Yrkessjukdom

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakats av att en arbetstagare exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk agens i arbetet. På grund av yrkessjukdom har arbetstagare rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar.

De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, luftvägsallergier, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i armar.

Anvisningar för anmälan om yrkessjukdom

Sök ersättning för kostnader

Du kan söka ersättning för kostnaderna för yrkessjukdomen genom att fylla i blanketten för kostnadsersättning.

  1. Ta fram ditt skadenummer. Du hittar skadenumret i den webbtjänst som du använder eller upptill på det dokument som du fått från If.
  2. Fyll i blanketten för kostnadsersättning.
  3. Vi handlägger din ersättningsansökan så fort som möjligt. Vi kontaktar dig, om vi behöver kompletterande uppgifter.

Vad ersätter arbetsolycksfallsförsäkringen?

Om sjukdomen konstateras vara en yrkessjukdom, ersätts alla sjukvårdskostnader för yrkessjukdomen från det att den uppdagades.

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar fastställer vilka ersättningar som betalas ut från försäkringen. Kostnader som ersätts är kostnader för nödvändig sjukvård, såsom

  • undersöknings- och vårdkostnader,
  • läkemedelskostnader samt
  • nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på sjukvården.

Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkommit.

Du kan också ha rätt till ersättning för bestående men från arbetsolycksfallsförsäkringen. Ersättningen för bestående men kan behandlas tidigast ett år efter att yrkessjukdomen uppdagats. I en sådan situation, vänligen kontakta vår ersättningstjänst.

Ersättning för inkomstbortfall

Ersättning för inkomstbortfall betalas från och med den dag som följer efter att yrkessjukdomen uppdagats, om du på grund av yrkessjukdomen är helt eller delvis oförmögen att arbeta.

Under eventuell yrkesinriktad rehabilitering utbetalas rehabiliteringspenning. Yrkesinriktad rehabilitering övervägs, om din arbetsförmåga på grund av yrkessjukdomen är nedsatt eller om du förlorat ditt yrke.

Ansökan om betalningsförbindelse för långtidsmedicinering

Om du har en långvarig medicinering för vården av en ersättningsgill yrkessjukdom, kan du ansöka om en betalningsförbindelse för läkemedelsköp genom att kontakta ersättningstjänsten för företagskunder.

Om du inte är nöjd med ersättningsbeslutet

Du kan söka ändring i ersättningsbeslutet hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, som är en oberoende besvärsinstans.

Se anvisningar för sökande av ändring

Det lönar sig att reservera tid för utredningen av yrkessjukdomsärendet

Ett yrkessjukdomsärende inleds antingen med arbetsgivarens skadeanmälan, arbetstagarens egen anmälan eller uppgifter som vårdinrättningen lämnat. De flesta yrkessjukdomsärenden inleds när vårdinrättningen skickar sjukjournalsanteckningarna som gäller vårdbesöket till If.

Utredningen av ett yrkessjukdomsärende kan ibland ta flera månader, eftersom information måste insamlas utöver av den försäkrade också av försäkringstagaren, tidigare arbetsgivare och vårdinrättningar.

För att avgöra ett yrkessjukdomsärende behövs bl.a.

  • Medicinska utredningar, t.ex. sjukjournalsanteckningar, läkarutlåtanden och undersökningsresultat.
  • Utredningar om exponerings- och arbetsförhållanden, såsom exponeringar, deras längd och mängd samt eventuella mätningar som utförts på arbetsplatsen.
  • Arbetsgivarens utredningar om i vilka försäkringsbolag de anställda varit försäkrade vid olika tidpunkter.

Vi begär kompletterande uppgifter separat av både arbetsgivaren och arbetstagaren. I vissa fall kan det också behövas ytterligare undersökningar för att avgöra ärendet.

När vi fått alla utredningar som behövs, avgör vi huruvida yrkessjukdomen är ersättningsgill. I detta skede avgörs också när yrkessjukdomen yppat sig och det ersättande försäkringsbolaget.