Om du inte är nöjd

​​De allra flesta av våra kunder är nöjda med oss. Men ibland uppstår det missförstånd och även vi kan ha fel. Också då vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vi vill ta lärdom av våra misstag och alltid betjäna dig så bra som möjligt.

För dig finns If Kundombudsman, som utreder ditt ärende självständigt och opartiskt.​

Utredningshjälp och anvisningar för sökande av ändring

Kontakta i första hand vår kundtjänst, om du är missnöjd med det beslut som du fått och önskar mer information.

Ifs Kundombudsman

Om du efter detta fortfarande inte är nöjd med utfallet, kan du inom sex (6) månader efter att du fått beslutet vända dig till Ifs Kundombudsman. Du kan ta kontakt antingen per e-post på adressen asiakasvaltuutettu@if.fi eller per brev på adressen Ifs Kundombudsman, PB 2018, 20025 IF. Kundombudsmannens utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna.

Kundombudsmannen tar inte upp sådana frågor som är föremål för prövning eller som tidigare har prövats vid någon annan besvärsinstans.

Råd och utredningshjälp

Om vi inte kommer till samförstånd, kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen, som ger gratis råd och anvisningar i ersättningsfrågor samt om tillämpningen av försäkringsavtal och villkor. Adressen till Försäkrings- och finansrådgivningen är Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, telefon (09) 685 0120.

Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut

Du kan söka ändring i försäkringsbolagets beslut hos Försäkringsnämnden (Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors), konsumenttvistenämnden (PB 306, 00531 Helsingfors) eller allmän domstol.

Ändring i försäkringsbolagets beslut ska sökas inom tre (3) år från det att du skriftligen fått kännedom om vårt beslut och ovannämnda tidsfrist på tre år.

Talan vid domstol kan väckas vid tingsrätten på vederbörandes eller försäkringsbolagets hemort i Finland.

Nämndernas utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna.

Om det är fråga om en båtskada, kan du hänskjuta ärendet till prövning av Finlands dispaschör inom tre (3) år efter att du skriftligen fått kännedom om vårt beslut och ovannämnda tidsfrist på tre år. Innan ett sådant ärende kan tas upp till prövning av domstol, behövs det alltid dispaschörens ersättningsutredning i ärendet (lag 10/53). Ändring i dispaschörens ersättningsutredning söks enligt sjölagen.​​​​

Kundombudsmannen

Om du är missnöjd med vårt beslut, ta först kontakt med den person som handlagt ditt ärende. Då kan vi klara upp eventuella missförstånd med en gång. Du kan också ge oss kompletterande uppgifter, som kan inverka på vårt beslut. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till If Kundombudsman.

If Kundombudsman handlägger anmälningar om sökande av ändring som t.ex. gäller försäkrings- eller ersättningsbeslut.

If Kundombudsman kan däremot inte ta ställning i frågor som gäller

  • lagstadgade försäkringar och skador i samband med lagstadgade försäkringar eller
  • sådana fall som är under prövning eller har prövats i Försäkringsnämnden, domstol, vid skiljeförfarande eller någon annan motsvarande utomstående instans.

Om If Kundombudsman inte ger dig rätt, kan du i de flesta fall föra saken vidare på de sätt som beskrivs i anvisningarna för sökande av ändring.

Kontakta oss

Lämna in begäran om att du vill att ditt ärende ska tas upp till behandling av If Kundombudsman inom sex månader efter att du fått kännedom om Ifs beslut.

Skicka uppgifterna per e-post eller post:

TELEFON
010 514 26 02

Du kan också lämna in uppgifterna om ditt ärende med kontaktblanketten (på finska).