Distansarbetsförsäkring

Redan en stor del av löntagarna i Finland arbetar på distans. Merparten av dem arbetar inom IT. I företagen är det därför viktigt att identifiera riskerna med distansarbete och försäkra sig om att distansarbetarnas försäkringsskydd är tillräckligt och erbjuder lika skydd som på arbetsplatsen.

Begär offert Ring oss

Distansarbete blir allt vanligare - säkerställ rätt skydd

Distansarbete innebär med arbetsgivaren på förhand avtalat arbete som sker någon annanstans än på den ordinarie arbetsplatsen, exempelvis hemma eller på stugan med hjälp av en dator. Vid distansarbete omfattas den anställda av samma regler för anställningsförhållande som vid arbete på arbetsplatsen. Det är alltså inte fråga om en särskild anställningsform utan ett sätt att organisera arbetet.

Distansarbetet erbjuder fördelar för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Många värdesätter i distansarbetet möjligheten till flexibla arbetstider, bättre arbetsro och färre arbetsresor som sparar såväl tid som kostnader.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete. Det finns emellertid vissa ersättningsbegränsningar som arbetsgivarna och arbetstagarna ofta inte känner till. Vid distansarbete täcker den lagstadgade försäkringen endast verksamhet som direkt ansluter sig till arbetet.

Frivillig distansarbetsförsäkring

Distansarbetsförsäkringen kompletterar arbetsolycksfallsförsäkringsskyddet för den som distansarbetar och gäller också under bl.a. måltider och pauser i samband med distansarbetet.

Försäkrade är de personer som utför distansarbete.

Distansarbetsförsäkringen ger skydd och ersättning

Distansarbetsförsäkringen ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren skador som drabbar den försäkrade under de omständigheter som antecknats i försäkringsbrevet.

I försäkringen kan enligt val ingå följande skydd:

  • Vårdkostnader till följd av olycksfall upp till det försäkringsbelopp som valts
  • Dagpenningsersättning vid övergående arbetsoförmåga till följd av olycksfall
  • Engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall
  • Ersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

Övrigt försäkringsskydd

Som ett mer omfattande alternativ än Distansarbetsförsäkring kan vi också erbjuda olycksfallsförsäkring för hela personalen för heltid eller fritid eller Hälsoförsäkring för anställda. Dessa försäkringar ersätter också ovan beskrivna skador som vid distansarbete inte omfattas av arbetsolycksfallsförsäkringen. ​​​