Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutuksen numero on 201-2464598.

Vakuutettuina ovat

  • toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa
  • liiton opiskelijajäsenet työssä tai viran tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta sekä opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa
  • liiton jäseninä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta ja että erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutus koskee opiskelijoiden osalta myös EU:n ja ETA:n alueella tapahtuvaa enintään vuoden kestävää opiskelua tai opiskeluun liittyvää työharjoittelua.

Vastuuvakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 85 000 euroa ja varallisuusvahingoissa 42 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan

Vakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset

Vastuuvakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu

Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaohjeet ja opastavat ensihädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.

Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 6 000 euroa. Mikäli jäsen käyttää asian hoitamisessa Akavan Erityisalojen lakimiestä tai tämän suosituksesta ulkopuolista lakimiestä, vakuutusmäärä on 12 000 euroa. Omavastuu on jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 % kustannuksista.

Oikeusturvavakuutus korvaa

Vakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitukset

  • Vakuutus ei koske asiaa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jos asiaa ei ole riitautettu.
  • Jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, ei kustannuksia korvata ellei vakuutettu osoita syytteen tulleen tuomioistuimen päätöksellä tahallisuuden osalta hylätyksi.
  • Jos virallisen syyttäjän syyte on hylätty kokonaan ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista.

Jos tarvitset oikeusturvaa

  • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista.
  • Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen soveltamisesta. Hakemus lähetetään sen jälkeen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeusturvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus lähetetään lausunnolle liittoon.
  • Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.

Lisätietoja

Vastuuvakuutus: Ifin vastuuosasto, p. 010 514 7474

Oikeusturvavakuutus: Ifin korvauspalvelu, p. 010 19 19 19. Valitse oikeusturva-asiat alavalinnalla 7. Tarkista Ifin asiakaspalvelun aukioloajat

Tarvitsetko vakuutustodistusta? Saat vakuutustodistuksen Ifin asiakaspalvelusta.