Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen numero on 201-2464696

Vakuutetut

  • Vakuutettuina ovat liiton jäsenet kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien viranhaltijoina ja työntekijöinä sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä edelleen vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.
  • Vakuutettuina ovat myös liiton jäseninä olevat perhepäivähoitajat. Vakuutusturva kattaa hoidettavana olevan lapsen perhepäivähoitajien omaisuudelle aiheuttaman omaisuusvahingon. Vakuutusmäärä on 1 700 euroa ja omavastuu 20 euroa / vahinkotapahtuma. Vakuutuksesta ei korvata likaantumisesta, tahriintumisesta tai kulumisesta aiheutunutta vahinkoa eikä vahinkoa, josta vakuutettu on oikeutettu korvaukseen muun vakuutuksen perusteella.
  • Vakuutettuina ovat myös liiton opiskelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä asioissa.
  • Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että Jytyn jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta.
  • Jäsenen on oltava yhteydessä Jytyn lakimieheen ennen kuin asia annetaan ulkopuolisen lakimiehen hoidettavaksi.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 60 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset

Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu

Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaohjeet ja opastavat ensihädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.

Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa. Mikäli jäsenen asiaa on ensin yritetty selvittää järjestön lakimiehen avustuksella ja mikäli järjestön lakimies suosittaa ulkopuolisen asiamiehen käyttöä, on jäsen oikeutettu käyttämään asiansa hoitamisessa valitsemaansa asiamiestä, ja vakuutusmäärä on tällöin 20 000 euroa. Omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 200 euroa.

​Oikeusturvavakuutus korvaa

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitukset

Vakuutus ei koske asiaa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jos asiaa ei ole riitautettu.
Jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, ei kustannuksia korvata ellei vakuutettu osoita syytteen tulleen tuomioistuimen päätöksellä tahallisuuden osalta hylätyksi.

Jos virallisen syyttäjän syyte on hylätty kokonaan ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista.

Jos tarvitset oikeusturvaa

Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista.

Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen soveltamisesta. Hakemus lähetetään sen jälkeen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeusturvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus lähetetään lausunnolle liittoon.

Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.

Lisätietoja

Vastuuvakuutus 
Ifin vastuuosasto 
010 514 7474

Oikeusturvavakuutus 
Ifin korvauspalvelu 010 19 19 19 . Tarkista aukioloajat

Vakuutust
odistuksen saa tarvittaessa asiakaspalvelusta