Kaskoförsäkringens skydd

​​​Ansvarsskydd utomlands

 • skador som orsakats utomstående och passagerare i din bil och för vilka föraren i din bil är ansvarig
 • maximiersättning vid personskador 250 000 euro, vid sakskador 250 000 euro
 • självrisk 500 euro, sänker inte bonusen

Brandskydd

 • brandskada till följd av eld eller blixtnedslag
 • ​självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

​Bärgning och resekostnader

 • bogsering till reparationsverkstad om körningen avbrutits i Finland till följd av att din bil fått ett tekniskt fel, skadats eller stulits
 • rese- och boendekostnader upp till högst 500 euro
 • ingen självrisk, sänker inte bonusen

Bärgnings- och resekostnader utomlands

 • bogsering av din bil till närmaste reparationsverkstad
 • transport av din bil till hemorten på separat avtalat sätt, om föraren skadats, insjuknat eller avlidit och passageraren saknar körkort
 • biljett för​ en person för att hämta din bil som lämnats för reparation
 • ingen självrisk, sänker inte bonusen

Hyrbilstjänst och Bärgning och resekostnad​er gäller utomlands i form av Bärgningsoch resekostnader utomlands.


​Djurkollisionsskydd
 • skador till följd av kollision med ett djur
 • självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

Finansieringsskydd

 • ersättning till fordringsägare för fordran som vid tidpunkten för skadan inte förfallit till betalning eller ersättning till leasinguthyrare, då ersättningen förvägras eller sänks t.ex. till följd av försummelse av säkerhetsföreskrifterna
 • ingår i Topp-, Hel- och Förmånskasko, om din bil är finansierad
 • självrisken vid respektive skadefall

Glasskydd​​

 • skada till följd av ett slag mot bilens glasruta som minskar trafiksäkerheten
 • om glaset repareras, ingen självrisk
 • om glaset byts ut, självrisk 200 euro
 • sänker inte bonusen

Hyrbilstjänst

 • bogsering till reparationsverkstad och ersättande bil för högst 40 dygn, om körningen avbrutits i Finland till följd av att din bil fått ett tekniskt fel, skadats eller stulits
 • rese- och boendekostnader upp till högst 500 euro
 • ingen självrisk, sänker inte bonusen

Inlösningsskydd

 • det kontanta försäljningspriset för en ny likadan bil, om din bil är högst tre år gammal, har körts högst 60 000 km, reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % av priset för en ny bil och du är bilens första ägare eller innehavare
 • i annat fall det gängse priset förhöjt med 30 %, då de uppskattade reparationskostnaderna är mer än 60 % av det gängse priset
 • för en bil som skaffats begagnad är ersättningen högst det gängse priset vid anskaffningstidpunkten
 • självrisken vid respektive skadefall

Kollisionsskydd

 • kollision, avkörning, att bilen vält, skada som orsakats av ett okänt fordon eller någon annan yttre plötslig och oförutsedd skada
 • självrisk 200 eller 500 euro enligt val
 • bonusen sjunker, utom vid skador till följd av naturfenomen

​Parkeringsskydd

 • skada då ett okänt fordon bucklar till din parkerade bil
 • självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

​Rättsskydd

 • nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål som hänför sig till din bil upp till 8 500 euro
 • täcker inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade ådömts att betala
 • självrisk 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro

​Skadegörelseskydd

 • uppsåtlig skadegörelse på din bil
 • ersätter inte skada som orsakats med
 • ett annat fordon
 • självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

Stöldskydd

 • stöld av din låsta bil och dess utrustning eller olovligt brukande
 • självrisk 200 euro, sänker inte bonusen