ICT-yrityksen vastuuvakuutuksen opas

Vastuuvakuutuspaketti informaatio- ja tietoliikenneteknologiayrityksille.​​

Dynaamisella ICT-alalla vastuuvakuutustarpeet muuttuvat
jatkuvasti ja niiden hahmottaminen on vaikeaa. Perinteiset vastuuvakuutukset ovat hankalasti sovitettavissa yritysten tarpeita vastaaviksi, ja kattavan vakuutusratkaisun rakentaminen erilaisilla vakuutuksilla on todettu hankalaksi.

Olemmekin kehittäneet ICT-alalle ainutlaatuisen vakuutusturvan, joka kattaa yhdellä vakuutuksella yrityksen
vastuuriskit. Vakuutus on sovitettavissa yrityksen toimintaan
ja yrityksen noudattamaan sopimuspolitiikkaan.

ICT-yrityksen vastuuvakuutus perusmuodossaan

ICT yrityksen vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö-, esine- ja taloudellinen vahinko, joka
aiheutuu

 • vakuutuksenottajan toiminnasta
 • vakuutuksenottajan liikkeelle laskeman ohjelmistotuotteen virheestä ja
 • vakuutuksenottajan ohjelmistokonsultoinnin virheellisyydestä

kun vahinko todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana
vakuutuksen voimassaoloalueella ja vakuutuksenottaja
on siitä voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Korvattava vahinko voi syntyä esimerkiksi silloin, kun
vakuutuksenottajan toiminnasta aiheutuu asiakkaan
tietojen tai tiedostojen tuhoutuminen tai laitteiden rikkoutuminen.

Tärkeimmät rajoitukset

Vakuutus sisältää joitakin tärkeitä rajoituksia, eikä se siten kata kaikkia mahdollisia kustannuksia.

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi:

 • välillisiä vahinkoja
 • virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen uudelleen
  tekemisestä syntyneitä kustannuksia
 • työn kohteena olevalle omaisuudelle aiheutettuja
  vahinkoja
 • yksinomaan sopimuksesta aiheutuvaa taloudellista
  vahinkoa
 • vahinkoa, joka aiheutuu toimeksiantotehtävän
  viivästymisestä tai siitä, että se jää suorittamatta
 • patentti- tai aineettoman oikeuden rikkomisesta
  aiheutuvaa vahinkoa. Tällaista vahinkoa varten on
  saatavissa erillinen IPR-vakuutus.

Rajoitukset on esitetty tarkemmin vakuutusehdossa 251: ICT-yrityksen vastuuvakuutus.

Laaja ICT-yrityksen vastuuvakuutus

Yritykselle, jonka toiminnan luonteeseen perusmuotoinen
ICT-yrityksen vastuuvakuutus on riittämätön, on tarjolla laajempi pakettivakuutus. Laaja ICT-yrityksen vastuuvakuutus kattaa lisäksi

 • toiminnassa aiheutetut välilliset vahingot
 • haltuun otetulle omaisuudelle tai työn kohteelle
  aiheutetut vahingot
 • vakuutuksenottajan työntekijän tekemästä omaisuusrikoksesta
  vakuutuksenottajalle aiheutuneet vahingot

Laajan ICT-yrityksen vastuuvakuutuksen sisältö on
esitelty tarkemmin vakuutusehdossa 229 Laaja ICT-yrityksen
vastuuvakuutus.

ICT-vakuutusten merkittävin ero on välillisten vahinkojen
korvaaminen. Mikäli yritys rajoittaa sopimuksissaan
vahingonkorvausvelvollisuuttaan niin, että välilliset
vahingot rajataan aina korvausvelvollisuuden ulkopuolelle,
on oikea vakuutusratkaisu ICT-yrityksen vastuuvakuutus.

Ifin velvollisuudet

Vahingon tapahtuessa

 • selvitämme korvattavasta vahinkotapahtumasta
  aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden
 • selvitämme korvattavan vahingon määrän ja
 • huolehdimme mahdollisesta oikeudenkäynnistä.

Korvauksen määrä ja omavastuu

Vakuutus korvaa vakuutuksen korvauspiiriin sisältyvät
vahingot enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka. Omavastuusta sovitaan erikseen vakuutusta otettaessa.

Voimassaoloalue ja -aika

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla
alueella, yleensä kaikkialla maailmassa paitsi USA:ssa
ja Kanadassa. Vakuutus kattaa vahingot, jotka todetaan
(ilmenevät) vakuutuksen voimassaoloaikana

Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksenottajan liikevaihdon
perusteella.

Vanhentuminen

Vahinkoilmoitus on esitettävä vakuutusyhtiölle välittömästi,
kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun
vakuutuksenottaja sai tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan.

Noudatettavat ehdot

Vakuutussopimuksessa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 • yleiset sopimusehdot 001
 • vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen yleiset ehdot 100
 • vastuuvakuutusturvaehto 251: ICT-yrityksen vastuuvakuutus
  tai
 • vastuuvakuutusturvaehto 229: Laaja ICT-yrityksen
  vastuuvakuutus
 • mahdolliset lisäturvaehdot

Ehdot ja vakuutuskirja antavat tätä esitettä tarkemmat
tiedot vakuutuksen sisällöstä ja rajoituksista.
Tutustu huolellisesti myös niihin!