Turvallisesti kesätöissä

Kesätyö antaa nuorelle arvokkaan ensikosketuksen työelämään. Uudet tehtävät vieraassa ympäristössä
saattavat tuntua aluksi vaikeilta. Vahinkoja sattuu vähemmän, kun työhön saa kunnon
perehdytyksen. Lue, kuinka voit lisätä työturvallisuutta kesätöissä.

Tehtävät ja työympäristö tutuiksi

Kesätyöntekijä tarvitsee aluksi opastusta. Hyvä tapa perehdyttää nuori tehtäviinsä on nimetä hänelle oma tutor eli kokenut työntekijä, jolta voi aina pyytää neuvoa. Tee myös työympäristö tutuksi: turvallisuuskävelyllä oppii tunnistamaan työympäristön riskejä.

Kun kesätyöntekijä on valmis aloittamaan, valvo työtä aluksi tarkkaan. Näin varmistat, että nuori oppii oikeat ja turvalliset työskentelytavat. Jos opastus ja valvonta pettävät, voi sattua vahinko, joka aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Esimiehet työnjohdosta alkaen voidaan silloin tuomita koviin sakkoihin, ja lisäksi yritys voi saada yhteisösakon.

Moottorityökoneiden riskit

Trukin tai vastaavan koneen kokeileminen kiehtoo nuorta työntekijää. Valvotusti ja opastetusti näin voi toki tehdäkin. Huolimattomassa käytössä ne saattavat kuitenkin aiheuttaa vakavia työtapaturmia, joissa vastuu on usein työnantajalla tai työnjohdolla. Kertokaa nuorelle riskeistä, ja opastakaa työntekijöitä ottamaan avain pois virtalukosta, kun konetta ei käytetä.

Käsittele ennen työn aloittamista

  • Työ- ja tuotantomenetelmät
  • Koneet, laitteet ja työvälineet sekä niiden oikea käyttö
  • Työn riskit ja haitat, niiden välttäminen sekä turvalliset työtavat
  • Suojalaitteet, ensiapuvälineet ja niiden käyttö
  • Toiminta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden aikana
  • Toiminta häiriö-, vahinko- ja onnettomuustilanteissa
  • Mahdolliset palovaarat ja niiden välttäminen
  • Rakennuksen paloturvallisuusjärjestelyt
  • Toiminta tulipalon syttyessä (alkusammuttaminen, hälyttäminen, poistuminen, palon rajaaminen)

Pyydä kesätyöntekijää ilmoittamaan esimiehelleen, jos hän huomaa puutteita työturvallisuudessa.
Kerro myös, että työtä ei pidä tehdä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa.

Kun kesätyöntekijä on nuori

Työntekijäksi voidaan yleensä ottaa 15 vuotta täyttänyt, peruskoulunsa lopettanut henkilö. Alle 18-vuotiaat katsotaan nuoriksi työntekijöiksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on rajoittanut nuorten työskentelyä vaarallisissa töissä (asetus 188/2012). Vaarallisiksi luokiteltuja tehtäviä ei saa teettää alle 16-vuotiailla. Jos työn turvallisuudesta huolehditaan riittävästi, yli 16-vuotias voi tehdä vaarallisia tehtäviä, mutta asiasta on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle. 15 vuotta täyttäneen työaika saa olla yhtä pitkä kuin täysi-ikäisenkin. Määrätyin rajoituksin myös ylitöitä saa tehdä. Työnantajan on pidettävä kirjaa työtunneista. Myös työntekijän kannattaa kirjata työtunnit muistiin epäselvyyksien varalta.

Lisätietoja:

Juha Rantanen, työturvallisuusasiantuntija
juha.rantanen@if.fi
Puh. 010 514 2884