Försäkring för motorredskap

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert

Från oss får du försäkringar för olika slags motorredskap med tilläggsutrustning.

 • Specialiserade skadeinspektörer

  Vi har erfarna skadeinspektörer som specialiserat sig på skador på lastbilar och arbetsmaskiner.

 • If Apu hjälper på vägen 24/7

  Avgiftsfria If Apu kommer till hjälp, om du råkar ut för ett missöde på vägen.


Toppkasko Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter personskadorna för alla delaktiga i en krock. Trafikförsäkringen täcker också skador på motpartens fordon och egendom. Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk, om du inte separat har fogat självrisk till försäkringen.
Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. För dem lönar det sig att ta en kaskoförsäkring.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter om fordonet stjäls eller utsätts för skadegörelse. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Brand

Försäkringen ersätter brandskador till följd av eld som kommit lös. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Älg och naturfenomen

Försäkringen ersätter kollisioner med hjortdjur. Försäkringen ersätter också skador som orsakats av naturfenomen till följd av

 • en hagelskur
 • blixt som slagit ned direkt i fordonet
 • ett träd eller en gren som pga stormvind fallit över bilen
 • gnagare eller något annat skadedjur som tagit sig in i fordonet.

Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter rättegångskostnaderna vid tvister i anslutning till användningen av din bil. Maximiersättningen är 10 000 euro per skada. Självrisken är 15 % av rättegångskostnaderna, dock minst 200 euro.

Tilläggsansvarsskydd utomlands

Från försäkringen ersätts skada som inträffat i ett sådant Green Card-avtalsland som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex. Ryssland, och för vilken fordonets förare är personligen ansvarig gentemot utomstående. Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Kollision

Vi ersätter skador på fordonet till följd av kollision eller avkörning.
Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Bärgning och resekostnader

Vi låter bogsera fordonet till en reparationsverkstad, om färden avbryts till följd av att fordonet fått ett fel, skadats eller kört av vägen. If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, 24/7. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 350 euro i hemlandet och upp till 1 000 euro utomlands. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Skada på motor eller kraftöverföring

Försäkringen ersätter skada på motorns rörliga delar och elektriska anordningar, växellåda, kraftöverföring och hydraulik samt deras styrenheter.
Skyddet beviljas högst 5 år gamla maskiner och skyddet upphör att gälla när maskinen kommer upp till 10 års ålder. På ersättningen tillämpas avdrag för ålder och användningstimmar och från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för försäkringen.

Glas

Försäkringen ersätter stenskott i vindrutan och andra fönsterrutor.

Om rutan inte behöver bytas ut, ersätts reparationen utan självrisk. Om rutan byts ut mot en ny, avdras från ersättningen en självrisk på 200 euro.

Du får tilläggsskydden mot tilläggspremie till den kasko- eller trafikförsäkring som du valt.

Tilläggsskydd Toppkasko Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Glas

Försäkringen ersätter stenskott i vindrutan och andra fönsterrutor.

Om rutan inte behöver bytas ut, ersätts reparationen utan självrisk. Om rutan byts ut mot en ny, avdras från ersättningen en självrisk på 200 euro.

Engångsersättning vid personskada

Skyddet med engångsersättning vid personskada utökar betydligt det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Vi betalar ut engångsersättning om en person har skadats fysiskt eller omkommit i en trafikolycka i egenskap av fordonets förare eller passagerare. Engångsersättningens storlek beror på skadans svårighetsgrad.

Avbrottsdagpenning

Från försäkringen ersätts inkomstbortfall när fordonet till följd av en kollisions-, stöld-, skadegörelse-, brand- eller glasskada inte är i kördugligt skick. För förlorade användningsdagar betalas den ersättning per dag som anges i försäkringsbrevet. Ersättning betalas under högst 40 dygn per skadefall, räknat från de självriskdagar som valts för försäkringen.

Bedrägeri

Från försäkringen ersätts ett uthyrt fordon, när det inte återlämnas på grund av bedrägeri eller förskingring. Från ersättningen avdras 1 000 euro i självrisk.

Försäkring av motorredskap

Med motorredskap avses t.ex.

 • grävmaskiner
 • skogsmaskiner
 • truckar
 • kranbilar
 • schaktmaskiner
 • och tilläggsutrustning till dem.

Till skillnad från andra fordon kan motorredskap försäkras med enbart kaskoförsäkring, utan trafikförsäkring. Ta emellertid alltid reda på om fordonet också behöver trafikförsäkring.

Skada på motor eller kraftöverföring

Skyddet vid skada på motor och kraftöverföring ersätter skador på motorns rörliga delar och elektriska anordningar, växellåda, kraftöverföring och hydraulik samt deras styrenheter. Skyddet ingår endast i Toppkasko.

Ersättning och begränsningar:

 • skyddet träder i kraft efter en karenstid på 30 dagar
 • skyddet beviljas högst 5 år gamla arbetsmaskiner
 • skyddet upphör att gälla när arbetsmaskinen uppnår 10 års ålder
 • från skyddet betalas högst 20 000 euro i ersättning per skadefall
 • på ersättningen tillämpas avdrag för ålder och användningstimmar.

Kollision

Kollisionsskyddet omfattar bl.a. kollisioner och avkörningar. Kollisionsskyddet för skogsarbetsmaskin täcker också skada som i samband med lastning och lossning orsakats fordonets stomme, flak, lyft- eller lossningsanordning eller förarhytt. Kollisionsskyddet ingår i både Topp- och Helkasko.

Intresserad?

Begär offert på försäkring för arbetsmaskin