Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely on olennainen osa vakuutusyhtiön toimintaa. Henkilötietoja käytetään vakuutus- ja korvausasioiden hoidossa, markkinoinnissa ja muissa asiakassuhteen ylläpitämiseksi tarvittavissa tehtävissä. Henkilötietojen käytöstä säädellään henkilötietolaissa sekä vakuutusyhtiölainsäädännössä. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä alan yhteisiä ohjeita.

Rekisteröidyistä henkilötiedoista on laadittu rekisteriselosteet. Asiakas-, vakuutus-, korvaus- ja puhelinnauhoituksia koskevien rekistereiden lisäksi Ifillä on mm. erilaisia kampanja- ja kontaktirekistereitä.

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkorekisteri, johon kerätään tiettyjä vahinkoja koskevia tietoja sen estämiseksi, että samasta vahingosta haettaisiin perusteetta korvausta useammasta yhtiöstä. Vakuutusyhtiöön kohdistuneeseen rikokseen syyllistyneen henkilön tiedot rekisteröidään niin ikään yhteiseen väärinkäytösrekisteriin. Yhteisten rekisterien pitämiselle on saatu tietosuojaviranomaisen erillinen lupa.

Tietoja käsitellään laillisesti ja huolellisesti ja noudattavat hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimivat muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarannu.

Rekisteröitäviä tietoja saadaan asiakkailta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Asiakkaan kanssa käytävä puhelinkeskustelu voidaan nauhoittaa keskustelun sisällön varmistamiseksi esimerkiksi silloin, kun kysymys on vakuutuksen tekemisestä tai korvausasian käsittelystä.

If ei luovuta saamiaan tietoja sivulliselle ilman asianomaisen suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittämisoikeus sekä kielto-oikeus.

Tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, onko rekisterissä tietoja hänestä ja, jos hänestä on tallennettu tietoja, mitä ne ovat. Tietojen tarkistusta voi pyytää oheisella lomakkeella tai If Kansiossa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva tieto. Markkinoinnin voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä Omilla sivuilla​, Ifin konttoreissa, puhelimitse tai postitse.

Lähetä henkilötietojen tarkastuspyyntö osoitteella

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Henkilörekisteriasiat
PL 2023
20025 IF

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, 0800 050 99 ja faksi 010 831 5328.