Ge ditt barn ett heltäckande skydd ända upp i vuxen ålder


Vilka kostnader ersätter försäkringen? OMFATTANDE SJUK- OCH OLYCKSFALLS-FÖRSÄKRING OMFATTANDE OLYCKSFALLS-FÖRSÄKRING
Anpassning till allvarlig sjukdom eller skada

Vi betalar ut en engångsersättning, om barnet t.ex. insjuknar i juvenil diabetes, drabbas av en allvarlig hjärnskada eller brännskada eller om det hos barnet konstateras en elakartad tumör. Engångsersättningen är alltid 10 000 euro.

Bestående men till följd av sjukdom och olycksfall

Vi betalar ut en engångsersättning för bestående men till följd av sjukdom och olycksfall enligt skadans svårighetsgrad. Maximibeloppet är 100 000 euro.

Exempel:
 • Förlust av tumme, invaliditetsgrad 20 % = 20 000 euro i ersättning
 • Om invaliditetsgraden är 50 % eller högre, betalar vi ut ersättningen till dubbelt belopp. Fullständig blindhet på båda ögonen, invaliditetsgrad 90 % = 180 000 euro i ersättning.

Ersättning för men som orsakats av sjukdom kan betalas ut t.ex. till följd av ryggmärgsskador samt hjärnskador och -tumörer.

Dödsfall genom olyckshändelse

Ersättningen vid dödsfall genom olyckshändelse är 5 000 euro.

Gäller vid all idrott för barn under 18 år

Försäkringen gäller utan begränsningar för barn under 18 år vid all idrott, också vid tävlingar och extremsporter. Du behöver således inga separata licens- eller tilläggsförsäkringar.

Vårdkostnader för sjukdom och olycksfall

Vi ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall t.ex. till följd av:

 • öroninflammation
 • bihåleinflammation
 • tonsilloperation
 • benbrott.

Självrisken per försäkringsperiod är 150 euro + 10 % av kostnaderna. Om försäkringsperioden t.ex. är ett kalenderår och ditt barn behöver uppsöka läkare flera gånger under denna tid, betalar du endast en gång självrisken på 150 euro och efter det ersätter vi 90 % av de kostnader som uppstått under samma år. Vårdkostnader ersätts upp till högst 40 000 euro under försäkringens giltighetstid.

Utöver den offentliga hälsovården kan du lugnt anlita privata läkartjänster för vård av olycksfall och sjukdomar.

 
Vårdkostnader till följd av olycksfall

Vi ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall under försäkringens giltighetstid upp till högst 40 000 euro. Självrisken är alltid 0 euro.

 

​If Barnförsäkring är avsedd för barn och unga för att i första hand ge skydd i händelse av allvarliga sjukdomar och olycksfall. Försäkringen gäller upp i vuxen ålder och ger skydd också under studietiden.

Viktiga fördelar med If Barnförsäkring

 • Försäkringen ger förmånligt skydd i händelse av enskilda sjukdomar och olycksfall samt allvarliga skador.
 • Du kan själv välja vårdkostnadsskyddets omfattning.
 • Försäkringen innehåller också försäkringsskydd som är unika på marknaden.
 • Försäkringsskyddet kan användas enligt vårdnadshavarens gottfinnande.
 • Försäkringen gäller för barn under 18 år vid all idrottsverksamhet.
 • Försäkringen upphör först när den försäkrade fyller 25 år.

Om du endast vill ha en olycksfallsförsäkring, hör dig för hos oss om If Personförsäkring eller läs mer om Primus-försäkringen för medlemmarna i våra samarbetsorganisationer.​​Försäkringshandledning och -villkor

Om försäkringen

Beviljande av If Barnförsäkring och försäkringens giltighet

Försäkringen beviljas barn och ungdomar från 2 månaders ålder upp till 14 års ålder. För att kunna bevilja försäkringen behöver vi alltid en hälsoutredning. If Barnförsäkring är ett försäkringspaket, och när du tar paketet väljer du endast försäkringsskyddets omfattning, önskat försäkringsbelopp och eventuell självrisk.

Försäkringen gäller

Försäkringen gäller som en heltidsförsäkring överallt i världen, dock på så sätt att vårdkostnadsskyddet är i kraft högst 12 månader utanför Norden.

 • Försäkringsskydden gäller för barn under 18 år vid all idrottsverksamhet.
 • För försäkrade som fyllt 18 år är vårdkostnadsskydden i kraft endast mot tilläggspremie:
  • vid tävlingar, matcher eller träningar inför dessa som ordnats av idrottsförbund eller förening eller
  • vid träning enligt ett träningsprogram eller
  • vid utövande av i försäkringsvillkoren separat uppräknade riskfyllda idrottsgrenar eller fritidsintressen.
  • om du är Helhetskund hos oss, kan utvidga din försäkring att omfatta också tävlingsidrott och riskfyllda idrottsgrenar
 • Försäkringen upphör först när den försäkrade fyller 25 år. Efter att försäkringen upphört, fortsätter försäkringsskyddet automatiskt i form av en olycksfallsförsäkring fram till den slutålder som anges i personförsäkringsvillkoren.

Innehåll

If Barnförsäkring ger ekonomisk trygghet

I If Barnförsäkring ingår alltid

 • Skydd i händelse av bestående men
 • Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare
 • Dödsfallsskydd.

Dessutom kan du välja

 • Skydd i händelse av vårdkostnader eller
 • Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall.

I Barnförsäkringen kan inte inkluderas andra försäkringsskydd.

Försäkringens viktigaste skydd är

Skydd i händelse av bestående men och Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare.

Skyddet i händelse av bestående men är avsett att trygga barnets behov i det dagliga livet på lång sikt och att täcka kostnader som orsakas av behovet av hjälp i praktiska situationer.

Skyddet för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare är avsett för vårdnadshavarens direkta behov efter att barnet allvarligt insjuknat eller råkat ut för ett olycksfall. En sådan situation medför ofta stora förändringar i det normala livet och kräver både omställningar och prioriteringar, exempelvis frånvaro från arbetet och arrangemang som gäller barnavård.

Skydd i händelse av bestående men

Vi betalar ut ersättning enligt den medicinska invaliditetsgraden. Vid olycksfall utbetalas ersättning om skadan lämnat ett men som motsvarar en invaliditetsgrad på minst 10 %. Vid skador på ögon och fingrar utbetalas ersättning redan för en invaliditetsgrad på 5 %. Vid bestående men till följd av sjukdom förutsätts en invaliditetsgrad på minst 30 % med de undantag som anges i försäkringsvillkoren. Om invaliditetsgraden är minst 50 %, utbetalas ersättningen till dubbelt belopp.
Ersättning för bestående men till följd av sjukdom kan utbetalas för ryggmärgsskador, hjärnskador och -tumörer samt svåra följder av diabetes eller reumatoid artrit. Du kan välja önskat försäkringsbelopp från de givna alternativen.

Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare

Vi betalar ut 10 000 euro i ersättning med stöd av skyddet, om någon av de allvarliga sjukdomar eller skador som nämns i villkoren konstateras hos barnet, t.ex. elakartad tumör, typ 1-diabetes, njursvikt, amputation av extremitet eller allvarlig brännskada eller hjärnskada.

Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall

Skyddet är avsett att täcka vårdkostnader till följd av olycksfall. Vi ersätter vårdkostnader under skyddets giltighetstid upp till det försäkringsbelopp som valts. Du kan välja önskat försäkringsbelopp från de givna alternativen.

Skydd i händelse av vårdkostnader

Skyddet är avsett att täcka vårdkostnader till följd av sjukdomar och olycksfall och vi betalar ut ersättning under skyddets giltighetstid upp till det försäkringsbelopp som valts. Skyddets självrisk avdras en gång per försäkringsperiod. Du kan välja försäkringsbeloppet och självrisken från de givna alternativen.

Dödsfallsskydd

Från skyddet betalar vi ut 5 000 euro i dödsfallsersättning till förmånstagaren.​​​

Primus

Primus är en olycksfallsförsäkring för barn

Olycksfallsförsäkringen för barn som ingår i Primus är ett förmånligt grundskydd för barnen till medlemmarna i Ifs samarbetsorganisationer. Försäkringen beviljas i form av en gruppförsäkring av Ifs samarbetsbolag Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

De viktigaste fördelarna med olycksfallsförsäkringspaketet för barn

 • Försäkringen beviljas barn i åldern 0–17 år.
 • Försäkringen erbjuder ett heltäckande skyddspaket: Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall, Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse.
 • Försäkringen ger ett förmånligt skydd, för mindre än 20 euro om året.
 • Försäkringen gäller vid idrott; du behöver inga separata licensförsäkringar.

De försäkringar som beviljas som medlemsförmån är organisationsspecifika

Under länken nedan hittar du en förteckning över Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer. Öppna via länken i förteckningen försäkringssidorna för din organisation. Där kan du räkna ut priset på Gruppsampo Primus och köpa försäkring. Samtidigt kan du läsa mer om dina övriga organisationsförmåner.

Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer

Fler försäkringar