1. Reseförsäkring
If Reseförsäkring består av Personskydd och Egendomsskydd

​​Personskydd

 • Resenärskydd
 • Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall
 • Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse

Egendomsskydd

 • resgods
 • reseansvar
 • reserättsskydd

Kontrollera alltid i god tid före resan att din reseförsäkring gäller och är uppdaterad.

Reseförsäkringens personskydd

Reseförsäkringens personskydd ger skydd i händelse av personskador under resor utomlands. Reseförsäkringens personskydd inkluderar alltid Resenärskydd. Du kan också ta tilläggsskydd i händelse av bestående men och dödsfall till följd av olyckshändelse.

Alla som följer med på resan behöver ett eget Resenärskydd. Barn under 20 år som reser med sina föräldrar omfattas emellertid av föräldrarnas Resenärskydd.

I Resenärskyddet ingår vår ersättningstjänst utomlands, som omfattar

 • ​rådgivning i skadesituationer
 • avtalssjukhus och -läkare​
 • betalningsförbindelse till vårdinrättningar och
 • hjälp med att ordna hemtransport.

Reseförsäkringens egendomsskydd

Med Reseförsäkringens egendomsskydd kan du försäkra ditt resgods, reseansvar och reserättsskydd. Reseansvarsförsäkringen ger skydd i händelse av skador som orsakas andra och reserättsskyddsförsäkringen täcker eventuella rättegångskostnader.

Försäkrade i resgodsförsäkringen är resgods som tillhör både försäkringstagaren och personer som bor i samma hushåll med honom eller henne.

Fortlöpande eller tidsbestämd Reseförsäkring

Reseförsäkringen kan tas som fortlöpande eller tidsbestämd. Om du reser flera gånger om året, är en fortlöpande Reseförsäkring den förnuftigaste lösningen.


Försäkringshandledning och -villkor

Resenär

Teckna skydd för dig själv och dina nära då ni reser utomlands

Det fortlöpande Resenärskyddet är i kraft högst 45 dygn från början av varje enskild resa utomlands som företas från Finland. I fråga om annullering av och avbrott i resa samt försening från resa gäller skyddet också vid resor i hemlandet. Det fortlöpande resenärskyddet kan du köpa ända tills du är 75 år. Som If Förmånskund kan du köpa försäkringen tills du är 79 år gammal. Ifall du är pensionerad och är intresserad att köpa en fortlöpande reseförsäkring, vänligen kontakta vår kundtjänst 010 19 19 19. Det fortlöpande Resenärskyddet är i kraft ända tills du är 90 år gammal.

Det tidsbestämda Resenärskyddet gäller en på förhand avtalad tid. Skyddet beviljas utan begränsningar avseende ålder för resor utomlands.

I vissa fall behöver vi en hälsoutredning för att kunna bevilja försäkringen.

Giltighet vid idrott

Försäkringsskydden gäller för barn under 18 år vid all idrottsverksamhet. För personer som fyllt 18 år gäller Resenärskyddet och skyddet i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall endast mot tilläggspremie

 • vid tävlingar, matcher eller träningar inför dessa som ordnats av idrottsförbund eller -förening eller
 • vid träning enligt ett träningsprogram eller
 • vid utövande av i försäkringsvillkoren separat uppräknade riskfyllda idrottsgrenar eller fritidsintressen.

Om du är Helhetskund hos oss, kan utvidga din försäkring att omfatta också tävlingsidrott och riskfyllda idrottsgrenar.

Ersättning

Kostnader som orsakats av sjukdom och olycksfall

Resenärskyddet ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom under resa i högst 90 dagar från det första läkarbesöket och vårdkostnader till följd av olycksfall i högst 3 år efter olycksfallet. För de vårdkostnader som ersätts redogörs i försäkringsvillkoren.

Sjukdomar som börjat och olycksfall som inträffat före resan ersätts inte

Om en sjukdom som uppdagats redan före resan oväntat förvärras under resan, ersätts endast vård med karaktär av första hjälpen som getts på resmålet under högst en veckas tid. Om Resenärskyddet har beviljats med begränsande villkor, ersätts inte vård med karaktär av första hjälpen för ifrågavarande sjukdom. Närmare uppgifter om begränsningarna finns i försäkringsvillkoren.

Kostnader för annullering av och avbrott i resa samt försening från resa

Resenärskyddet ersätter också kostnader för annullering av och avbrott i resa samt försening från resa. Skyddet i händelse av annullering av resa gäller endast, om Resenärskyddet har tagits minst tre dagar före resans början och orsaken till annulleringen har uppstått först efter att försäkringen togs och resan bokades.

Rätt till ersättning för avbrott i resa föreligger exempelvis på grund av sjukhusvård till följd av sjukdom under resa.

Annulleringen av och avbrottet i resan samt förseningen från resan ska bero på de tvingande orsaker som anges i försäkringsvillkoren.​​

Resgods

Resgodsförsäkringen ger skydd och ekonomisk ersättning

Den fortlöpande Resgodsförsäkringen gäller i högst 45 dygn på resor i hemlandet och utomlands. Den tidsbestämda Resgodsförsäkringen gäller endast på resor utomlands under en på förhand avtalad tid.

Objekt för Resgodsförsäkringen är egendom som du har med på resan, t.ex. pass, biljetter, kläder, kameror, kosmetik, idrottsutrustning och smycken. Försäkringen omfattar också egendom som du köper på resan.

Försäkringen ersätter direkta sakskador på resgodset till följd av en plötslig och oförutsedd händelse med avdrag för självrisken högst upp till den valda maximiersättningen. Självrisken är minst 50 euro.

Försäkringen ersätter bland annat skador till följd av

 • bräckage
 • stöld
 • brand och
 • försenat resgods.

Försäkringen ersätter bland annat inte

 • att egendom försvinner
 • att idrottsredskap gått sönder eller kommit bort då de används för sitt ändamål
 • skråmor och slitage som orsakats i samband med normal användning.

I försäkringen ingår säkerhetsföreskrifter, såsom att

 • egendom som förvaras utomhus ska hållas under uppsikt
 • värdefull egendom inte får lämnas i hotellrum, hytt eller motsvarande rum, såvida inte egendomen där förvaras i ett separat låst utrymme
 • egendomen ska förpackas så att den tål påfrestningarna under transporten.

Rättsskydd och Ansvar

Reserättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga rättegångskostnader i tviste- och brottmål som orsakats försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne, förutsatt att de hänför sig till de försäkrades privatliv, har inträffat under en resa och ansluter sig till själva resan och resandet. Maximiersättningen är 8 500 euro per skadefall. Självriskandelen är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Försäkringen ersätter bland annat inte sådana tviste- eller brottmål som ansluter sig till annat än resande och inte heller ärenden som inträffat under resan och som endast har ringa betydelse för dig eller som hänför sig till förvärvsverksamhet. Om du på resan gjort dig skyldig till ett uppsåtligt brott eller grov ovarsamhet, ersätter försäkringen inte heller rättegångskostnader som orsakas av dem.

Från försäkringen betalas endast de kostnader som orsakats dig av anlitande av jurist. Motpartens rättegångskostnader som domstolen ålagt dig att betala eller som du kommit överens om att betala ersätts inte.

Reseansvar

Försäkrade i Reseansvarsförsäkringen är försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne.

Med stöd av Reseansvarsförsäkringen ersätts person- eller sakskada som försäkringstagaren eller dennes familjemedlemmar orsakat annan på resan i egenskap av privatperson och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. Maximiersättningen är 170 000 euro och den minsta självrisken är 50 euro.

Från Reseansvarsförsäkringen ersätts emellertid inte t.ex.

 • skador som familjemedlemmar orsakat varandra
 • skador på egendom som lånats eller hyrts av en privatperson
 • skador som orsakats i samband med slagsmål.

Fler försäkringar

 1. Reseförsäkring