Ifs incitament för arbetarskydd

För små kunder, dvs. kunder på vilka tillämpas tariffpremiesystemet, tas företagets arbetarskyddsnivå i beaktande i premien för lagstadgad olycksfallsförsäkring. If beaktar denna som ett s.k. incitament för arbetarskyddet, vars belopp grundar sig på hur väl arbetsgivaren bevisar att arbetarskyddsfrågorna är i ordning utifrån de frågor som försäkringsbolaget framför.​ ​​​

Frågor

Alla allvarliga arbetsplatsolycksfall leder till myndighetsutredning och då är det viktigt för arbetsgivaren att kunna bevisa att man har tidigare funderat på arbetarskyddsfrågorna och identifierat farorna på arbetsplatsen. Incitamentfrågorna leder arbetsgivaren till att uppfylla minimikraven enligt arbetarskyddslagen (738/2002) och -förordningarna.

Nedan ges mer information för var och en av de tre incitamentfrågorna samt anvisningar om hur man ska gå till väga, om någon av punkterna kräver tilläggsåtgärder.

Fråga 1. Finns det en skriftlig uppdaterad redogörelse för arbetets skade- och riskfaktorer?

Arbetsgivaren ska tillräckligt systematiskt reda ut de olägenheter och risker som beror på arbetet (arbetarskyddslagen 738/2002, 10 §). Plikten gäller alla arbetsgivare. En skriftligt dokumenterad utredning av arbetets riskfaktorer har ofta varit skäl till att arbetsgivaren inte blir dömd för arbetarskyddsbrott i samband med allvarligt olycksfall.

Tilläggsinformation finns på följande sidor:

Fråga 2. Har ni utsett nödvändiga arbetarskyddspersoner och anmält uppgifterna till Arbetarskyddscentralen?

Alla arbetsgivare ska utse en representant (arbetarskyddschef) för att sköta samarbetet i anslutning till arbetarskyddet på arbetsplatsen, såvida arbetsgivaren inte själv sköter denna uppgift (lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006).

På arbetsplatser där det regelbundet arbetar minst tio arbetstagare, ska arbetstagarna bland sig välja en arbetarskyddsfullmäktig och två vicefullmäktige att fungera som representanter i arbetarskyddsfrågor. En arbetarskyddsfullmäktig kan också väljas på arbetsplatser med färre än tio arbetstagare. Arbetarskyddsfullmäktige väljs för en mandatperiod på två kalenderår.

Personregistret för arbetarskyddet (lagen om personregister för arbetarskyddet 1039/2001) är ett register över samverkanspersonalen inom arbetarskyddet som tillhandahålls av Arbetarskyddscentralen (www.ttk.fi). Registret administreras av social- och hälsovårdsministeriet och tillhandahålls av Arbetarskyddscentralen. I registret lagras kontaktinformation om arbetarskyddspersonalen enligt arbetsgivarnas anmälan (namn, födelsedatum, modersmål, adress, deltagandi i arbetarskyddsutbildning, fackmedlemskap samt annan information gällande personens position och arbetarskyddsaktiviteter). Personer anmält till registret får nyttigt arbetarskyddsmaterial kostnadsfritt.

Fråga 3. Har er personal deltagit i arbetarskyddsutbildning under de senaste tre åren?

En av de viktigaste plikterna i arbetarskyddslagen (738/2002) gäller arbetsgivaren, som ska försäkra sig om att arbetstagarnas kunskaper är på tillräcklig nivå. Ledningen och cheferna på arbetsplatsen har en viktig roll när det gäller att identifiera utbildningsbehoven. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utbilda sin personal, bland annat att ge utbildning och introduktion till en ny arbetstagare, att berätta om arbetarskyddsförpliktelse och att ge handledning hur arbetsredskap används på rätt och tryggt sätt.

Arbetarskyddsutbildningar

I anknytning till fråga 3 visas nedan en förteckning på utbildningar som betraktas som godkända. Förteckningen är inte fullständig utan tjänar som ett exempel som ska vara till hjälp vid besvarandet av frågan.

 • Arbetssäkerhetskort​ (www.tyoturvallisuuskortti.fi)
 • Säkerhetspass (Finlands Röda Kors, www.rodakorset.fi)
 • Grundkurs och fortsättningskurs i arbetarskydd (t.ex. Arbetarskyddscentralen, www.ttk.fi och Arbetshälsoinstitutet, www.ttl.fi)
 • Utbildning i första hjälpen (www.suomenensiapukoulutus.fi eller www.rodakorset.fi)
 • Säker hantering av truckar
 • Utbildning i säker körning för yrkesförare
 • Arbetarskyddslagen och -förordningarna
 • Arbetarskyddsansvar
 • Användning av kran/personlyftanordning
 • Utbildning i maskinsäkerhet
 • Kemikaliesäkerhet
 • Elsäkerhet
 • Arbeten som utförs på hög höjd
 • Ergonomiutbildning
 • Utbildningar som ges av den egna personalen

Det är en god idé att spara dokumenten över anordnade utbildningar i fall av eventuella förfrågningar.