Databrottsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
 1. Företag
 2. Våra försäkringar
 3. Databrottsförsäkring

Dataintrång är en form av brottslighet som hela tiden byter form. Hackarna väljer inte längre sina objekt och intrången sker ofta automatiskt. Dessutom kan dataintrång vara svåra att upptäcka. If Databrottsförsäkring ger ekonomisk trygghet, om dataskyddet i ditt företag sviker.

 • Vi tryggar ditt företags verksamhet

  Avbrottsförsäkringen säkerställer att affärsverksamheten kan fortsätta, om du blir utsatt för dataintrång.

 • IBM ger experthjälp dygnet runt

  Du får genast hjälp för att reda ut orsakerna till och följderna av ett dataintrång.

 • Vi ersätter kostnaderna heltäckande

  Vi ersätter kostnaderna för att återställa datafiler, program och nätverk till följd av dataintrång.


Databrottsförsäkringen hjälper och stöder företagaren If IBM
Ersätter de ekonomiska skadorna vid avbrott i affärsverksamheten

Företagets omsättning drabbas, om näthandeln inte fungerar eller företaget inte kan betjäna sina kunder. Vi ersätter förlusterna vid avbrott på grund av dataintrång.

Ersätter kostnader till följd av hacking eller överbelastningsattacker

En hackare kan spärra både företagets näthandel och affärssystem. Vi hjälper med att förebygga attacker och ersätter kostnaderna.

Ersätter kostnader orsakade av virus eller skadliga koder

Om systemen infekteras kan företagets affärsverksamhet lamslås. Vi ersätter kostnaderna för virusbekämpning.

Ersätter kostnader för återställande av datafiler, program och nätverk

Det är ofta ett stort arbete att återställa system och kan ta upp till tiotals timmar för en expert. Vi ersätter kostnaderna för arbetet.

Ersätter kostnaderna för att meddela kunder att ett dataintrång skett

Om dataintrånget drabbat kunduppgifter, kan du stå inför ett omfattande arbete med att kontakta dina kunder. Vi ersätter kostnaderna för det.

Försäkringen ersätter också nödvändiga och skäliga kostnader för att informera tredje part, om anmälningsskyldigheten baserar sig på artikel 34 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, även om ett dataintrång som ersätts från denna försäkring inte skulle ha konstaterats.

Ersätter skada på informationsteknik till följd av dataintrång

Ibland kan ett dataintrång också skada IT-utrustning. Vi ersätter kostnaderna för reparation och utbyte av IT-utrustning.

Ersätter kostnader för att skydda kundernas person- och kredituppgifter

Om det skett ett dataintrång gäller det att agera snabbt för att förhindra ytterligare skador. Vi ersätter t.ex. övervakningskostnader för att skydda data.

Ersätter om kundens företagshemligheter avslöjas eller förstörs

Om du bär ansvaret för att kundens uppgifter försvinner, ersätter vi den ekonomiska skada som orsakats din kund.

Ersätter kostnader för företagets imagehantering i händelse av dataintrång

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga arvoden till en PR-konsult för att minska de negativa effekterna av publicitet eller hot om publicitet i anslutning till dataintrång, om publiciteten sannolikt skulle inverka negativt på försäkringstagarens rykte. Ersättning utbetalas inte om det gått mer än 180 dagar efter att dataintrånget konstaterades.

Utreder om du är ersättningsskyldig

I oklara fall utreder vi om du är ersättningsskyldig för den skada som orsakats din kund.

Ger råd hur du skyddar dig mot IT-risker

Vi ger tips om hur du kan förebygga problem. IBM:s sårbarhetstest kartlägger omfattande dataskyddsnivån i ditt företag och du kan vidta de åtgärder som behövs innan något har hänt.

Den senaste informationen

Hacking är en ständigt föränderlig form av brottslighet. Våra experter följer upp vad som är på gång inom branschen och varnar för de senaste riskerna. IBM har världens mest omfattande databas om informationssäkerhetshot.

Hjälper till med att reda ut orsakerna till och följderna av dataintrång

Du får genast hjälp, oavsett tidpunkt eller veckodag. På detta sätt kan du begränsa skadorna och förhindra att läget förvärras.

Hjälper till med att återställa datafiler och system

Att återställa system efter ett dataintrång kräver expertis, vilket är något som framför allt de minsta företagen inte själva har. IBM:s experter hjälper dig.

Hjälper dig att få din affärsverksamhet på fötter

Experten säkerställer att alla dina system fungerar som de ska och att eventuella luckor i företagets informationssäkerhet har täppts till.

Det lönar sig inte att spara när det gäller informationssäkerhet

Prisexempel på If Databrottsförsäkring:

 • Detaljhandel, omsättning 1 000 000 euro, premie 500 euro per år.
 • Arkitektbyrå, omsättning 500 000 euro, premie 423 euro per år.
 • IT-företag, omsättning 300 000 euro, premie 300 euro per år.
 • Små företag, omsättning under 100 000 euro, premie sammanlagt 170 euro per år.

Vår samarbetspartner är IBM

Om ditt företag blir utsatt för dataintrång, undersöker det ledande internationella expertföretaget IBM fallet och hjälper dig att återställa datafiler och system.

Intresserad?

Begär offert på If Databrottsförsäkring

 1. Företag
 2. Våra försäkringar
 3. Databrottsförsäkring