Fartygsförsäkring

Ifs fartygsförsäkring täcker de mest typiska riskerna som hotar fartyget och dess ägare.

Be om en offert för ditt fartyg - eller hela företaget

Kontakta oss

Fartygsförsäkring för större yrkesbåtar och fartyg

Med Ifs Fartygsförsäkring försäkrar vi exempelvis fiskefartyg, bogserbåtar, offshorefartyg, färjor, frakt- och tankfartyg samt andra yrkesfartyg och båtar. Mindre, under 15 meter långa båtar försäkras med Ifs Båtförsäkring.

Försäkringsskyddet gäller i enlighet med den senaste versionen av Nordisk Sjöförsäkringsplan 2013 och täcker enligt ditt behov

 • skador på fartyget (totalförlust och delskador)
 • kollisionsansvar
 • bidrag i gemensamt haveri
 • bärgningskostnader
 • isskador.

Försäkringsskyddet kan kompletteras med

 • krigsrisker (krig, strejk, sabotage etc.)
 • redarens ansvar upp till det s.k. globalbegränsningsbeloppet (jfr kap. 9 i sjölagen)
 • kasko- och fraktintresse
 • avbrott (Loss of hire).

Totalförlust och delskador

Om fartyget går förlorat eller skadas så allvarligt att reparationskostnaderna beräknas överstiga 80 eller 90 % av fartygets försäkringsvärde, betalas försäkringsbeloppet ut utan avdrag för självrisk.

Vid mindre delskador på fartyget ersätts reparationskostnaderna samt övriga direkta kostnader i samband med reparation, såsom förflyttningen till verkstad. Från ersättningen avdras den avtalade självrisken.

Bärgningskostnader och gemensamt haveri

Rimliga och nödvändiga kostnader för bärgning till följd av en ersättningsgill skada ersätts upp till försäkringsbeloppet.

Fartygets bidrag i gemensamt haveri ersätts utan självrisk och även utöver försäkringsbeloppet.

Maskin- och isskador

Om det särskilt avtalats att försäkringen omfattar maskinskador, ersätts skador på fartygets maskineri och till maskineri hörande tillbehör, även om skadan orsakats av en annan händelse än kollision eller grundstötning.

Skador orsakade av att fartyget har gått genom eller legat i is kan medförsäkras beroende på fartygets typ, konstruktion och certifikat. Isskador ersätts med ett isavdrag utöver den normala självrisken.

Ansvar gentemot tredje man

Kollisionsansvar ingår alltid i fartygsförsäkringen och täcker det skadestånd som redaren är skyldig att utge till tredje man för skada på egendom till följd av att fartyget direkt har sammanstött med annat fartyg eller föremål. Kollisionsansvaret är begränsat till ett belopp som motsvarar fartygets kaskoförsäkringsvärde och det omfattar inte personskador.

Redarens ansvar är ett tilläggsskydd genom vilket redaren kan täcka sitt fulla skadeståndsansvar enligt sjölagen. I sjölagen ingår en s.k. globalbegränsningssystem, som tillåter fartygsägare att begränsa sitt skadeståndsansvar upp till en viss gräns beroende på fartygets bruttodräktighet. Med detta tilläggsskydd kan Ifs fartygsförsäkring utvidgas upp till denna gräns för mindre tonnage som inte behöver en fullskalig P&I-försäkring.

Från Redarens ansvar ersätts t.ex. skadeståndsskyldighet för

 • egendomsskador utöver kaskoförsäkringsvärdet på eget fartyg
 • personskador som orsakats utomstående personer och besättning
 • skador orsakade av fartygets svallvågor, ankare, lastnings- och lossningsanordningar m.m.
 • skador vid oljeutsläpp
 • kostnader för bortflyttning av fartyg eller vrak på uppmaning av myndighet.

Försäkringen kan enligt avtal också omfatta det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge till passagerare för skada på egendom eller person i samband med fartygets drift. Den försäkring vi erbjuder omfattar enbart fartyg med upp till 12 passagerare.

Krig, strejk och sabotage

Ifs fartygsförsäkring kan även täcka skador till följd av krigshandlingar, civila oroligheter, sabotage, terrorism, kvarstad, konfiskering o.d., som inte omfattas av kaskoförsäkringen.