Anmäl företagets rättsskyddsskada

Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta advokat- och rättegångskostnader som orsakats den försäkrade vid anlitande av juristhjälp i enlighet med försäkringsvillkoren.

Tvistemål eller ansökningsärende

 1. Gör skadeanmälan i If Företagsfoldern. Om du inte har If Företagsfoldern, kan du fylla i blanketten här.
 2. Skicka inte in några bilagor till oss.
 3. Om du fungerar som ombud, anteckna dina egna kontaktuppgifter/kontaktuppgifterna till din byrå som anmälarens kontaktuppgifter. Om möjligt, uppge också den försäkrades e-postadress, så att vi kan skicka beslutet per e-post.
 4. I tvistemål och ansökningsärenden har tvisten uppstått den dag när den framställda fordran har bestridits.
 5. Redogör i punkten "Redogörelse för målet" för:
  Tvisten och din roll i den
  Vilken omständighet (t.ex. händelse eller avtal) som tvisten/kravet grundar sig på och när den har inträffat
  På vilka grunder du eller motparten bestrider det krav som lagts fram.
 6. När du gjort skadeanmälan, vänta i lugn och ro. Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Brottmål

 1. Gör skadeanmälan i If Företagsfoldern. Om du inte har If Företagsfoldern, kan du fylla i blanketten här
 2. Skicka inte in några bilagor till oss.
 3. Om du fungerar som ombud, anteckna dina egna kontaktuppgifter/kontaktuppgifterna till din byrå som anmälarens kontaktuppgifter. Om möjligt, uppge också den försäkrades e-postadress, så att vi kan skicka beslutet per e-post.
 4. I ett brottmål har ärendet anhängiggjorts den dag när åklagarens eller målsägandens stämningsansökan har lämnats in till tingsrättens kansli.
 5. Redogör i punkten "Redogörelse för målet" för:
  Brottet och din roll i den
  Vilken omständighet (t.ex. händelse eller avtal) som kravet/åtalet grundar sig på och när den har inträffat.
 6. När du gjort skadeanmälan, vänta i lugn och ro. Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

E-post till rättsskyddsskadeavdelningen är oikeusturvavahingot@if.fi