terveystalo, Mehiläinen, Pikkujätti, Aava och Orton. Oftast skickar läkarstationen begäran om betalningsförbindelse till If på dina vägnar.

 • Vi behandlar begäran om betalningsförbindelse utgående från det läkarutlåtande som läkarstationen eller du lämnat in.
 • För handläggning av betalningsförbindelsen behöver vi en skadeanmälan som fyllts i av arbetsgivaren.
 • Vi behandlar begäran om betalningsförbindelse så fort som möjligt och meddelar läkarstationen och dig om vårt beslut.
 • Om du inte tidigare bokat tid, kontaktar läkarstationen dig efter beslutet om betalningsförbindelse för att boka en tid för ingreppet eller undersökningen.

Ansökan om betalningsförbindelse för långtidsmedicinering

Om du har en långvarig medicinering för behandlingen av en ersättningsgill skada till följd av ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom, kan du ansöka om en betalningsförbindelse för köpet av läkemedlen genom att kontakta ersättningstjänsten för företagskunder.

Om du inte är nöjd med ersättningsbeslutet

Du kan söka ändring i ersättningsbeslutet hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, som är en oberoende besvärsinstans.

Se anvisningar för ansökan om ändring