Vahinkovakuutuksen hinnoitteluperusteita

Ifin vakuutukset antavat asiakkaille turvaa odottamattomien taloudellisten menetysten varalle. If arvioi riskit ja hinnoittelee vakuutukset oikeassa suhteessa riskeihin. Vakuutusmaksut perustuvat vahinkoriskiin sekä vakuutusten ja vahinkojen hoitokustannuksiin.

Sukupuoli ei vaikuta yksityishenkilöiden ottamien vakuutusten vakuutusmaksuihin


Kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa sukupuolta ei ole saanut käyttää hinnoitteluperusteena 21.12.2012 jälkeen. Muutos perustuu EU-lainsäädäntöön. Muutos tulee voimaan ennen 21.12.2012 myönnettyihin vakuutuksiin viimeistään 30.6.2014. Lakimuutos ei koske yritysten ottamia vakuutuksia.

Yksityishenkilöiden ottamat ajoneuvovakuutukset

Henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien vakuutuksissa yksittäisen vakuutuksen hinta voi nousta tai laskea. Yleensä vaikutus on pieni, mutta pienellä osalla asiakkaista hinta voi muuttua enemmänkin. Muutoksen suuruus riippuu ajoneuvon haltijan iästä ja on enimmillään 15 prosenttia.

Yksityishenkilöiden ottamat henkilövakuutukset

Lakimuutoksen johdosta Turvassa hoitokulujen varalta naisten maksut keskimäärin laskevat ja miesten nousevat. Muissa vakuutusturvissa miesten keskimääräiset hinnat laskevat ja naisten hinnat nousevat. Muutoksen suuruus vaihtelee tuotteittain ja vakuutusturvittain.


Muutos koskee seuraavia vahinkovakuutustuotteita ja vakuutusturvia:

If Henkilövakuutus / If Matkavakuutus / If You / Joustoturva

• turva hoitokulujen varalta
• turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta
• turva lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta
• turva tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta
• turva pysyvän haitan varalta
• turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta
• turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta
• turva vakavan sairauden ja tapaturman aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden varalta
• sopeutumisturva

If Henkilövakuutuksena, If Matkavakuutuksena ja If You -vakuutuksena ostetuissa sopimuksissa muutos tulee voimaan vuosieräpäivittäin 1.1.2013 alkaen, Joustoturvissa ja alun perin muun nimisinä kuin If Henkilö- ja Matkavakuutuksina ostetuissa sopimuksissa vuosieräpäivittäin 1.5.2013 alkaen.

If Lapsivakuutus

If Lapsivakuutuksissa muutos tulee voimaan vuosieräpäivittäin 1.1.2013 alkaen.

Sukupuolen vaikutus vakuutusmaksuihin yritysasiakkaiden henkilövakuutuksissa


Lakimuutoksella ei ole vaikutusta yritysasiakkaiden henkilövakuutusten hinnoitteluun. If käyttää sukupuolta hinnoittelussaan seuraavissa yritysten henkilövakuutusturvissa:

• turva hoitokulujen varalta
• turva tapaturmaisten hoitokulujen varalta
• turva lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta
• turva tapaturmaisen lyhyen työkyvyttömyyden varalta
• turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta
• turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta
• turva tapaturmaisen kuoleman varalta
• turva vakavan sairauden ja tapaturman aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden varalta
• sopeutumisturva

Koska sukupuoli käyttämämme tilastoaineiston mukaan vaikuttaa sairastavuus- ja tapaturmariskiin edellä luetelluissa turvissa, on sen huomioon ottaminen niiden hinnoittelussa perusteltua ja asiakkaiden oikeudenmukaisen kohtelun mukaista.