Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen täcker bland annat händelser där något gått sönder samt naturfenomenskador. Välj försäkring enligt värdet på ditt fritidshus samt husets använding.


 • Roddbåtar och utombordare (på högst 8 hästkrafter) upp till sammanlagt 3500 euro

  Ersättning vid skada på lösöre upp till sammanlagt 3500 euro.

 • Skada som orsakats av vilddjur

  Även skada som orsakats av fåglar, mårdar och ekorrar ingår i Omfattande-skyddet.

 • OmfattandePlus är det mest omfattande skyddet för ditt fritidshus

  Skadedjur och rötsvamp kan vara besvärliga. OmfattandePlus skyddar dig även mot dessa plågoris.

Vad ersätter fritidshusförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Skada på huvudbyggnadens konstruktioner som orsakats av fukt eller skadedjur

Välj OmfattandePlus för ett fritidshus som används året runt.

OmfattandePlus är Finlands mest omfattande skydd, och den ersätter skador på husets konstruktioner upp till högst 15 000 euro per skadefall. Ersätter följande:

 • Skador till följd av läckage i yttertak
 • Fuktskador i våtrum
 • Skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp

Ovan nämnda skador som orsakats av fukt och skadedjur är till sin natur sådana långsamt uppkommande skador som hem- eller fritidshusförsäkringarna i allmänhet inte täcker, men som kan vara omfattande och dyra att reparera.

Avgiftsfri bekämpning av skadedjur

Välj OmfattandePlus för ett fritidshus som används året runt.

Du får tillgång till avgiftsfri skadedjursbekämpning som förverkligas genom Anticimex, Ifs samarbetspartner. Skadedjursbekämpningen omfattar

 • telefonrådgivning i frågor som gäller skadedjur
 • vid behov ett bekämpningspaket som skickas per post
 • vid behov bekämpning som utförs av en tekniker på platsen.

Skadedjursbekämpningen ingår inte i försäkringskontraktet, vilket betyder att den inte påverkar priset på försäkringen eller ersättningen, även om skadedjur skulle upptäckas i ditt fritidshus.

Exempel: Getingar har byggt bo invid ytterdörren. Anticimex tekniker förstör boet på ändamålsenligt sätt med skyddsutrustning. Teknikerns tjänster fås endast för skadedjur som fått fotfäste i byggnaden. Bekämpning av skadedjur på gårdsområdet ingår inte i tjänsten.

Skada som orsakats av vilddjur

Ersätter skada som orsakats av vilddjur, såsom fåglar, ekorrar och mårdar. Vilddjur kan orsaka skada genom att t.ex. rumstera om i glasullen vid stugans översta bjälklag.

Föremål går sönder, tappas i golvet och andra oväntade skador

Hemförsäkringen ersätter ditt lösöre som plötsligt och oväntat gått sönder i händelse av alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Du tappar telefonen i marken och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen går plötsligt bara sönder
 • Teven välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Byggnader på fritidshusets gårdsplan

I fritidshusförsäkringen ingår även följande:

 • lekstuga, grilltak, lusthus, skjul av lätt konstruktion samt
 • simbassäng, bubbelpool och badtunna.

Vi ersätter skador på ovan nämnda byggnader upp till högst 5000 euro.

För skador på gårdsområdets konstruktioner, t.ex. flaggstång och stängsel, ersätter vi upp till högst 5000 euro.

Vattenskada och skada på VVS-anordning

Skador på värme-, vatten- eller ventilationsanordning eller rör kan orsaka omfattande skador. Om slangarna till disk- eller tvättmaskinen går sönder, kan läckaget orsaka vattenskador på både lösöret och husets konstruktioner.

I dessa fall ersätter vi skadorna på egendomen och huset.

Om vattenskadan orsakats av att ett rör gått sönder, betalas ersättning för reparation av skadorna till följd av läckaget utifrån rörnätets ålder enligt följande:

 • 0–29 år, 100 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • 30–50 år, 75 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • Över 50 år, 50 % i ersättning av reparationskostnaderna

OBS! Dessa avdrag görs inte på reparationskostnaderna för ett läckage från t.ex. diskmaskinen.

Stöld eller skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt fritidshus eller utanför huset till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

Du återvänder till fritidshuset och upptäcker att det varit inbrott i huset. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter förnyandet av dörren och den stulna egendomen.

Skada på roddbåt och motor

Ersätter skada på roddbåt, kanot, jolle samt skada på tillhörande utombordare med högst åtta hästkrafter, sammanlagt upp till högst 3500 euro.

Exempel: Roddbåten blir stulen från fritidshusets strand.

Naturfenomenskada

Vi ersätter skador på fritidshuset till följd av olika naturfenomen, såsom storm, hagel eller översvämning. Vi ersätter arbets- och materialkostnader som uppstår i samband med reparation av skador.

Exempel: Stormen fäller ett träd över huset och utöver skador på taket förstörs även bärbuskarna och flaggstången. Vi ersätter arbets- och materialkostnaderna för reparationen av dessa.

Brand, vattenläckage eller elskada

Vi ersätter skador på ditt lösöre till följd av eld och rök eller t.ex. ett direkt blixtnedslag.

Läckage som härrör från VVS-rörnät eller tvättmaskin kan väta ned konstruktioner och lösöre i hemmet och orsaka betydande skador. Vårt läckageskydd ersätter läckageskador i ditt hem. 

Om t.ex. en kortslutning söndrar en anordning i ditt hem ersätter vi skadan på anordningen.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående upp till 200 000 euro.

Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 10 000 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Fritidshusförsäkringen omfattar själva stugan eller villan samt lösöre och gårdsområde. Därtill täcker försäkringen lekstuga, lusthus, grilltak, skjul av lätt konstruktion och badtunna, samt var och en upp till högst 5000 euro.

Du kommer väl ihåg att en bastu alltid ska försäkras separat!

Fritidshusförsäkringens skyddsnivåer

Välj mellan alternativen den omfattning för försäkringen som passar dig. Av tabellen ovan framgår mer ingående vad de olika skyddsnivåerna täcker.

 • Skyddsnivå OmfattandePlus ger det bästa skyddet för din egendom.
 • Skyddsnivå Omfattande ersätter nästan alla överraskande skador i stugan eller villan.
 • Skyddsnivå Standard täcker de vanligaste skadorna i stugan eller villan.

Fritidshusförsäkringens självrisk

Självrisken är enligt ditt val minst 150 och högst 1 700 euro. Självrisken betalar du på basis av de totala kostnaderna då skadan inträffar.

Talko

Om du bygger eller renoverar din villa eller stuga med gemensamma krafter på talko, kom ihåg att ta en talkoförsäkring (på finska). Se också över försäkringsskyddet när du bygger själv eller anställer arbetskraft.

Är olyckan framme?

Som Ifs kund gör du skadeanmälan enkelt på Mina sidor dygnet runt. Se anvisningar för skadeanmälan.