Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen täcker bland annat händelser där något gått sönder samt naturfenomenskador. Välj försäkring enligt värdet på ditt fritidshus samt husets använding.

 • Roddbåtar och utombordare (på högst 8 hästkrafter) upp till sammanlagt 3500 euro

  Ersättning vid skada på lösöre upp till sammanlagt 3500 euro.

 • Skada som orsakats av vilddjur

  Även skada som orsakats av fåglar, mårdar och ekorrar ingår i Omfattande-skyddet.

 • OmfattandePlus är det mest omfattande skyddet för ditt fritidshus

  Skadedjur och rötsvamp kan vara besvärliga. OmfattandePlus skyddar dig även mot dessa plågoris.


Fritidshusförsäkringen omfattar själva stugan eller villan samt lösöre och gårdsområde. Därtill täcker försäkringen lekstuga, lusthus, grilltak, skjul av lätt konstruktion och badtunna, samt var och en upp till högst 5000 euro.
Du kommer väl ihåg att en bastu alltid ska försäkras separat!

Vad ersätter fritidshusförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Skada på huvudbyggnadens konstruktioner som orsakats av fukt eller skadedjur

OmfattandePlus är Finlands mest omfattande skydd, och den ersätter följande skador som orsakats av fukt eller skadedjur:

 • Skador till följd av läckage i yttertak
 • Fuktskador i våtrum
 • Skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp

Ersättningens storlek: Vi ersätter reparation av skador på husets konstruktioner upp till högst 15 000 euro per skadefall.

Unik: Ovan nämnda skador som orsakats av fukt och skadedjur är till sin natur sådana långsamt uppkommande skador som hem- eller fritidshusförsäkringarna i allmänhet inte täcker, men som kan vara omfattande och dyra att reparera.

Avgiftsfri bekämpning av skadedjur

Välj OmfattandePlus för ett fritidshus som används året runt.

Du får tillgång till avgiftsfri skadedjursbekämpning som förverkligas genom Anticimex, Ifs samarbetspartner. Skadedjursbekämpningen omfattar

 • telefonrådgivning i frågor som gäller skadedjur
 • vid behov ett bekämpningspaket som skickas per post
 • vid behov bekämpning som utförs av en tekniker på platsen.

Skadedjursbekämpningen ingår inte i försäkringskontraktet, vilket betyder att den inte påverkar priset på försäkringen eller ersättningen, även om skadedjur skulle upptäckas i ditt fritidshus.

Exempel: Getingar har byggt bo invid ytterdörren. Anticimex tekniker förstör boet på ändamålsenligt sätt med skyddsutrustning. Teknikerns tjänster fås endast för skadedjur som fått fotfäste i byggnaden. Bekämpning av skadedjur på gårdsområdet ingår inte i tjänsten.

Skada som orsakats av vilddjur

Ersätter skada som orsakats av vilddjur, såsom fåglar, ekorrar och mårdar. Vilddjur kan orsaka skada genom att t.ex. rumstera om i glasullen vid stugans översta bjälklag.

Föremål går sönder, tappas i golvet och andra oväntade skador

Hemförsäkringen ersätter ditt lösöre som plötsligt och oväntat gått sönder i händelse av alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Du tappar telefonen i marken och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen går plötsligt bara sönder
 • Teven välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Byggnader på fritidshusets gårdsplan

I fritidshusförsäkringen ingår även följande:

 • lekstuga, grilltak, lusthus, skjul av lätt konstruktion samt
 • simbassäng, bubbelpool och badtunna.

Vi ersätter skador på ovan nämnda byggnader upp till högst 5000 euro.

För skador på gårdsområdets konstruktioner, t.ex. flaggstång och stängsel, ersätter vi upp till högst 5000 euro.

Vattenskada

Från försäkringen ersätts läckageskador till följd av vatten som läckt ur rörnät, VVS-anordningar eller strömförbrukande elmateriel som kopplats till anordningarna.

Om byggnaden och lösöret är försäkrade, ersätter försäkringen läckage som kan bl.a. orsakas av bräckage på bruksvattenrör, på golvvärmesystem som är vattenburet, eller exempelvis av att disk- eller tvättmaskinens slang gått sönder. Vattenläckan kan orsaka vattenskador på lösöre samt fast inredning i huset, särskilt på golvet. I dessa fall ersätter vi skador på såväl lösöre som fast inredning.

Om endast byggnaden är försäkrad, ersätter vi endast skador på byggnaden.

Ersättningsbelopp: Om vattenskadan orsakats av att ett rör gått sönder, betalas ersättning för reparation av skadorna till följd av läckaget utifrån rörnätets ålder enligt följande:

 • 0–29 år, 100 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • 30–50 år, 75 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • Över 50 år, 50 % i ersättning av reparationskostnaderna

Exempel: Rörnätet gör sönder och vattnet förstör parketten. Huset är 40 år gammalt och rörnätet har inte förnyats. Försäkringen ersätter 75 % av reparationskostnaderna för parketten.

OBS! Dessa avdrag görs inte på reparationskostnaderna för ett läckage från t.ex. diskmaskinen.

Vattenskada och försäkrandet av enbart lösöre

Om endast lösöret är försäkrat, ersätter vi skador på lösöret och den fasta inredningen (bl.a. golv och fasta skåp). Läckage kan bl.a. orsakas av bräckage på bruksvattenrör, på golvvärmesystem som är vattenburet, eller exempelvis av att disk- eller tvättmaskinens slang gått sönder.

Från försäkringen ersätts lösöre på den boendes ansvar enligt lagen om bostadsaktiebolag också vid bräckage på värme-, ventilations- eller sanitetsanordningar samt eventuella läckageskador som detta orsakat.

Exempel: Diskmaskinen går sönder, och vatten som runnit på utsidan av maskinen förstör parketten i köket. Vi ersätter skadorna på parketten. En hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande- och OmfattandePlus ersätter dessutom reparation eller förnyelse av en diskmaskin.

Stöld eller skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i huset. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter förnyandet av dörren och den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Skada på roddbåt och motor

Ersätter skada på roddbåt, kanot, jolle samt skada på tillhörande utombordare med högst åtta hästkrafter, sammanlagt upp till högst 3500 euro.

Exempel: Roddbåten blir stulen från fritidshusets strand.

Naturfenomenskada

Vi ersätter skador på huset till följd av olika naturfenomen, såsom storm, hagel eller översvämning. Vi ersätter arbets- och materialkostnader som uppstår i samband med reparation av skador.

Exempel: Stormen fäller ett träd över huset och utöver skador på taket förstörs även bärbuskarna och flaggstången. Vi ersätter arbets- och materialkostnaderna för reparationen av dessa.

Brand, vattenläckage eller elskada

Vi ersätter skador på ditt lösöre till följd av eld och rök eller t.ex. ett direkt blixtnedslag.

Läckage som härrör från VVS-rörnät eller tvättmaskin kan väta ned konstruktioner och lösöre i hemmet och orsaka betydande skador. Vårt läckageskydd ersätter läckageskador i ditt hem. 

Om t.ex. en kortslutning söndrar en anordning i ditt hem ersätter vi skadan på anordningen.

Ansvarsskada eller rättegång

Du får ersättning för följande, som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående:

 • Sak- eller personskada som orsakats utomstående upp till 200 000 euro, om den försäkrade har skyldighet att ersätta en plötslig skada han eller hon orsakat. Självrisken är densamma som för lösöre.
 • Rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 10 000 euro. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Fritidshusförsäkringens skyddsnivåer

Välj mellan alternativen den omfattning för försäkringen som passar dig. Av tabellen ovan framgår mer ingående vad de olika skyddsnivåerna täcker.

 • Skyddsnivå OmfattandePlus ger det bästa skyddet för din egendom.
 • Skyddsnivå Omfattande ersätter nästan alla överraskande skador i stugan eller villan.
 • Skyddsnivå Standard täcker de vanligaste skadorna i stugan eller villan.

Fritidshusförsäkringens självrisk

Självrisken är enligt ditt val minst 150 och högst 1 700 euro. Självrisken betalar du på basis av de totala kostnaderna då skadan inträffar.

Talko

Om du bygger eller renoverar din villa eller stuga med gemensamma krafter på talko, kom ihåg att ta en talkoförsäkring (på finska). Se också över försäkringsskyddet när du bygger själv eller anställer arbetskraft.

Är olyckan framme?

Som Ifs kund gör du skadeanmälan enkelt på Mina sidor dygnet runt. Se anvisningar för skadeanmälan.