Lätta släpvagnar behöver en försäkring


Skydd och vad det ersätter Helkasko Förmåns-
kasko
Delkasko
Inlösningsskydd

Vid inlösning ett ny fordon eller 30 % på det gängse priset

   
Kollisionsskydd

Skador som orsakats vid kollision eller avkörning

 
Djurkollisionsskydd

Skador till följd av kollision med ett djur

Bärgning och resekostnader

Kostnader för bogsering och avbrott i resa

Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd

Skador till följd av skadegörelse, stöld eller brand

Ansvarsskydd utomlands

Skador som orsakats utomstående eller passagerare i ditt fordon och för vilka föraren är ansvarig

Rättsskydd

Rättegångskostnader i tvister och brott som hänför sig till fordonet

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring


​​Fordonet ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakats föraren och passagerarna i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen släpvagn. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din släpvagn. Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen​Försäkringshandledning och -villkor

Giltighetstid och -område

Försäkringarnas giltighetstider

Trafikförsäkringen börjar vid avtalad tidpunkt och upphör t.ex. när du säljer fordonet eller inte längre är fordonets innehavare. Du kan föra över trafikförsäkringen till oss från ett annat försäkringsbolag när som helst under försäkringsperioden.

Den frivilliga kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) börjar vid avtalad tidpunkt och fortsätter ett år åt gången. Den upphör vid försäkringsperiodens slut, om premien inte har betalats.

När du sålt fordonet skickar Fordonsförvaltningscentralen till oss en anmälan om den nya ägarens registeranmälan, varpå vi avslutar din försäkring.

Trafikförsäkringens giltighetsområde

Trafikförsäkringen gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i övriga länder som hör till Gröna kort-systemet.

Trafikförsäkringen är utomlands ofta mer begränsad än i Finland. I många länder blir föraren, ägaren och rentav passagerarna i det fordon som orsakat en trafikskada utan ersättning.

Läs våra anvisningar när du reser utanför Norden. Grönt kort eller Green Card är för de utländska myndigheterna ett bevis på att du har en giltig trafikförsäkring. I handledningen Utomlands med bil och under Råd & Tips hittar du mer information om nödvändiga handlingar och andra försäkringar som du kan behöva.

Kaskoförsäkringens giltighetsområde

Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som hör till Gröna kort-systemet. Om du råkar ut för en skada utanför Norden avdras en förhöjd självrisk från ersättningen.

Om du bilar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. i Ryssland, ger Ansvarsskydd utomlands som ingår i alla våra kaskoförsäkringar skydd i sådana trafikskador där föraren i ditt fordon själv är ansvarig gentemot utomstående. Du kan välja Tilläggsansvarsskydd utomlands för att komplettera skyddet för skador som drabbar passagerarna.

Om din resa överraskande avbryts, kommer vårt Bilserviceskydd utomlands till din hjälp, förutsatt att din kaskoförsäkring omfattar Kontinuitets- eller Bilserviceplusskydd.

Läs mer om förhöjd självrisk och Bilserviceskyddet utomlands i handledningen Utomlands med bil. I handledningen hittar du massor med nyttig information för dig som åker utomlands med bil.

Avställning av lätt släpvagn

​Du göra anmälan om avställning av fordonet till fordonsregistret. I samband med avställningen ska fordonets registerskyltar återlämnas. Försäkringarna upphör med den anmälan som Fordonsförvaltningscentralen skickar till If.

Så kallad gottgörelse för avställningstid beviljas inte på trafik- eller kaskoförsäkringar för traktorer eller släpvagnar under den tid de inte används i trafik. Om du inte vill göra anmälan om avställning men ändå önskar begränsa skyddet i din frivilliga försäkring under den tid som fordonet inte används, kontakta If Kundtjänst 010 19 19 20, vardagar kl. 8.00–20.00.

Registreringstjänst

Fler försäkringar