Skydd för ditt ofödda barn

If Babyförsäkring ger ditt ofödda barn skydd i händelse av allvarliga medfödda sjukdomar och skador. Försäkringen gäller långt upp i ungdomsåren.

Fördelarna med If Babyförsäkring

 • ​Du får ekonomiskt skydd i händelse av allvarliga skador i anslutning till barnets födelse och under barnets första levnadsmånader.
 • Du kan använda de skattefria engångsersättningarna för familjens behov efter eget gottfinnande.
 • Du får skydd för ditt barn i händelse av såväl olycksfall som sjukdomar.
 • Du kan ansöka om försäkring också som blivande mamma i 40–41 års åldern.
 • Du får marknadens mest heltäckande skydd för ditt ofödda barn till konkurrenskraftigt pris.

När ditt barn är två månader gammalt kan du ansöka om If Barnförsäkring​. Om försäkringen kan beviljas, förbättras barnets försäkringsskydd ytterligare.​​​​​​​


Försäkringshandledning och -villkor

Om försäkringen

Beviljande av If Babyförsäkring och försäkringens giltighet

Du kan ansöka om If Babyförsäkring för ditt ofödda barn tidigast under den 12:e graviditetsveckan och senast två månader före den beräknade nedkomsten. Vi förutsätter också att du varit på ultraljudsundersökning tidigast den 10:e graviditetsveckan. Du ska vara under 42 år vid den beräknade tidpunkten för barnets födelse. För försäkringen ska du fylla i och skicka oss en hälsoutredning innan ansökningstiden löper ut.

If Babyförsäkring består av två separata försäkringar: Graviditetsförsäkring och Barndomsförsäkring.

Graviditetsförsäkringen är en tidsbestämd försäkring. Om försäkringen varit i kraft vid barnets födelse, betalar vi beroende på försäkringsskyddet ut ersättning för skadefall som inträffat innan ditt barn uppnått en ålder av tre eller sex månader.

Barndomsförsäkringen träder i kraft från barnets födelse, förutsatt att premien för Graviditetsförsäkringen har betalats och barnets personbeteckning och namn har meddelats till If (via Mina sidor eller skriftligen) inom två månader från barnets födelse. eller skriftligen) inom två månader från barnets födelse. eller skriftligen) inom två månader från barnets födelse. .

Barndomsförsäkringen är en fortlöpande försäkring och gäller tills barnet fyller 25 år. Försäkringen omfattar också fritidsintressen och idrottsverksamhet tills barnet fyller 12 år.

Innehåll

If Babyförsäkring ger ekonomisk trygghet

I If Babyförsäkring ingår

Graviditetsförsäkring

 • Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom och skada
 • Skydd i händelse av sjukhusvård av barn

Barndomsförsäkring

 • Skydd i händelse av vårdkostnader
 • Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall
 • Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse

De viktigaste skydden i Babyförsäkringen är Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom och skada samt Skydd i händelse av vårdkostnader.

Skyddet i händelse av allvarlig medfödd sjukdom och skada är avsett att trygga de direkta ekonomiska behoven som föräldrarna och familjen kan orsakas, om en sådan allvarlig medfödd sjukdom eller skada som anges i försäkringsvillkoren konstateras hos det nyfödda barnet.

Ekonomiska behov kan exempelvis orsakas av

 • inkomstbortfall till följd av babyns sjukhusvistelse
 • extra rese- och inkvarteringskostnader
 • arrangemang för vård av familjens övriga barn
 • eventuella specialarrangemang i hemmet
 • kostnader i anslutning till vården.

Skyddet i händelse av vårdkostnader är avsett att ersätta vårdkostnader som orsakas under barndomstiden till följd av olycksfall och sjukdomar.

Fler försäkringar