Komplettera ditt försäkringsskydd med en kaskoförsäkring

En husvagn ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakats föraren och passagerarna i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Skydd och vad det ersätter Helkasko Förmånskasko Delkasko
Inlösningsskydd

Vid inlösning ett ny fordon eller 30 % på det gängse priset

   
Kollisionsskydd

Skador som orsakats vid kollision eller avkörning

 
Djurkollisionsskydd

Skador till följd av kollision med ett djur

Bärgning och resekostnader

Kostnader för bogsering och avbrott i resa

Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd

Skador till följd av skadegörelse, stöld eller brand

Ansvarsskydd utomlands

Skador som orsakats utomstående eller passagerare i ditt fordon och för vilka föraren är ansvarig

Rättsskydd

Rättegångskostnader i tvister och brott som hänför sig till fordonet

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring


​Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på ditt eget fordon. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

Hel- och Förmånskasko inkluderar Finansieringsskydd, om fordonet har finansierats.

Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen (bilförsäkringen)Försäkringshandledning och -villkor

Utrustning

Utrustning och tillbehör som försäkras

Objekt för kaskoförsäkringen är fast installerad standardutrustning i din husvagn samt tillbehör som förvaras separat, t.ex. en extra uppsättning däck, när du förvarar dem i ett låst förvaringsutrymme.

Objekt för försäkringen är inte

 • anordningar som strider mot säkerhetsföreskrifter eller myndigheternas bestämmelser eller som installerats i strid med dem
 • utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk
 • pärlemor-, dekorations- och annan specialmålning.

Pris

Faktorer som inverkar på försäkringarnas pris

Trafikförsäkringen Kaskoförsäkringen
 • innehavarens ålder
 • försäkringens omfattning
 • fordonets beskaffenhet/användning
 • nyanskaffningspris jämte fast installerad utrustning
 • innehavarens hemort och ålder
 • fordonets ålder
 • eventuell bromsrabatt
 • självrisken
I försäkringspremien ingår 24 % i premieskatt till staten.

Ersättning

Ersättningar som betalas ut från Kaskoförsäkringen

Den frivilliga kaskoförsäkringen (bilförsäkringen) ersätter plötsliga och oförutsedda skador på ditt fordon och dess utrustning i enlighet med det avtalade skyddet. För de skadefall som ersätts redogörs i samband med presentationen av kaskoalternativen.

Utbetalning av ersättning

Från kaskoförsäkringen ersätts i första hand fordonets reparationskostnader eller motsvarande penningbelopp. Dessutom ersätts skäliga kostnader för bogsering från skadeplatsen och kostnaderna för att hämta och återbörda ett fordon som förlorats genom stöld.

Fordonet och dess utrustning kan också lösas in till gängse pris, om de inte går att reparera till skäliga kostnader, eller i enlighet med villkoren för Inlösningsskyddet.

Gängse pris

Med gängse pris avses det kontanta pris som kan fås för fordonet vid tidpunkten för skadan. Då det gängse priset fastställs beaktas marknadssituationen och fordonets individuella skick.

Vi har också rätt att skaffa ett motsvarande fordon i stället för det skadade fordonet eller att anvisa anskaffningsplatsen.

Begränsningar

Med oförutsebarhet avses händelser som den försäkrade inte skulle ha kunnat undvika genom normal omsorg. Försäkringen ersätter inte långsamt uppkommande skador, som slitage, korrosion och anfrätning.

Vi redogör närmare för begränsningarna i punkt 4 och 6.1.3 i Kaskoförsäkringsvillkoren.

Ersättningen kan nedsättas eller förvägras

Försäkringsbolaget kan nedsätta ersättningen eller helt vägra att betala ut ersättning, om den försäkrade eller en med honom eller henne jämställbar person har

 • orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, under påverkan av alkohol eller andra droger
 • använt fordonet i kriminellt syfte
 • försummat att iaktta säkerhetsföreskrifterna
 • försummat att vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skada.

Ersättningstjänst utomlands ingår i alla våra kaskoförsäkringar.

Ersättningstjänsten utomlands omfattar

 • rådgivning i skadefall
 • skadeinspektioner utomlands med hjälp av våra avtalspartners
 • indrivning av ersättningar från skadevållaren
 • hjälp dygnet runt i händelse av att fordonet gått sönder, om bilserviceskydd utomlands ingår i kaskoförsäkringen.

För att du ska kunna anlita ersättningstjänsten ska försäkringen vara i kraft och det ska vara fråga om ett skadefall som ersätts från försäkringen. Se över ditt försäkringsskydd och läs försäkringsvillkoren innan du ger dig ut på resa. Läs mer i handledningen Utomlands med bil.

Fler försäkringar