Skador i hem och fritidsbostad

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor
  Vad som helst kan hända och en skada i anslutning till hemmet rubbar nästan alltid vardagen. Skador är tråkiga, men lyckligtvis finns det försäkringar och merparten av skadorna ersätts.

  ​​Hemmets skador kan vara läckageskador, brand- och sotskador, inbrottsskador och stormskador i samband med meteorologiska fenomen. I vissa fall kan bostaden efter en skada vara i obeboeligt skick. Det är alltid viktigt att försöka förebygga skador. Om olyckan ändå är framme, är det i sin tur viktigt att skadehanteringen är snabb och effektiv.

  Gör skadeanmälan enkelt via Mina sidor​, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här​. Du kan också ringa oss vardagar kl. 8–18 på numret 010 19 18 18 (välj Omaisuuskorvaukset > Rakennus).

  Läs anvisningarna nedan för hur du ska gå till väga i olika situationer, om det inträffat en skada i ditt hem.

  Om skadorna är omfattande eller kräver omedelbara åtgärder, ska du genast anmäla skadan till oss. Vid mindre skador kan du handla i enlighet med anvisningarna nedan. Kom ihåg att göra skadeanmälan inom ett år.

  Om det inte går att bo i den byggnad som du använder som bostad, läs här om avbrott i boende.

  Om du är företagskund, fyll i skadeanmälan här (på finska). ​​


  Anvisningar för hur du gör skadeanmälan

  1. Ta en översiktsbild av byggnaden och närbilder av den del av byggnaden som skadats, så att skadorna syns tydligt på bilden.
  2. Spara bilderna och skicka dem till oss på begäran.
  3. Utred omfattningen av skadorna.

  Välj det alternativ som passar dig bäst:

  a) Ersättning för eget reparationsarbete.

  Skadehanteringen löper snabbare om du själv kan uppskatta skadebeloppet, på basis av vilket vi kan betala ut ersättning. Uppskatta kostnaderna för reparationen av skadan på byggnaden, separat för material och arbetstimmar, och skriv upp eventuella andra krav. Du kan också söka ersättning enligt de realiserade kostnaderna efter att reparationsarbetet slutförts. För bok över antalet arbetstimmar, spara kvitton och verifikat över realiserade reparations- och materialkostnader samt andra krav. I fråga om elektriska apparater och annat lösöre behöver vi också uppgifter om märke, modell, ålder och pris.

  b) Reparationsarbetet utförs av en byggfirma eller annan reparationsfirma.

  Du kan också anlita en byggfirma för reparationsarbetet, men före eventuella större reparationer behöver vi uppgifter om kostnaderna för reparationen. Vid behov får du från If information om Ifs samarbetspartners inom byggbranschen på din ort.

  Läckageskada och plötsligt rörbrott

  Hemförsäkringen ersätter direkt sakskada till följd av läckage som orsakats av att fast VVS-anordning, VVS-rörnät eller därtill ansluten bruksanordning plötsligt och oförutsett går sönder.

  Gör så här om olyckan är framme:

  1. Stäng av kranen eller huvudvattenledningen.
  2. Torka upp vattnet.
  3. Om du bor i ett bostadsaktiebolag, kontakta disponenten.
  4. Ring en rörmontör och be montören reparera det läckande röret eller VVS-anordningen.
  5. Om läckaget har orsakats av en trasig disk- eller tvättmaskin, ta reda på maskinens märke, modell och inköpsår.
  6. Gör skadeanmälan.

  Om du inte kan bo i hemmet, hittar du anvisningar på sidan Avbrott i boende. Läs också hur du kan förhindra läckageskador från diskmaskinen​ (på finska): ett skyddstråg kan bespara dig många bekymmer. Läckageskador är den vanligaste skadetypen i hemmen i Finland. ​

  Bräckage på tekniska anordningar (VVSE)

  Med tekniska anordningar avses t.ex. luftvärmepump, jordvärmepump, varmvattenberedare, oljepanna, ventilationsanordning, golvvärmekabel, takvärmeelement, radiatorer (el, vatten, olja). För hushållsmaskiner söker du ersättning här​ (på finska).

  Ersättningsbeloppet beror bland annat på åldern på den egendom som skadats och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny produkt.

  För att vi ska kunna avgöra vilken ersättning du har rätt till, gör så här:
  1. Om anordningen är ny.
   • Innan du gör skadeanmälan, be en serviceaffär reparera anordningen eller ge en kostnadskalkyl för felet och reparationskostnaderna.
  2. Om anordningen är gammal.
   • Låt reparera eller skaffa en ny anordning efter eget gottfinnande.
    Då skadan ersätts görs i fråga om VVSE-anordningar ett åldersavdrag och avdrag för självrisk på alla förnyelse- och reparationskostnader (inkl. material- och arbetskostnader). Exempelvis är åldersavdraget för rörnät och elkablar 3 % per år, för övriga VVS-anordningar och elektriska apparater (t.ex. värmekabel) 6 % per år och för värmepumpar 9 % per år.
    Om det efter avdragen och självrisken återstår något att ersätta, lämna in skadeanmälan och vänta på att vi kontaktar dig.
  ​​

  Rörbrott – förhindra att vattnet fryser i rören

  Om kölden har fortsatt i flera dagar och bostaden stått kall, finns det risk för att rören kan frysa. Vattnet fryser i rören först när temperaturen inomhus sjunker under noll och de konstruktioner där rören är dragna kyls ned.

  Om byggnaden har en öppen spis eller någon annan eldstad, värm upp bostaden varje dag och håll temperaturen ovanför noll. På detta sätt kan du förhindra att vattnet fryser och rören går sönder med en läckageskada som följd. Om det inte är möjligt att värma upp bostaden eller den inte är stadigvarande bebodd, ska rörnätet tömmas på vatten. För detta kan du behöva anlita en rörmontör, som tappar ur vattnet och ser till att det inte blir kvar vatten i rören. Dessa kostnader kan i efterskott ersättas från försäkringen, om de varit nödvändiga för att förhindra att rören fryser till. Om du har möjlighet att hyra ett aggregat, kan försäkringen ersätta kostnaderna, ifall användningen av aggregatet varit nödvändigt för att förhindra frysning.

  Du behöver inte meddela oss på förhand om åtgärder som vidtas för att begränsa en skada. Handla lika omsorgsfullt som om du inte skulle ha någon försäkring. Du kan söka ersättning för eventuella skadeavvärjningskostnader också senare och försäkringen ersätter kostnaderna, om de förhindrat en större skada.

  Om vattnet fryser och röret går sönder trots dessa försiktighetsåtgärder, ersätter vi en eventuell vattenskada i enlighet med skyddsnivån och försäkringsvillkoren för din försäkring. ​

  Brand- och sotskador

  ​​

  Hemförsäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av:

  1. eld som kommit lös, sot, rök eller brandgaser,
  2. explosion,
  3. blixt, som slagit ned direkt i den försäkrade egendomen och splittrat den mekaniskt.

  Gör så här om olyckan är framme:

  1. Skydda fastigheten och lösöret för att förhindra ytterligare skador.
  2. Låt en expert tvätta eller rengöra nedsotade ytor och sotskadat lösöre, eftersom rengöringen kräver specialmedel.
  3. Gör skadeanmälan.

  Om du bor i ett bostadsaktiebolag, kontakta också disponenten.
  Om du inte kan bo i ditt hem, hittar du anvisningar på sidan Avbrott i boende​. Du kan förebygga eldsvådor genom att säkerställa att brandvarnarna är i skick och att bastun är brandsäker.​

  Inbrottsskador

  Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån. Mer ingående redogörelser för de skador som ersätts finns i försäkringsvillkoren.

  Gör så här om olyckan är framme:

  1. Förhindra uppkomsten av eventuella tilläggsskador.
  2. Kontakta polisen och gör brottsanmälan.
  3. Ta i mån av möjlighet bilder av händelseplatsen och de skador som uppstått.
  4. Efter att du fått tillstånd av polisen kan du påbörja reparationen och städningen.
  5. Gör skadeanmälan.

  Se vad du kan göra på förhand för att förhindra inbrott​ (på finska)​. ​

  Stormskador

  Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av stormvind eller hagel.


  Gör så här om olyckan är framme:

  1. Ta några översiktsbilder av stormskadorna.
  2. Börja med att röja omkullfallna träd och ta bort träd som hotar att falla. Kom ihåg att vara försiktig när du röjer själv. Rör inte elledningar som fallit till marken, eftersom de kan vara spänningsförande. Räddningsverket eller elbolaget ansvarar för röjningen av träd som fallit över elledningarna.
  3. Om taket skadats, täck över det t.ex. med en presenning.
  4. Skydda lösöret.
  5. Gör skadeanmälan.

  Försäkringen kan ersätta extra kostnader för boende, om stormen orsakar en så omfattande skada på byggnaden att du inte kan bo hemma. En sådan skada kan t.ex. vara att hela taket slitits bort i hård vind eller att ett träd fallit över byggnaden och skadat väggen. Ett träd kan också falla över elledningarna på tomten och medföra ett långvarigt elavbrott. I sådana situationer är det nödvändigtvis inte längre möjligt att bo hemma förrän skadan har reparerats.


  Ett långvarigt elavbrott kan också medföra att temperaturen i bostaden sjunker betydligt, det går inte att tillreda mat utan elspis och tillgången till vatten eller åtminstone varmt vatten förhindras. I dessa fall kan du hyra ett aggregat, om du på detta sätt kan fortsätta att bo hemma.


  Om du inte har möjlighet att skaffa ett aggregat, kan vi också ersätta hyreskostnaderna för en tillfällig bostad som avbrott i boende.


  Om du inte kan bo hemma till följd av en skada, se mer information om avbrott i boende​. ​​