Varutransportförsäkringar

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Varutransporter mellan olika orter är alltid förknippade med många riskfaktorer och en skada kan orsaka även stora ekonomiska förluster.

Minska dina risker, ta skydd för företagets varutransporter

När företaget transporterar omsättningstillgångar eller egna varor på egen risk, är det förnuftigt att överföra en del av riskerna också på försäkringsbolaget.

Med en Varutransportförsäkring kan företaget försäkra transporten av nästan vilken produkt som helst. Försäkringen ersätter sakskador som orsakas den produkt som transporteras, oberoende av vem som orsakat skadan.

Med If Företagsavtal kan företaget täcka sina transportrisker exempelvis vid upphandling och försäljning i hemlandet, vid transporter mellan verksamhetsställen samt vid import- och exporttransporter med olika beskattning. Transportskyddets nivå fastställs att motsvara riskerna och kan vid behov kompletteras med specialvillkor. Transportskyddshelheten kan också sammanställas så att den omfattar olika delar av företaget och eventuella dotterbolag.

Med If Varutransportförsäkring kan du försäkra följande transporter:

 • ​transporter i hemlandet
 • importtransporter
 • exporttransporter
 • servicetransporter
 • transporter mellan enheter
 • mässor och utställningar
 • leasingmaskiner och -utrustning
 • lagring.​

Transportförsäkring för handelsvara

Säkerställ att du inte ensam blir tvungen att stå för kostnaderna om handelsvaran skadas i transporten

handelsvaror transporteras från en plats till en annan, föreligger alltid risk för skada. Vid landsvägs-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter kan varan skadas eller försvinna. Med Ifs transportförsäkring kan företaget överföra sina logistikrisker på försäkringsbolaget och undvika ekonomiska förluster, som ibland kan vara även betydande.

Med handelsvara avses sådana varor som är föremål för transport till följd av en affär som försäkringstagaren gjort. Transporterna av handelsvaror kan gälla transporter i hemlandet eller internationella transporter.

Ett företag som enligt handelsavtalet ansvarar för den transportrisk som hänför sig till varan, behöver en Transportförsäkring för handelsvara. Leveransklausulerna Incoterms 2010 fastställer om transportrisken ankommer på försäljaren eller köparen och vem som beslutar om försäkring av transporten.

Från Transportförsäkringen för handelsvara kan företaget få ersättning till varans fulla värde också om fraktföraren enligt lag inte är ansvarig för att varan skadats.

Transportförsäkringen kan också skräddarsys utifrån företagets individuella behov

En heltäckande helskyddslösning ersätter med de begränsningar som anges i villkoren plötsliga och oförutsedda skador på varan. Den mer begränsade grundskyddslösningen ersätter med de begränsningar som anges i villkoren bland annat olyckor vid sjö-, land- och lufttrafik. Oberoende av vilken skyddslösning som valts ersätter försäkringen utöver direkta egendomsskador skäliga kostnader för begränsning eller avvärjning av inträffad eller omedelbart hotande skada.

Försäkringar för övriga transporter

Ta för vana att också skydda företagets övriga transporter

Företaget kan dagligen transportera även mycket annat än handelsvaror från ett ställe till ett annat. Sådana s.k. övriga transporter kan upplevas som en del av företagets vardagliga verksamhet, varvid man glömmer bort behovet av att försäkra dem, även om den vara som transporteras skulle vara mycket värdefull och unik. Försäkringarna för dessa övriga transporter är varutransportförsäkringar som ger skydd i händelse av att den vara som transporteras skadas.

Med övriga transporter avses

 • servicetransporter
 • transporter mellan enheter
 • mässor och utställningar
 • leasingmaskiner och -utrustning
 • underleverantörstransporter samt
 • lagring.

Beroende på försäkringens objekt och transportrisken har vi sammanställt färdiga försäkringspaket både för inrikes och internationella transporter.

Skyddslösningen för mäss- och utställningstransporter täcker transporter till och från utställningar. Försäkringsskyddet gäller också under själva mässan och utställningen, varför man för denna tid inte behöver ta någon separat försäkring.

Skyddslösningen för transport av produkter som företaget sålt och mottagit för underhåll täcker servicetransporter på företagets ansvar.

Försäkringsskyddet för underleverantörstransporter täcker transporter till och från underleverantörer.

Utöver ovan nämnda grundlösningar kan transportförsäkringen skräddarsys utgående från de individuella behoven i varje enskilt företag.

Övriga skydd

Se över det fordons- eller varuspecifika behovet av transportskydd

Med fordonsspecifikt skydd avses skydd för fordonsspecifika transporter, exempelvis transporter av försäljningsagentens demonstrationsprodukter med en bestämd bil. Om företaget så vill, gäller skyddet hela resan inklusive också demonstrationer och övernattning.

Med varuspecifikt skydd avses skydd för varuspecifika transporter, exempelvis transport av en bestämd schaktmaskin till olika byggarbetsplatser.