1. Båtförsäkring

If Båtförsäkring med premiesättning enligt årstid är lätt och behändig


​If Båtförsäkring med premiesättning enligt årstid är en lätt och behändig försäkring för motor- och segelbåtar i fritidsbruk året runt. Båtens användning har inte begränsats till olika årstider och du behöver inte separat meddela oss när båten används till sjöss.

Försäkringen gäller på insjöarna i Finland, inklusive Saima kanal, på kustområdena i Norden samt på Östersjön och i dess vikar, t.ex. i Estland och Tallinn. Försäkringen gäller inte i Ryssland, inte heller då båten används i förvärvssyfte eller vid deltagande i hastighetstävlingar eller träningar inför sådana.

Försäkringen ersätter skador som plötsligt och oförutsett orsakas båten och utrustning som behövs till sjöss. I If Båtförsäkring ingår också ansvarsförsäkring.Om försäkringen

Jämför de olika Helkaskoalternativen och välj lämplig lösning

Helkasko med bonusrätt

 • bonus max 60 %
 • besiktningsrabatt 20 %
 • sprinklerrabatt 10 %

Helkasko utan bonusrätt

 • årspremien cirka 50 % av grundpremien
 • ingen besiktnings- eller sprinklerrabatt

Premiesättning och betalningssätt

På premien inverkar bl.a.

 • båtens maximiersättning *)
 • båtens typ
 • motorns effekt.

*) Båtens maximiersättning är båtens gängse värde jämte all utrustning. I värdet medräknas båten och dess motor samt all utrustning som behövs till sjöss, såsom radar- och navigationsinstrument, värmare, kylskåp, spis och räddningsvästar.

Premien för Helkasko fördelas på årets olika månader (se handledningen). Eftersom båten är mer utsatt för risker på sommaren, är premien också då högre. Användningen av båten under olika årstider har inte begränsats och du behöver inte separat meddela oss när båten används till sjöss. Om du betalar premien i flera poster, är premieposterna lika stora i ditt If Avtal. När försäkringen avslutas fastställs en eventuell premieåterbäring enligt månadstabellen. Premien för Delkasko är densamma över hela året.​​​​​

Ersättning

Vad ersätter If Båtförsäkring

Båtförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador som till följd av en yttre orsak drabbar den försäkrade båten och utrustning som behövs till sjöss.

Sådana skador är t.ex.

 • kollisionsskador och andra kontaktskador
 • skador till följd av storm (medelvind 15 m/s)
 • stöld och skadegörelse
 • skador till följd av eld som kommit lös
 • skador som orsakats i samband med sjösättning och torrsättning.

Försäkringen ersätter den förlust som orsakats av skadan, varför begagnad egendom inte alltid ersätts till värdet av ny egendom. Ersättningarna beräknas utifrån egendomens gängse värde, dvs. det pris som skulle fås för egendomen om den såldes kontant med avdrag för försäljningskostnaderna.

Helkasko med bonusrätt kan utvidgas med Maskinskade- och Mastskydd

Maskinskadeskyddet ersätter bräckageskador på huvudmotorn, dess kraftöverföring och propeller av en inre orsak. Skyddet ersätter inte skador till följd av försummelse av underhåll eller skador som omfattas av gällande garanti.

Mastskyddet ersätter plötslig och oförutsedd skada som orsakas mast och stag av annan än yttre orsak. Skyddet ersätter inte skador som orsakas i samband med seglingstävling och inte heller skador på kolfiberstag.

Båtansvar

Ansvarsförsäkringen ersätter person- eller sakskada som försäkringstagaren orsakat en annan person eller dennes egendom och för vilken försäkringstagaren enligt lag är ersättningsskyldig. Försäkringen ersätter också rättegångskostnader för att utreda skadeståndsskyldigheten.

Ansvarsförsäkringens maximiersättning och självrisk

 • personskador 505 000 euro
 • sakskador 255 000 euro
 • självrisk 130 euro.

Fler försäkringar

 1. Båtförsäkring