Lehdistötiedote, 13.5.2009 13:30:00

Verkställande direktör Timo Vuorinen, If Skadeförsäkringsbolag Ab: FÖRETAGEN TROR SIG KÄNNA TILL DE VIKTIGASTE RISKERNA

Företagen anser sig rätt bra känna till de viktigaste säkerhetsriskerna som hotar deras verksamhet. Ändå saknar rentav vartannat företag många centrala säkerhetslösningar.
Enligt den undersökning som If Skadeförsäkringsbolag Ab låtit göra känner de finländska företagen enligt egen uppfattning bra till sina viktigaste säkerhetsrisker och lösningarna för hanteringen av dem. Då uppgifterna däremot jämförs med Ifs egen säkerhetsdatabas (över 35 000 säkerhetstester), saknas flera mindre kända, men likväl viktiga, säkerhetslösningar i rentav hälften av företagen.

– I enkäten svarade inemot 160 beslutsfattare i företagen på frågor om säkerhet och riskhantering. Merparten (90 procent) svarade att kännedomen om de centrala säkerhetsriskerna i företaget är på minst god nivå. Nära nio av tio företag känner också till de säkerhetslösningar som hjälper företaget att skydda sig mot risker som hotar verksamheten, berättade verkställande direktören för If Skadeförsäkringsbolag Timo Vuorinen idag på öppningen av 50-årsjubileumsseminariet för Finlands Näringsliv EK:s verksamhet med fokus på företagssäkerhet.

Enligt den säkerhetsdatabas som sammanställts av If har företagen skyddat sig relativt bra mot sedvanliga brand- och brottsrisker och nästan alla företag har tagit i bruk de kändaste säkerhetslösningarna.

– Utgående från ett sampel på 4 000 företagskunder ur databasen har över 90 procent av företagen förstahands släckningsutrustning. Ännu bättre har företagen skött om sin livsmedelssäkerhet, eftersom endast två företag av hundra inom branschen saknar nödvändiga hygienpass och planer för egenkontroll, fortsätter Vuorinen.

Avsaknaden av återhämtningsplan kan leda till konkurs

Samtidigt som de konventionella skyddslösningarna är i ordning, saknar vartannat företag många viktiga, men mindre kända säkerhetslösningar. Under högkonjunkturer kan sunda företag gå i konkurs efter en skada, då man inte på förhand har gjort upp en återhämtningsplan.

– Vid en konjunkturnedgång är det för företagen ännu viktigare att hålla kvar sina kunder. Ändå har endast cirka hälften av de företag som enligt If absolut borde ha en återhämtningsplan gjort upp planer för hur företaget kan återuppta verksamheten efter en skada, påpekar Timo Vuorinen.

Sprinkleranläggningar hör till de effektivaste sätten att begränsa brandskador, men trots det saknar två av tre företag sprinkler. Anskaffningen av sprinklersystem strandar i allmänhet på dyra anskaffningskostnader. En nästan lika stor andel av företagen har aldrig låtit värmefotografera sina elcentraler, även om det endast kostar några hundra euro.

– Enligt termografiföretagen stöter man sällan på en sådan elcentral där det inte redan vid den första värmefotograferingen skulle uppdagas överhettade och därigenom brandfarliga komponenter, säger Vuorinen.

Enligt den undersökning som YouGov utförde på uppdrag av If i februari 2009 anser över hälften av de finländska företagen att försäkringsbolagen är den viktigaste källan till säkerhetsinformation. För försäkringsbolagen återstår ännu ett stort arbetsfält då det gäller att få kunderna att ta i bruk de bästa säkerhetslösningarna.

Ytterligare information: If Skadeförsäkringsbolag Ab, verkställande direktör Timo Vuorinen, tfn 010 514 3887, informatör Anni Kuusisto, tfn 010 514 0067

Lataa tiedostot