Liittovakuutus

Liittovakuutuksen tiedot

Vakuutuksen numero on 201-3936490. Liiton jäsenkortistasi löydät vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.

Vakuutettuina ovat

 • Vakuutettuina ovat Päällystöliiton varsinaiset (ei evp) työssäkäyvät alle 68-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt sekä liiton jäsenyhdistysten toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
 • Jäsenyys määräytyy liiton ja sen jäsenyhdistyksen sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.
 • Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.
 • Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana vakuutettu jää eläkkeelle, kuitenkin viimeistään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Tapaturmavakuutus

Turvat ovat voimassa vapaa-aikana.

Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 11 083 euroa tapaturmaa kohti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 23 777 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.

Turva tapaturmaisen kuoleman varalta

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 23 777 euroa.

Vakuutus ei sisällä päivärahaa. Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista. Yleisistä ehdoista poiketen järjestön ottamien tapaturmavakuutusten edunsaajina ovat aina omaiset.

Matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta.

Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella.

Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Sairauden ja tapaturman aiheuttamat kulut

Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata

Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta. Tarkemmat rajoitukset löydät vakuutusehdoista.

Matkan peruuntumis- ja keskeytyskulut sekä matkalta myöhästyminen

Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.

Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen tulee aiheutua pakottavista, vakuutusehdoissa luetelluista syistä.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamia vahinkoja. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohti on 1 196 euroa ja omavastuu 50 euroa.

Matkatavaravakuutuksen kohteena on matkalla mukana oleva omaisuus, kuten passi, matkaliput, vaatteet, kamerat, kosmetiikka, urheiluvälineet, korut jne. Vakuutettuna on myös matkan aikana ostettu omaisuus.

Vakuutettuina ovat jäsenen matkatavaroiden lisäksi hänen mukanaan samalla matkalla matkustavien ja samassa taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden matkatavarat.

Vakuutuksesta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot matkatavaroille vähennettynä omavastuulla enintään valittuun enimmäiskorvausmäärään asti.

Vakuutuksesta korvataan mm.

 • rikkoutumisesta
 • varkaudesta
 • palosta ja
 • matkatavaroiden myöhästymisestä aiheutuneita vahinkoja.

Vakuutuksesta ei korvata mm.

 • omaisuuden katoamista
 • urheiluvälineen rikkoutumista, kun sitä käytetään tarkoitukseensa
 • tavanomaisessa käytöstä aiheutuvia naarmuuntumisia ja kulumisia.

Vakuutukseen sisältyy suojeluohjeita, kuten

 • ulkona olevaa omaisuutta on valvottava
 • hotellihuoneeseen, hyttiin tai muihin vastaavanlaisiin tiloihin ei saa jättää arvokasta omaisuutta, elleivät ne ole siellä erikseen lukitussa tilassa
 • kuljetuksen ajaksi omaisuus on pakattava siten, että se kestää kuljetuksen rasitukset.

Matkavastuuvakuutus

Matkavastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt. Matkavastuuvakuutuksen perusteella korvataan vakuutuksenottajan tai hänen perheenjäsenensä yksityishenkilönä matkalla toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa.

Enimmäiskorvausmäärä on 85 000 euroa ja pienin omavastuu 50 euroa.

Matkan oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutuksenottajan ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvien henkilöiden välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut vakuutettujen yksityiselämään liittyvissä riita- ja rikosasioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät matkaan ja matkustamiseen.

Korvauksen yläraja on 8 500 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuuosuus on 20 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 170 euroa.

Viisumitodistus matkustajavakuutuksesta

Voit pyytää viisumitodistuksen soittamalla asiakaspalveluumme.

Vuositiedote