Liittovakuutus

Vakuutuksen numero on 201-4532933. Liiton jäsenkortissasi on vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.

Vakuutetut

  • Vakuutettuina ovat Insinööriliiton ja sen jäsenjärjestöjen alle 90-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin ja joiden kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka myös asuvat vakituisesti Suomessa. Vakituisesti Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua, joka oleskelee yli kuusi (6) kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla.
  • Jäsenyys määräytyy Liiton tai sen jäsenjärjestön sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu Liiton jäsenyyteen. Vakuutusturva päättyy sen vuoden lopussa, kun vakuutettu täyttää 90 vuotta.
  • Kun vakuutettu jää eläkkeelle eikä jatka jäsenmaksun maksamista, vakuutus on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Jos jäsen eroaa tai erotetaan Liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Liiton vakuutusturva on toissijainen matkatavaraturvan osalta sekä opiskelijoille kaikkien turvien osalta.

Tapaturmavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen.

Turva tapaturman hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 10 391 euroa tapaturmaa kohti, omavastuu on 100 euroa/tapaturma.

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 39 540 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.

Turva tapaturmaisen kuoleman varalta

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 9 607 euroa.

Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista. Yleisistä ehdoista poiketen järjestön ottamien tapaturmavakuutusten edunsaajina ovat aina omaiset. ​

Matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta. 

Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella.

Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Sairauden ja tapaturman aiheuttamat kulut

If korvaa lääkärikulusi ilman ylärajaa, ja omavastuusi on aina nolla euroa. Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata

Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta. Tarkemmat rajoitukset löydät vakuutusehdoista.

Matkan peruuntumis- ja keskeytyskulut sekä matkalta myöhästyminen

Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.

Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen tulee aiheutua pakottavista, vakuutusehdoissa luetelluista syistä.

Matkatavaravakuutus

Vakuutus on voimassa normaalin elinpiirin ulkopuolelle suuntautuvilla vapaa-ajan koti- ja ulkomaanmatkoilla, jotka kestävät enintään 45 vrk.

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamia vahinkoja. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohti on 1 134 euroa ja omavastuu 150 euroa.

Vakuutettuina ovat jäsenen matkatavaroiden lisäksi hänen mukanaan samalla matkalla matkustavien ja samassa taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden matkatavarat.

Matkavastuuvakuutus

Matkavastuuvakuutus sisältyy matkatavaravakuutukseen. Sen perusteella korvataan jäsenen ja hänen mukanaan matkustavien samassa taloudessa vakinaisesti asuvien perheenjäsenten yksityishenkilönä matkalla toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa.

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 85 000 euroa ja omavastuu 50 euroa.

Matkan oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus sisältyy Matkatavaravakuutukseen. Se korvaa vakuutuksenottajan ja hänen mukanaan matkustavien samassa taloudessa vakinaisesti asuvien perheenjäsenten välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa käsiteltävissä riita- ja rikosasioissa.

Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät matkaan ja matkustamiseen.

Korvauksen yläraja on 8 500 euroa vahinkotapahtumaa kohti ja omavastuuosuus on 15 prosenttia kustannuksista, kuitenkin vähintään 170 euroa.

Viisumitodistus matkustajavakuutuksesta

Voit pyytää viisumitodistuksen soittamalla asiakaspalveluumme