Komplettera ditt försäkringsskydd med en kaskoförsäkring


Skydd och vad det ersätter Helkasko Delkasko
Kollisionsskydd

Skador som orsakats vid kollision eller avkörning

 
Djurkollisionsskydd

Skador till följd av kollision med ett djur

Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd

Sskador till följd av skadegörelse, stöld eller brand

Ansvarsskydd utomlands

Skador som orsakats utomstående eller passagerare i ditt fordon och för vilka föraren är ansvarig

Rättsskydd

rättegångskostnader i tvister och brott som hänför sig till fordonet

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring


​Lastbilar måste ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakas föraren och passagerarna i den egna bilen och skador som vållas den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen bil. Därför lönar det sig att komplettera försäkringsskyddet med en frivillig kaskoförsäkring. Den ersätter sakskador på din bil och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och den kaskoförsäkring som du valt.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din lastbil. Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Helkasko omfattar Finansieringsskydd, om din bil har finansierats.

Läs mer om skydden i kasko (bilförsäkringen)

Du kan kontrollera ditt försäkringsskydd i din If Folder​.​Försäkringshandledning och -villkor

Utrustning

Utrustning och tillbehör som försäkras

Objekt för kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) är fast installerad standardutrustning i din bil samt tillbehör som förvaras separat, t.ex. en extra uppsättning däck, när du förvarar dem i ett låst förvaringsutrymme.

Försäkringen omfattar också följande efterinstallerade anordningar upp till sammanlagt 3 000 euro i Helkasko och 600 euro i Delkasko

 • radio-, kassettband- och CD-spelare samt annan ljudåtergivningsanordning
 • tv-, video- och DVD-apparater
 • bilnavigeringsapparater
 • biltelefoner.

Objekt för kaskoförsäkringen är inte

 • anordningar som strider mot säkerhetsföreskrifterna eller myndigheternas bestämmelser eller som installerats i strid med dem
 • utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk
 • pärlemor-, dekorations- och annan specialmålning.

Lastbilförsäkringens bonus

Kaskoförsäkringens bonus

Vi beviljar 60 % i utgångsbonus när du tar en ny Helkasko för din bil! För att få utgångsbonusen ska du också ha din trafikförsäkring i If.

Trafikförsäkringens bonus

Efter varje skadefritt år stiger bonusen som sänker din försäkringspremie. En ny försäkring eller en försäkring som inte har skadehistoria att tillgå är bonusen 30%. Bonusen stiger årligen med 5 %. Bonusen kan vara högst 75 %.

Om skadehistorian överförs från en trafikförsäkring i If, är bonusen oförändrad. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.

Museifordon har inte bonusrätt.

​​

Ersättning

Ersättningar som betalas ut från kaskoförsäkringen

Den frivilliga kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) ersätter plötsliga och oförutsedda skador på ditt fordon och dess utrustning i enlighet med det avtalade skyddet. I samband med presentationen av kaskoalternativen redogörs för de skadefall som ersätts.

Utbetalning av ersättning

Från kaskoförsäkringen ersätts i första hand fordonets reparationskostnader eller motsvarande penningbelopp. Dessutom ersätts skäliga kostnader för bogsering från skadeplatsen och kostnaderna för att hämta och återbörda ett fordon som förlorats genom stöld.

Fordonet jämte utrustning kan också lösas in till gängse pris, om de inte går att reparera till skäliga kostnader.

Gängse pris

Med gängse pris avses det kontanta pris som kan fås för fordonet vid tidpunkten för skadan. Då det gängse priset fastställs beaktas marknadssituationen och fordonets individuella skick.

Vi har också rätt att skaffa ett motsvarande fordon i stället för det skadade fordonet eller att anvisa anskaffningsplatsen.

Begränsningar

Med oförutsebarhet avses händelser som den försäkrade inte skulle ha kunnat undvika genom normal omsorg. Försäkringen ersätter inte långsamt uppkommande skador, som slitage, korrosion och anfrätning.

Vi redogör närmare för begränsningarna i punkt 4 och 6.1.3 i Kaskoförsäkringsvillkoren.

Ersättningen kan nedsättas eller förvägras

Försäkringsbolaget kan nedsätta ersättningen eller helt vägra att betala ut ersättning, om den försäkrade eller en med honom eller henne jämställbar person har

 • orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, under påverkan av alkohol eller andra droger
 • använt fordonet i kriminellt syfte
 • försummat att iaktta säkerhetsföreskrifterna
 • försummat att vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skada.

Ersättningstjänst utomlands ingår i alla våra kaskoförsäkringar.

Ersättningstjänsten utomlands omfattar

 • rådgivning i skadefall
 • skadeinspektioner utomlands med bistånd av våra avtalspartners
 • indrivning av ersättningen från skadevållaren.

För att du ska kunna anlita ersättningstjänsten, måste försäkringen vara i kraft och det ska vara fråga om ett skadefall som ersätts från försäkringen. Se över ditt försäkringsskydd och läs försäkringsvillkoren innan du ger dig ut på resa. Läs mer i handledningen Utomlands med bil.​

Fler försäkringar