Om du inte är nöjd

Så här går du tillväga för att överklaga försäkringsbolagets beslut. Oroa dig inte, vi utreder ditt klagomål rättvist, och så snabbt som möjligt.

De allra flesta av våra kunder är nöjda med oss. Men ibland uppstår det missförstånd och även vi kan ha fel. Också då vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vi vill ta lärdom av våra misstag och alltid betjäna dig så bra som möjligt.

Kontakta i första hand vår kundtjänst, om du är missnöjd med det beslut som du fått och önskar mer information.

Kontaktuppgifter till företagets ersättningstjänster

Om du efter detta fortfarande inte är nöjd med utfallet, kan du inom ett (1) år efter att du fått beslutet vända dig till Ifs Kundombudsman. Du kan ta kontakt genom att fylla i denna blankett.

Kundombudsmannens utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna.

Kundombudsmannen tar inte upp sådana frågor som är föremål för prövning eller som tidigare har prövats vid någon annan besvärsinstans.

Du kan söka ändring till försäkringsbolagets lösning hos

  • Försäkrings- och finansrådgivningen (Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors),
  • konsumenttvistenämnden (PB 306, 00531 Helsingfors) eller
  • allmän domstol.

Ändring i försäkringsbolagets beslut ska sökas inom tre (3) år från det att du skriftligen fått kännedom om vårt beslut och ovannämnda tidsfrist på tre år.

Talan vid domstol kan väckas vid tingsrätten på vederbörandes eller försäkringsbolagets hemort i Finland.

Nämndernas utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna.

Om det är fråga om en båtskada, kan du hänskjuta ärendet till prövning av Finlands dispaschör inom tre (3) år efter att du skriftligen fått kännedom om vårt beslut och ovannämnda tidsfrist på tre år. Innan ett sådant ärende kan tas upp till prövning av domstol, behövs det alltid dispaschörens ersättningsutredning i ärendet (lag 10/53). Ändring i dispaschörens ersättningsutredning söks enligt sjölagen.​​​​

Försäkrings- och finansrådgivningen    
Konsumenttvistenämnden