Komplettera ditt försäkringsskydd med en kaskoförsäkring


Skydd och vad det ersätter Toppkasko Helkasko Förmåns-
kasko
Delkasko
Hyrbilstjänst

Ersättande bil eller 45 € dagpenning, om motorcykeln stannar på vägen

     
Parkeringsskydd

Stötar på parkerad motorcykel utan bonusförluster

     
Inlösningsskydd

Vid inlösning en ny motorcykel eller 30 % på det gängse priset

   
Kollisionsskydd

Skador som orsakats vid kollision eller avkörning

 
Bärgning och resekostnader

Kostnader för bogsering och avbrott i resa

Djurkollisionsskydd

Skador till följd av kollision med ett djur

Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd

Skador till följd av skadegörelse, stöld eller brand

Ansvarsskydd utomlands

Skador som orsakats utomstående eller passagerare på din motorcykel och för vilka föraren är ansvarig

Rättsskydd

Rättegångskostnader i tvister och brott som hänför sig till motorcykeln

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring


Enligt lag ska en motorcykel ha en lagstadgad trafikförsäkring, som ersätter personskador som drabbat fordonets förare och passagerare samt skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen motorcykel. D​ärför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på din motorcykel och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

Om du tar ut din motorcykel från garaget genast på våren och kör långt in på hösten, är en åretruntförsäkring med premiesättning enligt årstid det förmånligaste och enklaste alternativet för dig. ​Om du endast kör under några sommarmånader, är en försäkring med avställningstid rätt val för dig.

Jämför försäkringarna​

Kaskoalternativ

Kaskoförsäkringen har fyra klara alternativ

 • Toppkasko ger bästa möjliga skydd för din motorcykel.
 • Helkasko ersätter nästan allt.
 • Förmånskasko lämpar sig utmärkt som skydd för begagnade motorcyklar.
 • Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Topp-, Hel- och Förmånskasko inkluderar Finansieringsskydd, om fordonet har finansierats.Försäkringshandledning och -villkor

Utrustning

Utrustning och tillbehör som försäkras

Objekt för kaskoförsäkringen är fast installerad standardutrustning på din motorcykel. Därtill omfattar försäkringen tillbehör som förvaras separat, t.ex. en extra uppsättning däck, när du förvarar dem i ett låst förvaringsutrymme.

Vid användningen av motorcykeln är också hjälm och intercom försäkrade.

Objekt för försäkringen är inte

 • anordningar som strider mot säkerhetsföreskrifter eller myndigheternas bestämmelser eller som installerats i strid med dem
 • utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk
 • pärlemor-, dekorations- och annan specialmålning.

Motorcykelförsäkringens Bonus

Kaskoförsäkringens bonus

Vi ger 70 % i utgångsbonus när du tar Toppkasko, Helkasko eller Förmånskasko för din motorcykel! För att få utgångsbonusen ska du också ha din trafikförsäkring i If.

Trafikförsäkringens bonus

Efter varje skadefritt år stiger bonusen som sänker din försäkringspremie. En ny försäkring eller en försäkring som inte har skadehistoria att tillgå är bonusen 30%. Bonusen stiger årligen med 10 %. Bonusen kan vara högst 80 %.

​Om skadehistorian överförs från en trafikförsäkring i If, är bonusen oförändrad. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.

Museifordon har inte bonusrätt.


​​​​

Ersättning

Ersättningar som betalas ut från Kaskoförsäkringen

Den frivilliga kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) ersätter plötsliga och oförutsedda skador på ditt fordon och dess utrustning i enlighet med det avtalade skyddet. För de skadefall som ersätts redogörs i samband med presentationen av kaskoalternativen.

Utbetalning av ersättning

Från kaskoförsäkringen ersätts i första hand fordonets reparationskostnader eller motsvarande penningbelopp. Dessutom ersätts skäliga kostnader för bogsering från skadeplatsen och kostnaderna för att hämta och återbörda ett fordon som förlorats genom stöld.

Fordonet och dess utrustning kan också lösas in till gängse pris, om de inte går att reparera till skäliga kostnader, eller i enlighet med villkoren för Inlösningsskyddet.

Gängse pris

Med gängse pris avses det kontanta pris som kan fås för fordonet vid tidpunkten för skadan. Då det gängse priset fastställs beaktas marknadssituationen och fordonets individuella skick.

Vi har också rätt att skaffa ett motsvarande fordon i stället för det skadade fordonet eller att anvisa anskaffningsplatsen.

Begränsningar

Med oförutsebarhet avses händelser som den försäkrade inte skulle ha kunnat undvika genom normal omsorg. Försäkringen ersätter inte långsamt uppkommande skador, som slitage, korrosion och anfrätning.

Vi redogör närmare för begränsningarna i punkt 4 och 6.1.3 i Kaskoförsäkringsvillkoren.

Ersättningen kan nedsättas eller förvägras

Försäkringsbolaget kan nedsätta ersättningen eller helt vägra att betala ut ersättning, om den försäkrade eller en med honom eller henne jämställbar person har

 • orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, under påverkan av alkohol eller andra droger
 • använt fordonet i kriminellt syfte
 • försummat att iaktta säkerhetsföreskrifterna
 • försummat att vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skada.

Ersättningstjänst utomlands ingår i alla våra kaskoförsäkringar.

Ersättningstjänsten utomlands omfattar

 • rådgivning i skadefall
 • skadeinspektioner utomlands med hjälp av våra avtalspartners
 • indrivning av ersättningar från skadevållaren
 • hjälp dygnet runt i händelse av att fordonet gått sönder, om bilserviceskydd utomlands ingår i kaskoförsäkringen.

För att du ska kunna anlita ersättningstjänsten ska försäkringen vara i kraft och det ska vara fråga om ett skadefall som ersätts från försäkringen. Se över ditt försäkringsskydd och läs försäkringsvillkoren innan du ger dig ut på resa. Läs mer i handledningen Utomlands med bil.

Jämför

Jämför motorcykelförsäkringarna

Till båda försäkringsalternativen kan du utöver trafikförsäkring också välja Topp-, Hel-, Förmåns- eller Delkasko.

Försäkringspaket med premiesättning enligt årstid

Försäkringspaket med avställningstid

Lämpar sig för kunder som kör en lång säsong eller som värdesätter frihet och en lättskött försäkring.

Lämpar sig för kunder som kör en kort säsong.

Du kan köra när du vill och ditt försäkringsskydd gäller hela försäkringsperioden.

Fordonet får inte användas under den tid som du anmält att det är ur trafik. Kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen gäller inte under den tid som motorcykeln är avställd, övriga valda skydd är däremot i kraft.

Olika månader har olika​​ pris, på sommaren är försäkringen dyrast, på vintern billigast. Premien faktureras jämnt över hela året.

Försäkringen har samma pris alla månader på året. Försäkringspremien faktureras för de månader som motorcykeln inte uppgetts vara avställd.

Tillfällig avställning av motorcykeln inverkar inte på premien.

Du får återbäring på premien, om motorcykeln är avställd. Gör anmälan om avställning och påställning av din motorcykel till If via Mina sidor.


Försäkringens övriga egenskaper är desamma, oberoende av om du väljer en försäkring med premiesättning enligt årstid eller en försäkring med avställningstid.

Fler försäkringar