Produktansvarsförsäkring

If Produktansvarsförsäkring täcker person- och sakskador som orsakats till följd av fel eller bristfällig säkerhet hos en produkt som försäkringstagaren tillverkat, hyrt eller importerat till EU- och EES-området.

Begär offert Ring oss

Produktens tillverkare eller importör är skyldig att ersätta skador som produkten orsakat

Produktansvarsersättningar utgör en betydande risk för företaget, eftersom det inte finns någon övre gräns för ersättningsbeloppet och riskens omfattning inte är beroende av företagets storlek.

Företagets skyldighet att ansvara för eventuella skador är inte heller beroende av om företaget handlat vårdslöst eller försummat sina skyldigheter. Inom konsumenthandeln är det inte möjligt att friskriva sig från produktansvar ens genom avtal.

Försäkringen omfattar också rättegångskostnader

Vi utreder om vår kund är skadeståndsskyldig. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång som gäller skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten.

Också försäljaren kan vara ansvarig för skadom som orsakats av en produkt

En sådan situation kan uppstå t.ex. vid handel med lösöre mellan företag, om det företag som köpt produkten lider skada till följd av att produkten varit felaktig.

Exempel: Företaget sålde till ett annat företag en jätteskärm med fästanordningar och installerade den i företagets huvudkontor. En månad efter installeringen gav fästanordningarna vika, skärmen rasade i golvet och bildröret gick sönder. Bl.a. glasskärvorna och förnyandet av golvet orsakade skador på mer än 100 000 euro.

Avgörande: Skadan berodde på ett fel i den produkt som företaget sålt till det andra företaget. Parterna hade inte separat kommit överens om eventuella följder av ett fel i varan. Felet i varan berodde på ett fel på "försäljarens sida". Således var försäljaren ansvarig för skadan. I detta fall ersatte försäljarens produktansvarsförsäkring skadorna till följd av glasskärvorna och kostnaderna för att förnya golvet.

Produktansvarsförsäkringen kan utvidgas med följande tilläggsförsäkringar

  • Återkallelseförsäkring
  • Försäkring för fel i produkt
  • Begränsad tillverkningsgarantiförsäkring

Med ansvarsförsäkringar kan företaget överföra den skadeståndsskyldighet som baserar sig på lag på försäkringsbolaget. Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven hos just ditt företag. Fråga mer.