Ta personskydd åt dig själv och din familj

Ett eget personskydd är ett förnuftigt sätt att ta vara på sig själv och sin familj. Med If Personförsäkring tryggar du utkomsten för din familj i händelse av en krissituation, eftersom du med försäkringen kan täcka sådana utgifter som inte omfattas av den sociala tryggheten och de lagstadgade försäkringarna.

Till If Personförsäkring kan du välja bland flera olika skyddsalternativ utgående från det personliga försäkringsbehovet. Enligt vår syn har alla behov av att gardera sig i händelse av olycksfall och många också i händelse av sådana sjukdomar som medför stora kostnader. Flera har behov av att skydda sig i händelse av även mindre utgifter för vårdkostnader som hotar utkomsten. Dessutom är arbetsoförmåga det största hotet med tanke på ekonomin för personer i arbetsför ålder.

De viktigaste fördelarna med If Personförsäkring

 • mångsidigt skyddsurval
 • flera alternativa försäkringsbelopp och självrisker
 • prissättningen är rättvis
 • försäkringen gäller överallt i världen i enlighet med försäkringsvillkoren
​Gruppsampo Primus är ett förmånligt grundskydd för medlemmarna i Ifs samarbetsorganisationer. Försäkringen beviljas i form av en gruppförsäkring av Ifs samarbetsbolag Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Du kan komplettera försäkringen med andra skydd i If Personförsäkring.​​​​


Försäkringshandledning och -villkor

Om försäkringen

Beviljande av If Personförsäkring och försäkringens giltighet

Åldern för beviljande av de olika försäkringsskydden varierar. De flesta skydden ska sökas i 15–69 års ålder. Skydd som tas i händelse av olycksfall kan beviljas upp till 69 års ålder. Skydd som också omfattar sjukdom beviljas i regel för personer som är högst 54 år gamla. För att kunna bevilja Personförsäkring behöver vi alltid en hälsoutredning.

Om du är Helhetskund hos oss, kan utvidga din försäkring att omfatta också tävlingsidrott och riskfyllda idrottsgrenar.

Giltighet

 • Försäkringsskydden gäller fram till den slutålder som anges i Personförsäkringsvillkoren.
  Exempelvis upphör skyddet i händelse av vårdkostnader beroende på självrisken när den försäkrade fyller 65 år eller 68 år och skydden i händelse av enbart olycksfall i regel när den försäkrade fyller 80 år.
 • Försäkringsskydden gäller överallt i världen. Vårdkostnads- och dagpenningsskydden gäller däremot utanför Norden i högst 12 månader.
 • För barn under 18 år gäller försäkringsskydden vid all idrottsverksamhet.
 • För försäkrade som fyllt 18 år är vårdkostnads- och dagpenningsskydden i kraft endast mot tilläggspremie
  - vid tävlingar, matcher eller träningar inför dessa som ordnats av idrottsförbund eller -förening eller
  - vid träning enligt ett träningsprogram eller
  - vid utövande av i försäkringsvillkoren separat uppräknade riskfyllda idrottsgrenar eller fritidsintressen.

Innehåll

If Personförsäkring ger ekonomisk trygghet

Du kan sammanställa din egen If Personförsäkring av flera olika skydd. Skydden kan huvudsakligen väljas antingen som skydd i händelse av sjukdom och olycksfall eller som skydd endast i händelse av olycksfall.

 • Med skyddet i händelse av bestående men kan du trygga din framtid, om du invalidiseras bestående till följd av ett olycksfall.
 • Med skyddet i händelse av bestående arbetsoförmåga tryggar du utkomsten för dig själv och din familj, om du blir bestående arbetsoförmögen.
 • Skyddet för ekonomisk första hjälp ger trygghet i händelse av direkta ekonomiska behov, om du drabbas av en sådan sjukdom eller skada som anges i försäkringsvillkoren.
 • Dödsfallsskydden tryggar dina anhörigas levnadsförhållanden och ekonomi i händelse av att du avlider.
 • Med vårdkostnadsskydden kan du även gardera dig mot omfattande vårdkostnader till följd av sjukdom och/eller olycksfall.
 • Dagpenningsskydden ger trygghet i händelse av inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga.

Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall

Med skyddet kan du gardera dig i händelse av bestående men till följd av olycksfall (invaliditet). Vi betalar ut ersättning enligt den medicinska invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden är minst 50 %, utbetalas ersättningen till dubbelt belopp.

Skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga till följd av allvarlig sjukdom och olycksfall

Med skyddet kan du gardera dig i händelse av bestående arbetsoförmåga som orsakats av de sjukdomar, skador och åtgärder som räknas upp i försäkringsvillkoren. En förutsättning för ersättning är att du beviljats bestående invalidpension i enlighet med arbetspensionslagarna.

Skydd för ekonomisk första hjälp

Från skyddet utbetalas en engångsersättning efter att sjukdomen eller skadan diagnostiserats. Försäkringsbeloppet är enligt ditt val antingen 5 000 eller 10 000 euro.

Dödsfallsskydd

Skyddet ger livförsäkringsskydd i händelse av dödsfall till följd av både sjukdom och olycksfall. Vi betalar ut det avtalade försäkringsbeloppet till skyddets förmånstagare. Skyddet kan också tas som ett parskydd för två försäkrade.

Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse

Med skyddet kan du gardera dig i händelse av ekonomiska följder efter dödsfall till följd av olyckshändelse.

Skydd i händelse av vårdkostnader

Skyddet omfattar vårdkostnader till följd av både sjukdom och olycksfall. Vi ersätter vårdkostnader under skyddets giltighetstid upp till det försäkringsbelopp som valts. Skyddet har alltid en självrisk och den avdras en gång per försäkringsperiod. Den ålder vid vilken skyddet beviljas och upphör varierar beroende på självrisken.

Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall

Med skyddet kan du gardera dig i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall. Skyddet fås också utan självrisk.

Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Skyddet ger dagpenningsskydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av både sjukdom och olycksfall.

Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall

Med skyddet kan du gardera dig i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall.​​

Primus

Primus, liv- och olycksfallsförsäkring för vuxna

Gruppsampo Primu​s är ett förmånligt grundskydd för medlemmarna i Ifs samarbetsorganisationer. Försäkringen beviljas i form av en gruppförsäkring av Ifs samarbetsbolag Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

De viktigaste fördelarna med Primus

 • Försäkringen ger ett individuellt skydd för medlemmarna och deras makar.
 • Du får upp till 50 % i organisationsspecifika rabatter.
 • Du får 6 % i Organisationens If Avtalsrabatt när du samlar dina försäkringar hos oss.
 • Försäkringen är lätt att ta: om du är frisk och arbetsför behöver du endast underteckna ett intyg över hälsotillståndet.

De försäkringar som beviljas som medlemsförmån är organisationsspecifika. Under länken nedan hittar du en förteckning över Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer. Öppna via länken i förteckningen försäkringssidorna för din organisation. Där kan du räkna ut priset på Primus och köpa försäkring. Samtidigt kan du läsa mer om dina övriga organisationsförmåner.

Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer

Fler försäkringar