1. Skogsförsäkring

Minska riskerna som skogsägare

Att äga skog är alltid förknippat med risker. En del av riskerna kan du eliminera genom förnuftig planering och skogsvård. Alla risker kan emellertid inte avlägsnas, utan de kvarstår på skogsägarens ansvar. Vid behov kan du som skogsägare överföra en del av dem på försäkringsbolaget.
Med If Skogsförsäkring kan du gardera dig i händelse av plötsliga och oförutsedda skador på ekonomi- och tomtskog. Du väljer själv försäkringsskyddets omfattning, självrisken och ersättningsbeloppet.
Skogen försäkras som en helhet och premien fastställs utifrån antalet hektar och enligt försäkringsstället.Om försäkringen

Skogsobjekt och skyddsnivåer

Med ekonomiskog avses skog, vars huvudsakliga ändamål är att producera virke för skogshushållningens behov.

 • Försäkringen omfattar plantbestånd, trädbestånd och virke som huggits från skogen och som ägs av försäkringstagaren.
 • Plantbeståndets dominerande höjd är högst 7 meter och trädbeståndets dominerande höjd över 7 meter.

Med tomtskog avses skog på en tomt omfattande högst 3 hektar, på vilken gårdens huvudbyggnad är belägen eller för vilken beviljats bygglov för huvudbyggnad.

 • Försäkringen omfattar plantbestånd och trädbestånd.
 • Om tomten saknar byggnad eller byggnadslov, beviljar vi inte försäkring för tomtskog.

Skyddsnivåer

Välj rätt skyddsnivå som skydd för din skog. Fråga mer av våra specialister på Skogsförsäkring.​​​​

Ersättning

If Skogsförsäkring ger ekonomisk ersättning

Skogsförsäkringen ersätter plötsliga och samtidigt oförutsedda direkta skador på skogen.

Vi ersätter dessutom nödvändiga och skäliga kostnader som orsakats vid begränsning eller avvärjning av skada som drabbat eller omedelbart hotat den försäkrade egendomen.

Förväntningsvärdesskyddet ersätter det förväntningsvärde som beräknas utgående från det förstörda trädbeståndets ålder.

Ersättningsnivåer

Du kan välja ersättningsnivå vid skador på ekonomiskog från följande alternativ. För tomtskog är ersättningsnivån alltid densamma. Från skadebeloppet görs avdrag för den självrisk som valts (alternativen är bl.a. 150 euro, 250 euro och 450 euro).

Ekonomiskog

Grundersättning
Plantbestånd 1 200€/ha
Trädbestånd, virke:
brandskador 20€/m3
övriga skador 15€/m3

Alternativ 1
Plantbestånd 840€/ha
Trädbestånd, virke:
brandskador 14€/m3
övriga skador 11€/m3

Alternativ 2
Plantbestånd 1 560€/ha
Trädbestånd, virke:
brandskador 26€/m3
övriga skador 20€/m3

Förväntningsvärde på ekonomiskog
I ersättning utbetalas en procentandel av det ersättningsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet i enlighet med tabellen nedan. För fastställande av ersättningen behövs en värdering som gjorts av en fackman inom skogsbranschen. Av värderingen ska framgå mängden förstört trädbestånd i kubikmeter fast mått i respektive åldersgrupp.
Trädbeståndets ålder Ersättning
25-35 100 %
36-45 50 %
46-55 25 %

Tomtskog
Grundersättning
Plantbestånd 2 400€/ha
Trädbestånd, virke:
brandskador 40€/m3
övriga skador 30€/m3

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats skogen bl.a. till följd av

 • planerings- eller arbetsfel
 • köld, frysning, regn, torka, tjäle eller av att marken satt sig
 • av förorening av luft, vatten eller jordmån
 • hjortdjur eller svampsjukdomar, eller om
 • det förstörda trädbeståndet är mindre än en halv hektar eller
 • mängden trädbestånd eller virke är mindre än 15 kubikmeter fast mått.

Till försäkringsvillkoren hänför sig också begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Närmare uppgifter finns i Skogsförsäkringsvillkoren.​

Fler försäkringar

 1. Skogsförsäkring