Försäkring för övriga motorfordon

Fordonet behöver en trafikförsäkring​

Alla motorfordon som används i trafik måste enligt lagen ha en försäkring – oberoende av om motorfordonet är registrerat eller inte eller var fordonet används. Försäkringen behövs i händelse av såväl personskador som kan drabba föraren själv som skador som eventuellt orsakas andra.

Som motorfordon definieras maskindrivna fordon eller arbetsmaskiner som är avsedda för färd på marken utan att löpa på skenor samt fortskaffningsmedel av den konstruktion att de rör sig endast då de är kopplade till sådana fordon eller arbetsmaskiner. Till denna grupp hör bl.a. bilar, motor- och motocrosscyklar, mopeder, snöskotrar, traktorer, motorredskap, terränghjulingar, påhängsvagnar och släpvagnar, husvagnar samt lätta släpvagnar. Endast vissa fordon, vars vikt eller hastighet är ringa, betraktas enligt trafikförsäkringsförordningen inte som motorfordon.​

Kontakta vår kundtjänst och köp trafikförsäkring.

Mer information om försäkring av fordonen ovan:​

Motorcyklar, även om de inte ens är införda i fordonsregistret, ska trafikförsäkras, om cykeln används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.​​

Bilar som inte används i vägtrafik och som inte införts i fordonsregistret (åkerbilar, isbanebilar osv.) trafikförsäkras som personbil.​

Fordon med en hastighet över 25 km/h som är avsedda att framföras av barn trafikförsäkras som fordon som framförs av barn. Trafikförsäkringsskyldigheten gäller också s.k. minimopeder och miniterränghjulingar. Fordonet ska försäkras även om det inte kan registreras och endast används på gårdsplanen eller i terrängen.​

Fordon med en hastighet under 25 km/h som är avsedda att framföras av barn behöver inte trafikförsäkras.​

Med motorredskap avses ett fordon som konstruerats som en arbetsmaskin, t.ex. en sopmaskin, vars högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Med ett motorredskap som används vid väghållning är det emellertid tillåtet att köra över 40 km/h.

Registreringsplikten gäller inte motorredskap som konstruerats eller utrustats för bärgning av skörd eller väghållning, och inte heller traktor eller motsvarande motorredskap som är avsedd att styras av en gående person. Motorredskap och traktorer vars konstruktiva hastighet är minst 15 km/h samt alla registreringspliktiga motorredskap ska trafikförsäkras.​​