Ge din häst en riktigt bra försäkring

Din häst är ett viktigt och kärt djur för dig som du tar väl hand om. Men vad som helst kan alltid hända. Därför är rätt försäkringsskydd för din häst också bra omsorg. Med If Hästförsäkring kan du försäkra tävlings- och hobbyhästar, ponnyer samt föl och avelshästar.
Försäkringen gäller på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet och tillfälligt i Norden, överallt inom EU och i Schweiz, såvida inte annat antecknats i försäkringsbrevet.Om försäkringen

Beviljande av försäkring och skyddsnivåer

Med hästförsäkringen kan du försäkra din häst som är minst 1 månad och högst 16 år gammal. Försäkringen upphör när hästen fyller 22 år. För att försäkringen ska kunna beviljas behöver vi ett veterinärutlåtande, som inte får vara mer än 3 månader gammalt.

Skyddet vid förlust av foster eller föl beviljas endast ston som är försäkrade i If. Försäkringen kan tas för ett foster som är minst 3 månader och högst 8 månader gammalt. När skyddet söks ska du också uppge datum för betäckning. Beviljande av försäkring förutsätter ett veterinärutlåtande, som inte får vara mer än två veckor gammalt.

Hästar som är värda mer än 7 500 euro försäkras genom Ifs riskurval. Den maximiersättning som antecknas i försäkringen ska motsvara hästens gängse pris. Med gängse pris avses det belopp i euro som kunde fås för hästen om den såldes.

Innehåll

Hästförsäkringen ger skydd

Vårdkostnadsskydd

Skyddet ersätter kostnader för undersökning och vård av sjukdom eller skada som uppstått under försäkringens giltighetstid, då undersökningen eller vården getts och ordinerats av veterinär. Dessutom ersätts kostnader för läkemedel och förbandsmaterial som veterinären ordinerat för vården, laboratorie- och röntgenkostnader samt vårddagsavgifter vid djurklinik.

För undersökningar och behandlingar utomlands utbetalas ersättning högst enligt prisnivån i Finland. Alla utländska veterinärutlåtanden och fakturor ska vara maskinskrivna på finska, svenska eller engelska. Av dem ska framgå hästens identifikationsuppgifter (namn, färg, tecken och ålder), diagnos och vilka behandlingar som utförts. Vårdkostnaderna ska vara klart specificerade.

Skydd vid dödsfall genom sjukdom

Skyddet ersätter förlust av djuret, om djuret dött eller nödslaktats till följd av sjukdom under försäkringens giltighetstid.

Skydd vid dödsfall genom olycksfall

Skyddet ersätter förlust av djuret, om djuret dött till följd av ett plötsligt och oförutsett olycksfall eller nödslaktats till följd av ett olycksfall. Skyddet ersätter också förlust av djuret till följd av försvinnande eller stöld, som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Skydd vid dödsfall som orsakats av brand, blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen

Skyddet ersätter förlust av djuret, då djuret plötsligt och oförutsett dött till följd av brand, blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen samt nödslakt som beror på dessa orsaker och som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Skydd vid förlust av foster eller föl

Skyddet ersätter förlust av foster eller föl efter den fjärde dräktighetsmånaden till följd av kastning eller förlossningshinder. Skyddet ersätter också förlust av föl till följd av att fölet avlivas på din veterinärs ordination inom 1 månad från födseln på grund av sjukdom, olycksfall eller medfött fel eller av att fölet dör inom 1 månad från födseln.

Dessutom ersätts vårdkostnader för fölet upp till 1 månads ålder, då moderstoet har en gällande försäkring för vårdkostnader.

Självrisk

Självrisken är 130 euro per skadefall för vårdkostnader. Om hästen förloras, avdras ingen självrisk.

Till försäkringen hänför sig vissa begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Läs också dem!​​

Fler försäkringar