Tasku-inssi-tjänsten användarvillkor

Choose your country and language to read the terms.

Läs dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) omsorgsfullt innan du installerar Tasku-inssi-tjänsten (”Tjänsten”.). Om du installerar Appen och använder Tjänsten eller Appen innebär det att du godkänner dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor, ladda inte ner Appen och använd inte Tjänsten.

1. Inledning

Dessa Användarvillkor bildar ett avtal (”Avtalet”) mellan den som installerat Appen och/eller den som använder Tjänsten eller Appen samt If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland (”If”). I texten hänvisar ”du” till den som installerat Appen och/eller använder Tjänsten/Appen.

2.

2.1.

Eftersom Appen kan innehålla programvara och material vars immaterialrätter tillhör If eller tredjepart, som beviljat If vissa nyttjanderätter till ifrågavarande programvara och material, har vi ställt vissa villkor för installationen och användningen av Appen. Om de villkor för tredjeparts leverantörer som ingår i Appen avviker från detta Avtal, tillämpas dessa villkor för tredjeparts leverantörer framför Avtalet.

3. Tjänsten

3.1.

Med hjälp av Appen kan användaren föra bok över antalet körda kilometer och den tid som reserverats för körning. Dessutom kan man i Appen öva för ett teoriprov samt avlägga nivåer och uppgifter som ger färdigheter för körning i trafik och körprov. Tjänsten genomförs med en mobilapp som laddas ner på din enhet och som fungerar på mobiltelefon och pekplatta.

3.2.

Appen är avsedd för din personliga användning och får inte distribueras, säljas vidare eller överföras eller överlåtas till en annan person eller organisation.

4. Teknisk utrustning

4.1.

Du ska själv på egen bekostnad skaffa, upprätthålla och underhålla utrustningen samt eventuellt behövlig programvara, e-postadress, internetanslutning, mobilanslutning, sms-egenskaper samt eventuella andra tillbehör.

4.2.

Du ska dessutom visa normal omsorg och skydda din tekniska utrustning från obehörig användning.

5. Personuppgifter, positionsdata och inloggningsuppgifter

5.1.

If behandlar de personuppgifter som du lagrat för att producera, tillhandahålla och utveckla Appen och Tjänsten samt för att upprätthålla, sköta, utveckla, analysera och föra statistik över kundrelationer i anslutning till Tjänsten. Uppgifterna kan också användas för Ifs kundkommunikation och marknadsföring.

5.2.

If behandlar de rutt- och positionsdata som Appen och Tjänsten samlat in för att producera, tillhandahålla och utveckla Tjänsten. Dessa uppgifter varken används eller kombineras med dina personuppgifter för något annat ändamål utan ditt samtycke. If kan överlåta uppgifter till Ifs övriga koncernbolag för ovan nämnda ändamål.

6. Behandling av personuppgifter och cookies

6.1.

If samlar in uppgifter om din position när du använder Tjänsten. Positionen kan bestämmas med hjälp av GPS, Bluetooth, mobiltelefonnät och de Wifi-kontaktpunkter som du använder. Genom att använda Tjänsten och Appen godkänner du att If kan utnyttja ovan nämnda metoder för att definiera positions- och loggdata och lagra dessa uppgifter för att producera och utveckla Tjänsten.

6.2.

Om du inte vill att dina kontaktuppgifter i Tjänsten används för direktmarknadsföring i Appen, ska du ta bort Appen.

6.3.

Inloggnings- och positionsdata om Användaren raderas när de inte längre behövs för att tillhandahålla Tjänsten. Dina köruppgifter sparas i tre år efter att kilometeruppgifterna lagrats, varefter de raderas. Om du har rätt till förmåner med anledning av att du använt Tjänsten, sparar If också de uppgifter som behövs för detta ändamål, dock högst 10 år.

6.4.

If kan alltid behandla och utnyttja sådana uppgifter som erhålls genom användningen av Appen och som inte kan återföras för att identifiera dig.

6.5.

Mer information om cookies finns på Ifs webbplats www.if.fi/sv/cookies

7. Dataskyddsbeskrivning

7.1.

If iakttar gällande lagstiftning vid behandlingen av personuppgifter. Mer information om behandling av personuppgifter finns på Ifs webbplats på adressen www.if.fi/sv/hantering-av-personuppgifter

8. Trygg och laglig användning av Tjänsten

8.1.

Du ansvarar själv för användningen av Tjänsten och Appen samt för de verktyg och den utrustning som används i samband med den. Dessutom förbinder du dig att handla enligt följande när du använder Tjänsten och Appen:

 1. du iakttar alla trafikregler och kör också i övrigt tryggt,
 2. du använder inte Appen för otrygga, olovliga eller olagliga ändamål eller på något annat sätt som skulle strida mot dessa Användarvillkor,
 3. du placerar utrustning och ledningar som används för Tjänsten så att de inte orsakar skada, stör körningen eller användningen av säkerhetsanordningar (t.ex. krockkudde).

9. Datatrafik

9.1.

Du ansvarar gentemot din mobiloperatör för alla anslutningar, tjänster och avgifter som behövs för användningen av Tjänsten, inbegripet eventuella kostnader för dataanslutning, avgifter för avgiftsbelagda telefonnummer, kostnader för textmeddelanden, övriga telefonkostnader, roamingavgifter eller andra telefon- eller dataanslutningsavgifter. Vid användningen av vissa funktioner i Tjänsten kan det dessutom uppstå avgifter för standardmeddelandetjänster och andra avgifter.

10. Uppsägning

10.1.

If förbehåller sig rätten att när som helst säga upp ditt Avtal som ger rätt att använda Tjänsten.

10.2.

Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att ta bort Appen från din enhet.

11. Uppgifter om användarkonto

11.1.

Du ska:

 1. vid registreringen i Tjänsten ge If begärda sanningsenliga, felfria, uppdaterade och fullständiga uppgifter om dig själv, och
 2. underrätta If om alla ändringar i dessa uppgifter för att kontinuerligt hålla dem sanningsenliga, felfria, uppdaterade och fullständiga.

11.2.

Om Du ger If osanna, felaktiga, inte uppdaterade eller bristfälliga uppgifter eller om If har rimlig orsak att misstänka det, har If rätt att avbryta eller avsluta din möjlighet att använda Tjänsten.

12. Appens användarvillkor

12.1.

Du får tillgång till Appen i den form den har vid respektive tidpunkt.

12.2.

Du har inte rätt att:

 1. kopiera eller använda Appen eller något som helst material som ingår i den för andra än ovan nämnda begränsade ändamål;
 2. sälja, distribuera eller på annat sätt överföra Appen till tredjepart eller göra ovan nämnda som berör material som ingår i Appen;
 3. skapa bearbetningar av Appen eller material som ingår i den;
 4. använda Appen eller något som helst material som ingår i den för kommersiella ändamål, såsom för att sälja material som producerats genom att använda Appen eller för annat kommersiellt ändamål;
 5. använda Appen för att ta emot eller överföra olagliga eller kränkande uppgifter eller innehåll eller sådana uppgifter som är en olaglig kopia av tredjeparts uppgifter;
 6. radera eller ändra Ifs eller dess leverantörers varumärken, produktnamn, logor, patent eller upphovsrätter eller andra meddelanden eller anteckningar som finns i Appen; eller
 7. tillåta tredjepart att göra något av ovan nämnda åtgärder.
 8. lagra eller ladda ner annan information på Appen än de uppgifter som erhålls genom din användning av Appen.

12.3.

Du är också införstådd med att:

 1. If inte garanterar att Appen kan användas utan avbrott och att de uppgifter som du sparat i Appen på grund av t.ex. serviceavbrott i servrar kan vara tillsvidare onåbara, eller att uppgifter och annat material av oförutsedd orsak kan förstöras eller försvinna för gott,
 2. If har när som helst rätt att utan ersättning ändra Appens användargränssnitt, funktioner, egenskaper, innehåll eller andra särdrag utan att meddela om sådana ändringar på förhand eller upphöra med att hålla Appen tillgänglig tillsvidare eller helt,
 3. Appen, inbegripet det material som den innehåller, levereras ”som sådana”, och att If för egen del och för innehavarna av rättigheterna till materialet frisäger sig från alla försäkringar eller garantier som uttryckligen framförts eller indirekt framgått och som gäller Appen eller material i den eller resultatet av deras användning, inbegripet uppgifter som matats in i Appen (av antingen dig eller If) samt att de är korrekta, fungerar, är felfria, lämpar sig för ett specifikt syfte, lämpar sig för det allmänna syfte för vilket motsvarande i allmänhet används eller kan användas, samt från kränkning av tredjeparters immaterialrätter eller genmäle avseende krav eller påståenden i anslutning till dem, och
 4. If också för egen del och för innehavarna av rättigheterna till det material som ingår i Appen frisäger sig från ansvaret för alla skador, kostnader, avgifter eller andra påföljder med stöd av lagstiftning eller avtal, som orsakats av användningen av Appen, inbegripet skador på din enhet, att uppgifter försvinner, problem vid användningen av Appen samt vilka som helst övriga direkta, indirekta, särskilda, omedelbara och medelbara skador.

12.4.

Som användare av Appen är du skyldig att hålla ditt personliga lösenord konfidentiellt och inte överlåta det till utomstående. Om ditt lösenord kommer till utomståendes kännedom eller du misstänker att det kan ha skett, är du skyldig att utan dröjsmål underrätta If om saken.

12.5.

Appen kan innehålla material som lagrats av utomstående. Appen och det material som den innehåller omfattas av finska och internationella bestämmelser om upphovsrätt, varumärke och patent samt andra immaterialrätter. Olovlig kopiering eller distribution av Appen eller material i den kan leda till civil- eller straffrättsliga straffpåföljder.

12.6.

Vissa hypertextlänkar i Appen leder användaren till webbplatser som inte administreras av If. Genom att aktivera vilken som helst av dem förflyttar du dig bort från den App som If tillhandahåller. If är till inga delar ansvarig för innehållet på tredjeparters webbplatser till vilka det finns en hypertextlänk, och ger inga garantier för innehållet på en sådan webbplats. If kan inte övervaka karaktären eller innehållet avseende sådana webbplatser och rekommenderar inte webbplatser, information på dem eller några som helst produkter eller tjänster av tredjepart. Säkerställ att du läser avsnitten gällande rättsliga procedurer och tillvägagångssätt i anslutning till dataskydd på alla andra Ifs eller tredjeparters webbplatser som du går till.

13. Övriga begränsningar

13.1.

Du förstår och godkänner att du laddar ner Appen på din enhet på egen risk.

13.2.

If ser i den mån som behövs till att dina uppgifter inte försvinner eller missbrukas till följd av en uppsåtlig eller oavsiktlig störning. If ger emellertid inga garantier för att databehandlingen mellan din enhet och If skulle vara helt fri från störningar.

13.3.

Du ansvarar själv för att skydda all information som skapats eller sparats med hjälp av Appen från förlust, missbruk, ändringar eller oavsiktlig utplåning.

13.4.

If vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller oavsiktlig utplåning, men ger inga löften eller garantier för att data- eller informationsöverföringen mellan Appen eller If och din enhet är trygg.

14. Ansvar och ansvarsfriskrivning

14.1.

Ifs ansvar gentemot dig begränsar sig till vad som nämns i detta Avtal och i tvingande lagstiftning.

14.2.

If, dess licenstagare och leverantörer är under inga omständigheter ansvariga för din användning av Appen eller för de beslut eller åtgärder som du eller någon annan vidtar på basis av den information som Appen erbjuder. Du bär själv det fulla ansvaret och risken för din användning av Appen.

14.3.

If, Ifs leverantörer eller tredjeparter som samarbetar med If är inte skyldiga att ersätta skada som du kan orsakas av användningen av Appen eller till följd av att Appen inte motsvarar dina förväntningar. If eller någon annan tredjepart som samarbetar med If ersätter aldrig skador som kan anses höra till näringsverksamhet, eller indirekta skador, såsom förlorad vinst eller andra indirekta skador, förutom när det är fråga om uppsåt eller grov oaktsamhet, personskador eller ansvar som följer av tvingande lagstiftning.

14.4.

Tjänsten eller Appen tillhandahålls i sin nuvarande form, och du ansvarar för hur du använder Appen, enheter, programvara eller annan utrustning som krävs för att få tillgång till Appen och för användningen av Appen och/eller Tjänsten. If, Ifs leverantörer eller annan tredjepart med vilken If samarbetar för att tillhandahålla Appen, ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att du inte har skött dina skyldigheter i enlighet med Avtalet eller Ifs anvisningar eller om du inte följt bestämmelserna i sådana särskilda villkor som gäller handelsplatser för mobilappar där kunden erbjuds tillgång till Appen (t.ex. Google Play eller Apple Appstore).

14.5.

If garanterar inte och frisäger sig från alla uttryckliga, underförstådda eller laga garantier, inklusive garantier avseende kvalitet, äganderätt, tredjeparts rättigheters okränkbarhet, Appens allmänna lämplighet och Appens lämplighet för ett bestämt ändamål.

14.6.

If ansvarar inte för skada som orsakas av finska eller utländska lagbestämmelser, finska eller utländska myndighetsåtgärder, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan motsvarande omständighet. Begränsningen avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller också om If själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd. If är också befriat från påföljder om If eller en underleverantör som If anlitar försummat sina skyldigheter, om försummelsen beror på omständigheter som förhindrar eller väsentligen försvårar uppfyllandet av en skyldighet vid rätt tidpunkt, t.ex. vid elektronisk databehandling och -överföring eller vid systemtekniska problem, och som dessutom står utanför den kontroll som rimligen kan förutsättas av parten. If ansvarar inte för att uppgifter eventuellt försvinner eller för att vidareförsändelsen av uppgifter misslyckas.

14.7.

If ersätter inte skada som uppstått på annat sätt än vad som anges ovan, om If har visat normal omsorgsfullhet.

14.8.

I händelse av skada är både du och If skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Om någondera parten försummar denna skyldighet, kan ersättningen nedsättas i motsvarande grad.

14.9.

Du är skyldig att ersätta If för skada som orsakas till följd av hur du använder Appen; t.ex. om din användning orsakar funktionsstörningar, funktionsavbrott eller skada. Du ansvarar för skada eller förlust som orsakas If, tredjepart eller dig själv till följd av att du inte har iakttagit dina ovan nämnda skyldigheter.

15. Ändringar

15.1.

If förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner ändringar som If gjort i dessa Användarvillkor, har du rätt att omedelbart och utan avgift säga upp Avtalet att upphöra senast dagen innan den aktuella ändringen träder i kraft. Om du inte säger upp Avtalet i enlighet med denna punkt inom utsatt tid anses du har godkänt ändringarna i fråga. En ändring som gagnar dig får tillämpas med omedelbar verkan.

16. Tillämplig lag

16.1.

På dessa villkor tillämpas finsk lag.

17. Övriga villkor

17.1.

Detta Avtal bildar avtalshelheten mellan If och dig avseende Appen och Tjänsten.

17.2.

If har rätt att ensidigt ändra eller komplettera dessa villkor genom att meddela en sådan ändring i Appen eller genom att kontakta dig i övrigt. Vi strävar efter att få ditt tilläggssamtycke till alla väsentliga ändringar. Ändringen är i kraft när meddelandet har sänts eller ändringen framgår i samband med användningen av Appen.

17.3.

Du har inte rätt att sälja eller överföra dina rättigheter i enlighet med detta Avtal, och If har rätt att omedelbart häva detta Avtal utan att If påförs ansvar till följd av det. If har rätt att fritt överföra det avtal som består av dessa Användarvillkor till tredjepart genom att underrätta dig om saken i Appen eller genom att kontakta dig i övrigt.

17.4.

Om något eller några av de villkor som dessa Användarvillkor bildar konstateras vara ogiltiga eller sådana att det eller de inte kan verkställas, tolkas övriga villkor i enlighet med tillämplig lag att så exakt som möjligt motsvara det ursprungliga syftet med dessa villkor och till övriga delar kvarstår villkoren till fullo i kraft.

17.5.

Genom att använda Tjänsten godkänner du att kontakten mellan dig och If avseende Tjänsten och Appen (”Meddelanden”) sker elektroniskt. If kan kontakta dig antingen via e-post eller med meddelanden via Appen. Om du vill annullera tillståndet till elektronisk direktmarknadsföring ska du avsluta användningen av Appen och radera den från din enhet.

17.6.

Om du har frågor om dessa Användarvillkor, vänligen kontakta If på det sätt som framgår av Appen.

18. Externa partner

Xamarin.Auth Apache License 2.0

Xam.Plugins.Messaging MIT License

Permissions Plugin for Xamarin MIT License

Geolocator Plugin for Xamarin and Windows MIT License

PCL Storage Microsoft Public License

FFImageLoading MIT License