Vakuutuksen numero on 201-5277937.

Vakuutettuina ovat

  • Keskusliiton jäsenjärjestöjen ja niiden alajärjestöjen henkilöjäsenet toimiessaan työssään, virassaan tai ammatissaan.
  • Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat Liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti yksin tai ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja.
  • Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja toimiessaan opiskeluansa tukevissa työtehtävissä.
  • Toimitusjohtaja on vakuutettu toisen palveluksessa olevana, ei kuitenkaan, jos toimitusjohtajan yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa omistamien osakkeiden tuottama äänivalta on yli 50 prosenttia yhtiössä käytettävästä äänivallasta. Yhtiön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana toimiva jäsen ei ole vakuutettu puheenjohtajan ominaisuudessa.
  • Mikäli vakuutettu on työ- tai virkasuhteensa kiinteästi liittyvässä tehtävässä hallituksen jäsenenä, hän on vakuutettu jäsenen ominaisuudessa.

Vastuuvakuutus

Korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 100 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan:

  • Henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Rajoitukset:

  • Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.
  • Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu:

  • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi, joka antaa toimintaohjeet ja opastaa ensi hädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa liitto opastaa avuntarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.
  • Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa. Omavastuu on jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 300 euroa. Mikäli jäsen käyttää asian hoitamisessa liiton lakimiestä tai tämän suosituksesta ulkopuolista lakimiestä, vakuutusmäärä on 20 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Tällöin omavastuu on 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 150 euroa.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja

Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaateesta. Korvattavia juttuja ovat esimerkiksi korvausriita laittoman irtisanomisen johdosta, riita palkkasaatavien määrästä, riita työtapaturmakorvauksesta vakuutusoikeudessa ja korvausvaatimuksen esittäminen rikosoikeudenkäynnissä, jos työntekijä on joutunut työssään rikoksen uhriksi.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitukset:

  • Vakuutus ei koske asiaa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jos asiaa ei ole riitautettu.
  • Jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, ei kustannuksia korvata ellei vakuutettu osoita syytteen tulleen tuomioistuimen päätöksellä tahallisuuden osalta hylätyksi.
  • Jos virallisen syyttäjän syyte on hylätty kokonaan ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista.

Jos tarvitset oikeusturvaa:

  • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista.
  • Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen soveltamisesta. Hakemus lähetetään sen jälkeen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeusturvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus lähetetään lausunnolle liittoon.
  • Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.

Lisätietoja

Vastuuvakuutus
Ifin vastuuosasto
010 514 7474
Oikeusturvavakuutus
Ifin korvauspalvelu
010 19 18 18
Valitse oikeusturva-asiat alavalinnalla 7
Vakuutustodistus
Saat todistuksen tarvittaessa asiakaspalvelustamme 010 19 19 19