Hur skador inverkar på försäkringarna

Hur en skada inverkar på trafikförsäkringen

Försäkringens bonus sjunker efter varje skada som inverkar på bonusklassificeringen. Som en skada som inverkar på bonusklassificeringen betraktas en sådan skada som fordonets ägare, innehavare eller förare har orsakat genom vållande eller en skada som orsakats av bristfällighet på fordonet och för vilken If har betalat ut ersättning.
Bonusen återställs, om ett belopp motsvarande ersättningen har återbetalats till If senast under den försäkringsperiod som följer efter att skadeståndet betalades ut.

Hur en skada inverkar på kaskoförsäkringen

Bonusen sjunker efter en skada med 20 %. Bonusen sjunker endast till följd av ersättning som betalats ut från Kollisionsskyddet. Efter en skada återställs bonusen med 10 % för varje skadefri försäkringsperiod, under vilken fordonet varit försäkrat med Kollisionsskyddet

  • motorcykel: minst 90 dagar
  • övriga fordon: minst 140 dagar.

Bonusen återställs, om du betalar tillbaka ersättningen till oss eller om vi får tillbaka den ersättning som vi betalat ut av skadevållaren eller dennes försäkringsbolag. Bonusen återställs också om ersättning som överstiger det gängse priset har betalats ut från Inlösningsskyddet och ersättning enligt gängse pris fås från skadevållarens trafikförsäkringsbolag.

Räkna med bonusräknaren (nytt fönster) (på finska) hur din premie ändras till följd av en skada.