Elektriska fortskaffningsmedel

Vi försäkrar också lätta elfordon, det vill säga elektriska fortskaffningsmedel som behöver lagstadgad trafikförsäkring från och med den 1 juni 2024.

Räkna ut pris

Elektriska fortskaffningsmedel behöver trafikförsäkring

Försäkringsskyldigheten för elektriska fortskaffningsmedel träder i kraft den 1 juni 2024.

Ett oregistrerat elektriskt fortskaffningsmedel som går över 25 kilometer i timmen eller som väger över 25 kilogram, ska trafikförsäkras. Elektriska fortskaffningsmedel är exempelvis elskotrar seniorskotrar och elsparkcyklar.

Också fordon avsedda för barn ska försäkras, om hastighets- eller viktgränsen överskrids.

För elektriska fortskaffningsmedel som väger över 25 kilogram eller går över 25 kilometer i timmen kan du utöver trafikförsäkring också ta en delkaskoförsäkring, som ger tilläggsskydd. Det är bra att komma ihåg att dessa elektriska fortskaffningsmedel i och med reformen inte längre omfattas av hemförsäkringen.

Observera också att vårdkostnader för personskador som inträffat med ett elektriskt fortskaffningsmedel som ska trafikförsäkras ersätts från trafikförsäkringen, inte från din olycksfalls- eller sjukförsäkring. Om du försummat att ta trafikförsäkring, utbetalas heller ingen ersättning från olycksfalls- eller sjukförsäkringen.

Det lönar sig ta trafikförsäkring, eftersom Trafikförsäkringscentralen tar ut en försummelseavgift för oförsäkrat fordon som är mångdubbel jämfört med försäkringspremien. Dessutom får du då heller ingen ersättning för skador som drabbat dig själv.

Elektriska fortskaffningsmedel

Elektriska fortskaffningsmedel är exempelvis elskotrar seniorskotrar och elsparkcyklar.

Försäkring av elcykel

Elassisterade cyklar behöver inte trafikförsäkras, om motorns elassistans kopplas bort vid en hastighet av 25 kilometer i timmen och dess effekt är högst 250 W. För sådana elassisterade cyklar har vikten ingen inverkan på försäkringsskyldigheten. Du kan försäkra en sådan elcykel med vår hemförsäkring.

För alla andra elcyklar bestäms försäkringsskyldigheten på samma sätt som för andra elektriska fortskaffningsmedel, dvs. försäkring ska tas för cyklar som väger över 25 kg eller som går över 25 kilometer i timmen med elassistans.

Vad ersätter försäkringen för elektriska fortskaffningsmedel?

Utöver trafikförsäkring kan du också ta en delkaskoförsäkring som ger tilläggsskydd.

Välj lämplig försäkring för ditt fortskaffningsmedel Trafik­försäkring Trafik Del­kasko och trafik­försäkring Delkasko och trafikförsäkring
Ingår Ingår

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar. Den ersätter:

  • personskadorna för alla delaktiga i en kollision
  • skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Ingår inte Ingår

Vi ersätter skada som inträffat i gröna kort-länder utanför EES-området, då föraren av ditt fortskaffningsmedel är personligen ersättningsskyldig för skadan gentemot utomstående. De gällande begränsningarna framgår av försäkringsvillkoren.

Maximiersättningen är 250 000 euro vid både person- och sakskador och din självrisk är 500 euro. Rättsskyddet täcker rättegångskostnaderna vid tvister i anslutning till användningen av ditt fortskaffningsmedel. Maximiersättningen är 10 000 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Ingår inte Ingår

Om ditt fortskaffningsmedel blir stulet eller utsatt för skadegörelse, ersätter vi skadan. Vi ersätter också brandskador till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Ingår inte Ingår

Om du krockat med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fortskaffningsmedel. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ta också en titt på våra övriga försäkringar

Alla försäkringar