Hemförsäkring för dig som bor i parhus
Försäkringshandledning och -villkor

Du kan försäkra parhuset på två sätt

 • Om du bor i ett parhus som har formen av ett bostadsaktiebolag, behöver du endast försäkra lösöret. If Hemförsäkring OmfattandePlus är ett unikt lösöresskydd som bland annat inkluderar lindrigare regler för åldersavdrag och högre maximiersättningar. Bostadsaktiebolaget försäkrar alltid byggnaden med en fastighetsförsäkring.

 • Om parhuset inte har formen av ett bostadsaktiebolag, rekommenderar vi att byggnaden försäkras under gemensamt namn. Då kan man undvika problem i händelse av skadesituationer och ersättningen är densamma för båda parter. Båda parter försäkrar också sitt eget lösöre var för sig.

Försäkringens giltighet och försäkrade

Försäkringen gäller på försäkringsstället och tillfälligt högst ett år överallt i världen, t.ex. när du flyttar eller reser. Försäkringen gäller också med höjd självrisk i samband med byggande och grundlig renovering.

I försäkringen ingår fast och lös egendom som tillhör försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne.​​​​​​​​​​​

Byggnad och Lösöre

Vad är din egendom värd?

Byggnad

Med bostads- och fritidshuset ingår i försäkringen lekstuga, grilltak, lusthus, skjul av lätt konstruktion, simbassäng/bubbelpool och badtunna, var och en upp till 5 000 euro, förutsatt att de inte har krävt myndighetstillstånd.

I byggnaden ingår all utrustning som byter ägare då fastigheten säljs, t.ex.

 • spisfläktar
 • bastuugn
 • kallrumsmaskineri
 • centraldammsugare
 • andra fast installerade anordningar avsedda för normalt bruk.

Gårdsområde ingår i byggnadens försäkring. Med gårdsområde avses ett vårdat område som finns i omedelbar närhet av byggnaderna och som används dagligen.

Sedvanliga fasta konstruktioner på gården ingår i bostadshusets försäkring upp till sammanlagt 5 000 euro, förutsatt att de inte har krävt myndighetstillstånd. Med sedvanliga fasta konstruktioner avses t.ex. flaggstång, staket och port. Vattenområden, bryggor och strandkonstruktioner ingår däremot inte i försäkringen.

Lösöre

Med lösöre avses sedvanliga föremål som är avsedda för dagligt bruk i hemmet och som huvudsakligen förvaras och används hemma eller tillfälligt någon annanstans.

Sådant lösöre är t.ex.

 • möbler
 • kärl
 • kläder
 • smycken
 • elektronik
 • hushållsmaskiner
 • hobbyredskap
 • instrument osv.

En del lösöresobjekt har en begränsad maximiersättning. I det normala lösöret ingår utan separat omnämnande bland annat:

 • enskilda föremål eller samlingar upp till 5 000 euro; du kan försäkra mer värdefulla föremål eller samlingar separat
 • hemlösöre som flyttats eller skaffats till båt eller husbil upp till sammanlagt 3 500 euro
 • lösöre som förvaras i källarutrymme i parhus eller annat lager utanför bostaden i direkt anslutning till bostadens besittning och användning upp till högst 3 500 euro
 • sådana lånade eller hyrda föremål som, om de ägdes av den försäkrade, skulle ingå i hans eller hennes lösöre upp till 3 500 euro.

Om du bor i ett parhus som har formen av ett bostadsaktiebolag, ingår i Ifs lösöresförsäkring objektet Fast inredning i lägenhet, som gäller bostäder i bostadsaktiebolag och omfattar egendom på aktieägarens eller hyresgästens underhållsansvar samt inrednings- och förbättringsarbeten som gjorts i lägenheten.

Egendom på aktieägarens eller hyresgästens underhållsansvar är bl.a.

 • ytmaterial, t.ex. golv- och väggmaterial, plattor
 • skåp och skrubbar, t.ex. köksskåp och badrumsskåp
 • mellandörrar, fast armatur och bastuugn

Självrisknivå

Du kan välja självrisken bland följande alternativ

 • 100 euro (försäkringstagare som ännu inte fyllt 27 år, lösöresobjekt)
 • 150 euro
 • 250 euro
 • 450 euro
 • 850 euro
 • 1 700 euro

Du kan försäkra på två sätt

Vi rekommenderar alltid försäkring till fullt pris. Då värderas egendomen inte när försäkringen tas, utan först efter en eventuell skada.

Du kan också försäkra ditt lösöre och byggnaden till ett maximibelopp. Maximiersättningen utgör den maximala ersättning som betalas ut.​

OmfattandePlus

OmfattandePlus ger det mest omfattande skyddet

Skyddet kan beviljas parhus, som inte har formen av ett bostadsaktiebolag och som är

 • under 30 år gammalt eller
 • över 30 år gammalt, om en förhandsgranskning har utförts i objektet. Läs mer i Hemförsäkringshandledningen.

Parhus i form av bostadsaktiebolag försäkras alltid med en fastighetsförsäkring.

Giltighet

OmfattandePlus-skyddet gäller 40 år från byggnadsåret. Om byggnaden har beviljats OmfattandePlus-skydd på basis av en förhandsgranskning, är skyddet i kraft 20 år framåt från granskningsåret.

OmfattandePlus-skyddet för byggnad innehåller

 • Läckageskador i yttertak
  OmfattandePlus ersätter vattenskada, där regn- eller smältvatten har trängt igenom yttertaket och vätt ned övriga konstruktioner i byggnaden. Skyddet ersätter inte skador på själva yttertaket, men däremot ersätts skada på bl.a. värmeisolering, ångspärr, konstruktioner och ytmaterial i rumstak samt konstruktioner under rumstaket.
 • Läckageskador i våtrum
  OmfattandePlus ersätter vattenskador, där vatten har trängt igenom fuktbarriären och skadat övriga konstruktioner i byggnaden. Skyddet ersätter inte reparation eller förnyande av fuktbarriär, ytmaterial eller inredning i våtrum, däremot ersätts skada som orsakats konstruktioner under eller bakom fuktbarriären. Dessutom ersätts kostnaderna för rivning och torkning.
 • Skador som orsakats av skadedjur
  OmfattandePlus ersätter skada som orsakats av skadedjur, t.ex. möss, råttor och skadeinsekter, då skadedjuren har skadat byggnadens konstruktioner. Skyddet ersätter inte skador enbart på ytmaterial, kosmetiska skador eller kostnader för bekämpning av skadedjur.
 • Skador som orsakats av rötsvamp
  OmfattandePlus ersätter skador på byggnadens konstruktioner som orsakats av rötsvamp, t.ex. om rötsvamp har skadat de bärande konstruktionerna i bottenbjälklaget eller rambalkarna i väggkonstruktionerna. Skyddet ersätter inte skador enbart på ytmaterial, kosmetiska skador eller skador som orsakats av mögel.

Maximiersättning och självrisk

 • Maximiersättningen per skadefall är 10 000 euro.
 • Självrisken är det dubbla beloppet av den valda självrisken, dock högst 1 700 euro.

I OmfattandePlus-skyddet för hemlösöret ingår

 • Lindrigare regler för åldersavdrag; åldersavdraget tas i bruk först när föremålet är mer än fem år gammalt. Ett undantag från detta utgör bärbara datorer, mobiltelefoner och motsvarande anordningar, för vilka åldersavdraget börjar beaktas då föremålet är över 2 år gammalt.
 • Resgods på utlandsresor upp till 3 500 euro med en självrisk på 50 euro. I maximiersättningen ingår pengar upp till 500 euro.
 • Större maximiersättning; exempelvis enskilda föremål eller samlingar upp till 17 000 euro, cyklar upp till 5 000 euro.
 • Fast inredning i lägenhet med högre maximiersättning.
 • Psykoterapi som ordinerats av läkare; fem behandlingsgånger per försäkrad i samband med brand- och inbrottsskador.
 • Kostnader för champagneserveringen efter ett hole-in-one-slag på golfbanan upp till 850 euro utan självrisk överallt i världen.

Läs mer i Hemförsäkringshandledningen och villkoren för OmfattandePlus.​

Rättsskydd och Ansvar

Rättsskyddsförsäkring i Hemförsäkringen

Rättsskyddet för privatperson försäkras i samband med lösöret.

Rättsskyddsförsäkringen ger dig och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig skydd i besvärliga tviste- och brottmål med en annan part. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som hänför sig till privatlivet. En förutsättning är att det är fråga om ett ärende som direkt kan hänskjutas till prövning av tingsrätt.

Maximiersättningen är 8 500 euro per skadefall och självrisken är 20 % av de ersättningsgilla kostnaderna, dock minst 170 euro.

Advokatkostnaderna ersätts om t.ex. det uppstått en tvist som gäller

 • betalning av skuld
 • skadestånd
 • hävning av köp
 • nedsättning av pris vid bostadsaffär, fastighetsaffär eller lösöresaffär
 • klander av arvskifte eller testamente.

I brottmål där det är fråga om

 • skadeståndskrav som den försäkrade lagt fram
 • åtal mot den försäkrade. Kostnaderna ersätts emellertid inte, om allmänna åklagarens åtal gäller uppsåtlig handling, grov ovarsamhet eller grov oaktsamhet; inte heller om åtalet i sin helhet har förkastats, eftersom ersättning för kostnaderna då ska krävas från statliga medel.

Med skadefall avses att tvist uppstått eller att ett brottmål anhängiggjorts i rätten, dvs. försäkringen ska då vara i kraft. Om försäkringen har varit i kraft kortare tid än två år vid tidpunkten för skadefallet, ska också den händelse som tvisten eller åtalet baserar sig på har inträffat under försäkringens giltighetstid.

Du ska göra ersättningsansökan redan innan du vänder dig till en jurist. Den person som sköter den försäkrades ärende ska ha avlagt examen som berättigar till domarämbete.

I försäkringsvillkoren redogörs mer ingående för ersättningsgrunderna. Läs också de begränsande villkoren i punkt 4.

Ansvarsförsäkring i Hemförsäkringen

Ansvarsförsäkringen för privatperson försäkras i samband med lösöret.

Ansvarsförsäkringen ger skydd i händelse av att du eller personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig åsamkar någon annan en sak- eller personskada i egenskap av privatperson. Vi rekommenderar att du tar en ansvarsförsäkring, om du vill utvidga ditt försäkringsskydd att också gälla skador utanför ditt hem. Du får ansvarsförsäkringen till If Hemförsäkring mot separat premie.

Maximiersättningen är 170 000 euro per skadefall. Självriskalternativen är desamma som för lösöret.

Typiska skador som ersätts är t.ex.

 • skador som barn orsakat
 • skador som orsakats av sällskapsdjur
 • skador som cyklister orsakat i trafiken
 • plötsliga skador på konstruktioner i aktie- och hyreslägenhet.

Personskador

Försäkringen ersätter sjukvårdskostnader, inkomstbortfall samt kostnader för sveda och värk, bestående lyte och men eller kostnader till följd av annan förlust för vilka du i egenskap av skadevållare är ersättningsskyldig.

Sakskador

Försäkringen ersätter kostnaderna för reparation av egendom som gått sönder eller egendomens gängse värde, om den inte kan repareras.

Läs de begränsande villkoren i punkt 3 i försäkringsvillkoren.

Fler försäkringar