Produktansvarsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

  1. Produktansvarsförsäkring

If Produktansvarsförsäkring täcker person- och sakskador som orsakats till följd av fel eller bristfällig säkerhet hos en produkt som försäkringstagaren tillverkat, hyrt eller importerat till EU- och EES-området.

Produktens tillverkare eller importör är skyldig att ersätta skador som produkten orsakat

Vi utreder huruvida försäkringsstagaren är skadeståndsskyldig. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång som gäller skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten.

If Produktansvarsförsäkring kan utvidgas med följande tilläggsförsäkringar

  • Återkallelseförsäkring
  • Försäkring för fel i produkt
  • Begränsad tillverkningsgarantiförsäkring

Med ansvarsförsäkringar kan företaget överföra den skadeståndsskyldighet som baserar sig på lag på försäkringsbolaget. Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Fråga mer.​​​


Återkallelseförsäkring

Utvidga If Produktansvarsförsäkring

Ta If Återkallelseförsäkring

If Återkallelseförsäkring ersätter kostnader för återkallelse av en felaktig eller i säkerhetshänseende bristfällig produkt från marknaden, om produkten kan orsaka en produktansvarsskada. Försäkringen ersätter kostnader för lokalisering, återkallelse, kontroll och transport av produkten tillbaka till försäkringstagaren eller dennes representant. Om det är förmånligare att reparera eller förstöra produkten, ersätts kostnaderna för dessa åtgärder.

Återkallelseförsäkringen kan ytterligare kompletteras med If Försäkring för fel i produkt.​​

Försäkring för fel i produkt

Utvidga If Produktansvars- och Återkallelseförsäkring

Ta If Försäkring för fel i produkt

If Produktansvars- och Återkallelseförsäkring kan ytterligare kompletteras med If Försäkring för fel i produkt, som ersätter själva produkten, om den orsakat eller sannolikt kan orsaka en produktansvarsskada. Försäkringen ersätter kostnaderna för reparation av den försäkrade produkten eller anskaffning av en ny motsvarande produkt.​​

Begränsad tillverkningsgaranti

Utvidga If Produktansvarsförsäkring

Ta If Begränsad tillverkningsgarantiförsäkring

Den begränsade tillverkningsgarantiförsäkringen täcker försäkringstagarens egna kostnader för att avhjälpa ett tillverkningsfel i produkten. Ersättningen förutsätter inte produktansvarsskada, det räcker med att produkten inte fungerar som den ska.

Försäkringen ersätter direkta reparationskostnader till följd av ett tillverkningsfel. Med tillverkningsfel avses i försäkringen att produkten är behäftad med ett sådant tillverkningsfel som, om det inte åtgärdas, medför att produkten är funktionsoduglig. Med tillverkningsfel avses däremot inte planeringsfel eller fel i bruksanvisningarna.

  1. Produktansvarsförsäkring