Fastighetsförsäkring för husbolag

If Fastighetsförsäkring är en lösning för alla husbolag som vill försäkra sin egendom tryggt – byggnader, lösöre och gårdsutrustning.

Begär offert Ring oss
 • Försäkringen baserar sig på byggnadens totalyta eller önskat försäkringsbelopp
 • Du behöver inte anmäla planerade renoveringar
 • Försäkringen omfattar också skyddstak och lager mindre än 300 m2

Fastighetsförsäkringen ersätter plötslig och oförutsedd egendomsskada som drabbat den försäkrade egendomen till följd av en orsak som definierats i försäkringsvillkoren. Det kan exempelvis gälla en eldsvåda, ett rörläckage, inbrott eller skadegörelse eller att elteknik gått sönder.

Ifs Fastighetsförsäkring har planerats utifrån husbolagets behov

När du försäkrar din fastighet utifrån byggnadens yta, är den alltid försäkrad till sitt fulla återanskaffningsvärde. Lager, skyddstak och garage som är mindre än 300 m2 ingår utan separat omnämnande i försäkringen. Du behöver heller inte anmäla reparationsarbeten i fastigheten. På detta sätt är bostadsaktiebolagets försäkringsskydd alltid ajour och försäkringarna behändigt i ordning.

Med fastighetsförsäkringen kan du försäkra din egendom i händelse av bl.a.

 • eldsvåda
 • läckageskada
 • brott
 • skada till följd av storm och översvämning och
 • skada på VVSE-teknik.

Läs mer om innehållet i de olika skyddsomfattningarna nedan.

I fastighetens försäkring ingår automatiskt också

 • fasta inventarier och ytor enligt standarden vid tidpunkten för skadan
 • konstruktioner på delägarens underhållsansvar
 • ändringsarbeten som lägenhetens innehavare har låtit göra.

If Fastighetsförsäkring kan utvidgas att omfatta också

 • glasbräckage
 • kostnader för sanering av förorenad mark
 • restaureringskostnader.

Fastighetsförsäkringens skydd

Från fastighetens försäkringsskydd ersätter vi plötslig och oförutsedd egendomsskada som drabbat den försäkrade egendomen till följd av

 • brandexplosion, eld som kommit lös eller sot eller rök som plötsligt och oförutsett strömmat ut
 • sprinklerläckage
 • exceptionellt störtregn, stormvind, översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning samt skada som orsakats av vilda djur
 • inbrott, rån eller skadegörelse
 • skada på el- eller maskinteknik
 • skada på VVS-teknik och läckageskada till följd därav
 • vatten som strömmat ut till följd av skada på vattenarmatur
 • skada på bruksanordning
 • plötslig skada på yttertak till följd av en yttre orsak och följdskador på den försäkrade egendomen.

Omfattande fastighetsförsäkring

I den omfattande fastighetsförsäkringen är objektet detsamma, men försäkringen ersätter också plötsliga och oförutsedda skador och bräckage som inte ersätts från en försäkring av standardnivå.

Försäkringen ersätter dessutom husbolaget för förlorad hyresinkomst till följd av en ersättningsgill egendomsskada för högst ett års tid, när högst hälften av lokalerna är uthyrda.