Fastighetsförsäkring för bostadsbyggnader

Företagets fastighetsförsäkring är menad för bostadsbyggnader, bostadsaktiebolag, rad- och parhus och husbolag för att skydda dess boendebyggnader, egendom och gårdsutrustning. 

Begär offert Ring oss
 • Försäkringen baserar sig på byggnadens totalyta eller önskat försäkringsbelopp
 • Du behöver inte anmäla planerade renoveringar
 • Försäkringen omfattar också skyddstak och lager mindre än 300 m2

Ifs Fastighetsförsäkring har planerats utifrån bolagets behov

Försäkringen täcker även solpaneler som genererar el till företaget - och kan utökas till att omfatta skadedjur.

När du försäkrar din fastighet utifrån byggnadens yta, är den alltid försäkrad till sitt fulla återanskaffningsvärde. Lager, skyddstak och garage som är mindre än 300 m2 ingår utan separat omnämnande i försäkringen. Du behöver heller inte anmäla reparationsarbeten i fastigheten. På detta sätt är bostadsaktiebolagets försäkringsskydd alltid ajour och försäkringarna behändigt i ordning.

Med fastighetsförsäkringen kan du försäkra din egendom i händelse av bl.a.

 • eldsvåda
 • läckageskada
 • brott
 • skada till följd av storm och översvämning och
 • skada på VVS-teknik.

I fastighetens försäkring ingår automatiskt också

 • fasta inventarier och ytor enligt standarden vid tidpunkten för skadan
 • konstruktioner på delägarens underhållsansvar
 • ändringsarbeten som lägenhetens innehavare har låtit göra.

Fastighetsförsäkringen kan även utvidgas att omfatta även

 • skadedjur
 • kostnader för sanering av förorenad mark
 • kostander för återställning och restaurering.

Fastighetsförsäkringens skydd

Från fastighetens försäkringsskydd ersätter vi plötslig och oförutsedd egendomsskada som drabbat den försäkrade egendomen till följd av

 • brandexplosion, eld som kommit lös eller sot eller rök som plötsligt och oförutsett strömmat ut
 • exceptionellt störtregn, stormvind, översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning samt skada som orsakats av vilda djur
 • inbrott, rån eller skadegörelse
 • skada på el- eller maskinteknik
 • skada på VVS-teknik och läckageskada till följd därav
 • vatten som strömmat ut till följd av skada på vattenarmatur
 • skada på bruksanordning
 • plötslig skada på yttertak till följd av en yttre orsak och följdskador på den försäkrade egendomen.

Omfattande fastighetsförsäkring

I den omfattande fastighetsförsäkringen är objektet detsamma, men försäkringen ersätter också plötsliga och oförutsedda skador och bräckage som inte ersätts från en försäkring av standardnivå.

Försäkringen ersätter dessutom husbolaget för förlorad hyresinkomst till följd av en ersättningsgill egendomsskada för högst ett års tid, när högst hälften av lokalerna är uthyrda.

Kan vi hjälpa dig?