Grupplivförsäkring

för arbetstagare

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Grupplivförsäkringen för arbetstagare (TRHV) är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar och bekostar för sina anställda.

Den försäkrades ålder vid dödsfallet
Den försäkrade har avlidit 2019
- 49
16 720
50
15 620
51
14 510
52
13 370
53
12 270
54
11 190
55
10 060
56
8 960
57
7 910
58
6 740
59
5 640
60 -
4 660
Barntillägget
7 5407 460
Olycksfallstillägget
50 % av grundbeloppets och barntilläggets sammanlagda belopp.

Vad är arbetstagarnas grupplivförsäkring?

Syftet med grupplivförsäkringen för arbetstagare är att trygga familjens omedelbara utkomst efter att maken eller makan eller barnens vårdnadshavare avlidit. De riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna har avtalat om att ordna dödsfallsskydd för arbetstagarna. Försäkringen tecknas av arbetsgivaren, som också ansvarar för kostnaderna för försäkringen.

Skyldigheten att teckna försäkring gäller alla arbetsgivare som lyder under ett bindande kollektivavtal eller inom vars bransch det finns ett allmänt riksomfattande kollektivavtal som innehåller bestämmelser om grupplivförsäkring.

Förmånstagare till dödsfallsersättningen är den avlidnes make eller maka samt barn under 22 år.

Arbetstagarnas grupplivförsäkring skyddar och ersätter

Försäkringspremien uppbärs i samband med Arbetsolycksfallsförsäkringen för alla personer som är täckta av försäkringen. Storleken på Arbetstagarnas grupplivförsäkringspremie är 0,061 % av lönesumman (0,063 % år 2018). För kommuner och församlingar är premiens storlek ändå 0,064 % av lönesumman (0,062 % år 2018).

Ersättningssumman bestäms på basis av den avlidnes ålder och antalet förmånstagare som är ersättningsberättigade. Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool sköter centraliserat utbetalningen av dödsfallsersättningarna. Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool fungerar i samarbete med Olycksfallsförsäkringscentralen.

Exempel:

Grundersättningsbeloppet för en under 50-årig person som dör år 2019 är 16 720 euro och ersättningen per ersättningsberättigat barn är 7 540 euro. Om dödsfallet har skett på grund av en olycka, höjs ersättningsbeloppet med 50 %.

Läs mer om grupplivförsäkringen